Belgiske Karel de Boek er CEO og øverste ansvarlige i Dexia bank, som er største eier i BankNordic som er store på Færøyene og Grønland(Foto:Dexia)

Belgiske Karel de Boek er CEO og øverste ansvarlige i Dexia bank(Foto:Dexia

Nordiske BankNordik,med belgisk-franske Dexia, som største eier, viser resultatfremgang i Norden men sliter med lave renter. Den belgiske banken Dexia SA, som ble reddet av franske og belgiske myndigheter under finanskrisen, er dermed tilbake. Nå eier den seks prosent gjennom flere selskaper i BankNordik. Dexia Bank Danmark eier 1,68 prosent, Dexia-eide Candriam eier 2,99 prosent mens Fundamental Fondsmæglerforretning AS i København eier 2,41 prosent. Nordea Norge eier 0,05 prosent i BankNordik. Oljefondet er fortsatt med i Dexia SA med nær to millioner kroner og en minimal eierandel.

Store på Grønland

Konkuransen i Norden presser renteinntektene, men kostnadsreduksjonene fortsetter slik at resultatet i første halvår 2014 ble DKK 85 millioner før skatt i forhold til DKK 77 millioner i samme periode ifjor. Av de 85 millionene i overskudd stammer 40 miollioner fra bankaktiviteter utenfor Færøyene, skriver BankNordik i en pressemelding. Avskrivninger på utlån er halvert i forhold til første halvår ifjor. Halvparten av overskuddet kommer fra bankvirksomhet i Danmark og på Grønland.

Rentepress

BankNordik-konsernet hadde i første halvår 2014 samlede driftsinntektr på DKK 395 mill. mot DKK 436 millioner samme periode året før. Den viktigste årsaken til inntektsfallet er et betydelig konkurransepress på utlånsrentene og dermed rentemarginen, ikke minst på Færøyene. Fundamental Fondsmæglerselskab A/S, som eier 2,41 prosent av BankNordik, er et av Danmarks eldste fondsmeglerselskaper, som blev etablert af Michael Voss i 1992, og som har aksjer med en markedsverdi på med en markedsverdi DKK 7,5 milliarder kroner.

Vil låne mer

Banken merker en stigende etterspørsel etter nye lån og kreditter og tilgang av nye kunder, men ikke tilstrekkelig kraftig til å oppveie nedbetaling av gamle lån. Derimod kan aktivitetsfremgangen avleses i den positive utviklingen i gebyrinntktene,i forhold til samme periode siste år.Konsernets effektivisering har medført lavere driftsomkostninger, hele DKK 268 millioner i det foregående halvår mot DKK 282 mill i samme periode foregående år, en nedgang på 5 %. I bankdelen er driftsutgiftene redusert med 8 %. Innttektsfallet i forsikring er drevet av høyere skadeserstatninger i færøysk forsikring i annet kvartal i forhold til ifjor, samt lavere investeringsinntkter til det islandske forsikringsselskapet.

Finanskrisen over

Halvårets avskrivninger på utlån og kreditter utgjorde DKK 40 millioner(netto) mot DKK75 millioner i første halvår 2013. Dette tyder på at finanskrisen kan være over for denne gang.Etter nedskrivninger, engangsposter og kursreguleringer ble konsernets resultat DKK 85 millioner før skatt mot DKK 77 millioner i første halvår ifjor.

-Gitt de utfordrende villkår med færre utlån og hardere konkurranse er vi tilfreds tilfredse med halvårsresultatet, som er i tråd med våre forventninger ved årets start, sier Janus Petersen, administrerende direktør i Banknordic til Nordic News. Jeg er svært tilfreds med, at de danske og grønlandske aktiviteter nå står for nesten halvdelen av overskuddet, sier han.

BankNordiks hovedtall

BankNordik har bankaktiviteter i Danmark og Grønland og på Færøerne og forsikringsaktiviteter på Færøerne og i Island. Konsernet blev grunnlagt for over 100 år siden på Færøyene, har 170.000 kunder, samlede aktiva på 16 milliarder kroner og 510 medarbejdere. Banken er underlagt det danske finanstilsyn og er børsnoteret på NASDAQ OMX. www.banknordik.dk. Finanskrisen på Færøyene 1989–1995 var en dyp økonomisk krise som rammet Færøyene hardt, og hadde sitt høydepunkt mellom 1992 og 1994. Krisen hadde sin kjerne i det færøyske fiskeriet, som hadde vært preget av enorme investeringer innenfor både hav- og kystfiskeri og oppdrett, slo sprekker da næringen ble rammet av fallende priser i slutten av 1980-årene. Hele tiåret hadde i resten av samfunnet vært preget av jappetid med et forbruk som gikk langt utover de rammene som Færøyenes økonomi til syvende og sist kunne bære. Konkursene i fiskeriet førte videre til konkurser hos blant andre Fossbankin, og førte til at de to største bankene, Føroya Banki og Sjóvinnubankin, måtte slå seg sammen fra nyttår 1994 for å berge seg selv. Lagtinget måtte i løpet av ett år låne 2,7 milliarder danske kroner av Danmark. I perioden 1992–1993 falt lønningene på Færøyene med 20 %, og 4 200–4 500 (10 %) var arbeidsløse. Rundt 10 % av befolkningen utvandret, halvparten av dem til Danmark, og endel har aldri kommet tilbake.

Hovedtall BankNordik

Mill. DKK Q2
2014 Q1
2014 Q4
2013 Q3
2013 Q2
2013 H1
2014 H1
2013 2013

Renteinntekter, netto 126 133 133 143 151 258 298 574
Gebyrinntekter, netto 54 46 53 43 48 101 92 188
Inntekter fra forsikring 20 8 14 15 29 28 40 69
Andre driftsinntekter 4 3 5 3 4 8 6 14
Driftsinntekter * 205 190 206 204 231 395 436 845
Driftsomkostninger * -136 -132 -139 -136 -142 -268 -282 -558
Sektoromkostninger m.v. -6 -6 -4 -4 -8 -12 -16 -26
Resultat før nedskrivninger * 62 52 62 63 82 114 137 261
Nedskrivninger på utlån (netto) -19 -21 -42 -32 -20 -40 -75 -147
Driftsresultat * 44 31 20 31 62 75 62 114
Engangsposter 1 -2 -19 0 17 -1 8 -11
Resultat før kursreg.og skatt 45 29 1 31 79 74 70 103
Kursreguleringer 9 2 -10 16 -16 11 6 11
Resultat før skatt 54 31 -9 47 63 85 77 114

Banksjef Janus Petersen i Banknordik sliter med lave renter(Foto:Banknordik)

Banksjef Janus Petersen i Banknordik sliter med lave renter(Foto:Banknordik)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*