Todelt vannkraftprosjekt i gang ved Åmodt i Viken fylke(Foto: Hafslund ECO)

Hafslund Eco har startet arbeidet med å overføre vann fra Øvre Flisa (i Elverum og Trysil kommune) og Østre Æra (i Åmot kommune) til Osensjøen. Prosjektet øker produksjonen av fornybar energi med 20 GWh, hovedsakelig i Osa kraftverk i Åmot. Dette er det første kraftverksprosjektet Hafslund Eco setter i gang etter at de nye reglene for kraftbeskatning ble vedtatt.

– Dette er et spennende prosjekt, som støtter nasjonale målsettinger om å optimalisere utnyttelsen av eksisterende reguleringer og kraftverk. Tiltaket innebærer heller ikke behov ombygging av kraftverk, sier teknisk direktør Stig Morten Løken i Hafslund Eco. Utover økt kraftproduksjon, vil utbyggingen i anleggsperioden gi positive lokale og regionale ringvirkninger gjennom vare- og tjenestekjøp hos bedrifter og virksomheter.

Det ble innført nye skatteregler for kraftutbyggingsprosjekter i statsbudsjettet for 2021. Skatteendringen gjør at investeringer i nye kraftverksprosjekter vil kunne utgiftsføres med en gang, og ikke over tid. Det bedrer økonomien betraktelig i prosjekter som dette.

– Prosjektet gir dessuten økte inntekter til berørte kommuner, blant annet i form av økte skatter (naturressursskatt og eiendomsskatt) og økte konsesjonsavgifter, forteller Løken.

Overføringskapasiteten fra Øvre Flisa og Østre Æra er totalt 12,1 m3/s og prosjektet har en forventet kostnad på ca. 78 millioner kroner. Prosjektet skal etter planen være ferdig høsten 2022.

Todelt prosjektet
– Overføringen av Øvre Flisa til Osensjøen gjennomføres ved å demme opp Håsjøene og Håengsjøen til et inntaksmagasin ved utløpet av Håsjøen. Vannet føres i en nedgravd rørgate over til Vesle Ossjøen, som renner ut i Osensjøen, forteller prosjektleder Kurt Magne Fallingen i Hafslund Eco.

Overføringen av Østre Æra gjennomføres ved at det etableres et inntak i Østre Æra med nedgrav rørgate inn på tverrslagstunnellen til Osa kraftverk.

Miljø
Det er utført en rekke utredninger og kartlegginger av naturverdier og kulturminner, både i forbindelse med konsesjonssøknaden og etter at konsesjonen ble innvilget. De viser at prosjektet har moderate miljøkonsekvenser. Det er ikke registrert kulturminner i anleggsområdene og en detaljplan for landskap og miljø er godkjent av NVE. Den gir føringer for gjennomføringen av prosjektet.

– Selv om konstruksjonene ved hvert anleggsområde er forholdsvis små, vil for eksempel rørgatetraseen ved Øvre Flisa bli justert slik at den ikke skal påvirke eller skade småsalamander som har yngleområde i Kjernmoen. Dette er en eldre fisketom dam rett nord for riksveg 25. Det vil også bli tatt hensyn til at Håsjøen nord er yngleområde for fuglen storlom, og vegetasjonen bevares så langt som mulig slik at negative visuelle effekter reduseres, sier Fallingen.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*