Dersom togforbindelsen mellom hovedstedene i Norge og Sverige skal bli bedre, vil det kreve store investeringer, viser en fersk mulighetsstudie fra Jernbanedirektoratet og Trafikverket. En mulighetsstudien ble overlevert Samferdselsdepartementet i Norge og det svenske verket ifjor høst.

Studien viser at det med en ny jernbanetrasé mellom Arvika og Lillestrøm eller Ski, samt mindre infrastrukturtiltak mellom Arvika og Karlstad, er mulig å øke antallet avganger og reduserer reisetiden betydelig i forhold til dagens togtilbud. Dette vil gi en sterk økning i antall togreisende mellom de to hovedstedene, hvor en stor andel i dag velger å fly. I sum kan dette gi stor trafikkantnytte og et stort potensial for reduserte utslipp av klimagasser, skriver regjeringen. Transport av varer på jernbanen gir store gevinster på begge sider av Kjølen.

Samferdselsdepartementet har overlatt til Jernbanedirektoratet å inngå en trafikkavtale med flytoget om å frakte passasjerer til flyplassen på strekningen Drammen- Oslo Lufthavn. Denne avtalen har en gyldighet ut januar 2028. Flytoget er eid av staten, og det foreligger , ifølge regjeringens nettsider, ikke edtak om nedsalg av statens eierandel.

Ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt

Tiltakene som er beskrevet i mulighetsstudien vil kreve så store investeringer at foreløpige vurderinger viser at de ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme, til tross for høy nytte for trafikantene.  

– En slik mulighetsstudie innebærer overordnede vurderinger av nytte, kostnader trasévalg og kapasitet, det er derfor stor usikkerhet knyttet til anslagene i studien. Vi ser at det kan ligge betydelige regionale gevinster i et forbedret togtilbud mellom Oslo og Stockholm, samt at flere utbyggingsmuligheter øst for Arvika kan gi en ytterligere reisetidsforkortning og at enda flere reisende derfor vil velge tog fremfor fly, sier Anita Skauge, fagdirektør i Jernbanedirektoratet.

Den felles prosjektgruppen som har jobbet med mulighetsstudien anbefaler derfor at markedspotensialet for togtilbudet mellom Oslo og Stockholm utredes videre, fortrinnsvis som en konseptvalgutredning (KVU), og at også effekter for godstrafikk og regionale reiser, samt tekniske løsninger og mulige kostnadsreduserende tiltak, inngår i utredningen. Jernbanedirektoratet er et forvaltningsorgan direkte underlagt Samferdselsdepartementet. Jernbanedirektoratet er det koordinerende leddet i jernbanesektoren mellom Samferdselsdepartementet og de øvrige jernbanevirksomhetene. Direktoratet er Samferdselsdepartementets faglige rådgiver i jernbanespørsmål, har myndighetsoppgaver og er bestiller av tjenester innen infrastruktur og persontrafikk.

Bør ses i sammenheng med øvrige utredninger

Jernbanedirektoratet mener at vurderingen av en eventuell oppstart av en KVU Oslo-Stockholm bør avvente, for å kunne se behovet i sammenheng med øvrige nye KVU-er i arbeidet med Nasjonal transportplan. En slik utredning bør ses i sammenheng med det økonomiske handlingsrommet for satsing på utvikling av jernbanetilbudet fremover. Et KVU-arbeid vil normalt ta 1,5-2,5 år avhengig av kompleksiteten. Det vil si at resultater av et slikt arbeid tidligst kan omtales i Nasjonal transportplan for 2029-2040.

– Et første skritt i et videre utredningsarbeid kan imidlertid være tilleggsutredninger knyttet til spesifikke problemstillinger, enten som del av et KVU-arbeid eller som selvstendige analyser. Videre utredning bør dessuten også ses i sammenheng med oppdrag om oppfølging av KVU Hovedbanen nord, KVU Kongsvingerbanen og arbeid med ny rikstunnel gjennom Oslo, fremholder Skauge.

Trafikverket og Jernbanedirektoratet anbefaler i mulighetsstudien at et eventuelt nytt utredningsoppdrag utføres i fellesskap og med synkronisert fremdrift.

Vedlegg: Lenke til mulighetsstudien.

 Fakta: Mulighetsstudien Oslo-Stockholm

  • I et normalår reiser det anslagsvis 1,4 millioner mennesker med fly mellom de to hovedstedene, mens antallet togreisende er ca. 200 000. På norsk side kjøres togene på Kongsvingerbanen, og på svensk side på Värmlandsbanen, Vestre Stambanen og Mälerbanen. 
  • Mulighetsstudien er en bestilling fra Samferdselsdepartementet fra februar i år, der Jernbanedirektoratet også ble bedt om å samarbeide med Trafikverket. Mulighetsstudien skal gi et beslutningsgrunnlag for å ta stilling til om, og i så fall på hvilken måte, et eventuelt videre arbeid for å forbedre togtilbudet mellom Oslo og Stockholm skal gjennomføres, herunder om det bør igangsettes en KVU for strekningen.
  • Den svenske regjeringen ga på sin side i juni i år Trafikverket i oppdrag, sammen med Jernbanedirektoratet, å se nærmere på forutsetningene for en etappevis videreutvikling av jernbanen på strekningen Stockholm – Oslo.
  • Prosjektgruppen har sett nærmere på en ny jernbanestrekning mellom Oslo og Arvika tilrettelagt for en hastighet på 250 kilometer i timen. To traseer er vurdert: Et nordlig alternativ via Lillestrøm, og et sørlig via den nye Follobanen og Ski. På svensk side er det sett nærmere på kapasitetsforstrekninger på Värmlandsbanan mellom Charlottenberg ved riksgrensen og Laxå i Ørebro.

Vygruppen AS

Ekstern virksomhet | tilknyttet virksomhet

Vygruppen AS (tidligere NSB AS) er et aksjeselskap fullt ut eid av staten ved Samferdselsdepartementet.

Vygruppen er et av Noregs største transportkonsern og har i tillegg virksomhet i Sverige. Selskapets hovedkontor ligger i Oslo.

Vygruppen driver persontogtrafikk i Norge i egen regi og gjennom datterselskapet Vy Gjøvikbanen AS, samt persontogtrafikk i Sverige gjennom Vy Tåg AB (tidligere Svenska Tågkompaniet AB). Persontrafikk med buss i Norge og i Sverige drives av datterselskapene Vy Buss AS og Vy AB (tidligere Nettbuss) og godstrafikk med tog drives av datterselskapet CargoNet AS. Vygruppen driver videre virksomhet innenfor områdene reiseliv og mobilitet.

Vygruppens samfunnsoppdrag er å sørge for effektiv, tilgjengelig, sikker og miljøvennlig transport av personer og gods. Selskapet skal drive persontrafikk med tog i Norge, transport av personer og gods i Norge og andre nordiske land, og virksomhet som står i naturlig sammenheng med dette.

Vedtekter for Vygruppen AS, fastatt 5. juni 2003, sist revidert 22. mars 2019

Årsrapporter – peker til Vygruppen AS

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (48), tidligere ordfører i Fredrikstad. Medlem av sentralstyret til Arbeiderpartiet, er ansvarlig for de norsk-svenske planene på norsk side. Foto: Fredrik Naumann/Felix Features

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*