Driftsinntektene i 2023 ble 19,1 milliarder kroner, en økning på 1,4 milliarder kroner fra året før. Driftsresultatet ble 378 millioner kroner i 2023 (407 millioner kroner i 2022). I 2022 var resultatet positivt påvirket av reversering av tidligere tapsavsetninger på kontrakter. Justert for denne effekten, er driftsresultatet forbedret med 509 millioner kroner i 2023. Vekst i antall reiser, indeksjustering av kontrakter og egne forbedringstiltak bidrar til resultatforbedringen.

Reiseveksten på tog fortsetter

Vy tog har ansvaret for lokal- og regiontogtrafikken på Østlandet, på Bergens- og Vossebanen og mellom Oslo og Gøteborg. Jernbanedirektoratet tildelte de to tiårige togkontraktene på Østlandet til Vy i juni, og de startet vi opp ved den årlige togruteendringen 10. desember. I tillegg har Vy fire togkontrakter i Sverige.

Totalpunktligheten til Vys tog i Norge endte på 88 prosent, noe bedre enn foregående år, men lavere enn målet på 90 prosent. Det ble gjennomført 62 millioner togreiser med Vy i Norge i 2023, en økning på 18 prosent sammenlignet med 2022 og på nivå med 2019.

– Vi har vært spente på hvordan nye reisemønstre vil påvirke togtrafikken. Tallene viser at kundene er tilbake på togene. Og selv om mange har hjemmekontor iblant, øker passasjertallene på togene gjennom Oslo i rushtrafikken, sier Bakstad.

Driftsresultatet for persontogvirksomheten ble 275 millioner kroner (576 millioner i 2022). I 2022 ble det tilbakeført avsetninger for tap på kontrakter på 530 millioner kroner. Justert for denne effekten, er driftsresultatet i Vy tog forbedret med 229 millioner kroner i forhold til året før.

God utvikling i bussvirksomheten

Vy buss kjører rutebusser på anbud for fylkeskommuner i Norge og Sverige og kommersielle tur- og ekspressbusser i Norge og Sverige. For kommersiell busstrafikk fortsetter veksten, og tilbudet tilpasses etter hvert som etterspørselen vokser.

– Vi kjenner kundene og markedet godt, og i 2023 utvidet vi blant annet bussruten mellom Kristiansand og Stavanger hele veien til Bergen. Vi startet også opp vår største elbusskontrakt i Kongsberg og Vikersund med over 100 elektriske busser, sier Bakstad.

Å sikre tilstrekkelig bemanning er fortsatt en utfordring for bussvirksomheten, og det arbeides målrettet med å øke rekrutteringen av nye sjåfører.

Driftsresultat i Vy buss endte på 303 millioner kroner i 2023 (25 millioner i 2022). Denne resultatforbedringen skyldes hovedsakelig reise- og inntektsveksten og indeksregulering av kompensasjonen for anbudskontrakter.

Uvær og driftsproblemer rammer godskundene

CargoNets godsvolumer ble redusert med 3 prosent i 2023, og driftsresultatet endte på -79 millioner kroner (19 millioner i 2022).

– 2023 har vært et tøft år for CargoNet. Kombinasjonen av ekstremværet Hans og ødeleggelsen av Randklev bru i august samt andre utfordringer med infrastrukturen og togmateriellet, har redusert kvalitet på leveransene våre. Det er vi lei oss for, og vi gjør alt vi kan for å forbedre situasjonen, sier Bakstad.

– Selv om lavere økonomisk vekst har redusert etterspørselen etter godstransport noe det siste året, opplever vi økt interesse for miljøvennlig godstransport på bane. Det gir oss grunn til å være optimistiske. Bedre og forutsigbare rammebetingelser er imidlertid helt sentralt for den langsiktige lønnsomheten og mulighetene for å gjøre nødvendige reinvesteringer i togmateriell, fortsetter Bakstad.

Kollektivbaserte rundreiser er populære

For Vys reiselivssatsing er kundene på god vei tilbake etter to år der denne virksomheten har blitt kraftig rammet av koronapandemien.

– Vi ser en betydelig bedring i etterspørselen etter kollektivbaserte rundreiser med fjord-, fjell- og kulturopplevelser, spesielt fra europeere og amerikanere. Antall reiser på Flåmsbana økte med 40 prosent sammenlignet med i fjor, og vi ser nå frem til en sommer med enda flere norske og internasjonale turister, avslutter Bakstad.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*