I annet kvartal 2023 økte nettoomsetningen med 18 % til 140,8 SEK milliarder (118,9). Justert for valutabevegelser, den økningen var 11 %. Justert driftsinntekt var 21 732 Mkr (13.745), tilsvarende en justert driftsmargin på 15,4 % (11,6). Justert driftsinntekt ekskluderer a negativ effekt på SEK 1 270 M fra tidligerevarslet omstillingsavsetning i Nova Bus og kostnader på SEK 6 000 M knyttet til krav som oppsto fra EU-kommisjonens antitrustforlik fra 2016 beslutning.


Rapporterte driftsinntekter beløp seg til SEK 14 462 M (13.745). Valutabevegelser hadde en positiv innvirkning på driften inntekt på 817 Mkr.
➣ Resultat per aksje utgjorde SEK 5,30 (5,14).
➣ Driftskontantstrøm i industrivirksomheten utgjorde SEK 12.553 M (7.199).
➣ Avkastning på sysselsatt kapital i Industridrift utgjorde 30,2 % (26,8).

For mer informasjon om EU-kommisjonens vedtak, se fotnote 2 i Volvos regnskap. her følger tall for volvo ab i 2022 og 2023 nedenfor.
Andre kvartal Første seks måneder og delvis 2022.
SEK M med mindre annet er oppgitt 2023 2022 2023 2022
Nettoomsetning 140 821 118 943 272 241 224 259
Justert driftsinntekt ¹ 21 732 13 745 40 141 26 426
Justert driftsmargin, % 15,4 11,6 14,7 11,8
Driftsinntekter 14.462 13.745 31.571 22.301
Driftsmargin, % 10,3 11,6 11,6 9,9
Inntekt etter finansposter 14 409 13 873 31 206 22 899
Inntekt for perioden 10.819 10.520 23.753 17.591
Resultat per aksje, SEK 5,30 5,14 11,65 8,59
Driftskontantstrøm i industriell virksomhet 12 553 7 199 17 556 1 799
Netto finansiell stilling i industrivirksomheten, mrd SEK ² 61,6 44,2
Avkastning på sysselsatt kapital i Industridrift, % ³ 30,2 26,8
Egenkapitalavkastning i Financial Services, % ³ 10,7 3,5
Egenkapitalavkastning i Financial Services unntatt operasjoner i Russland og Hviterussland, % ³ 13,9 17,0
Netto ordreinngang, antall lastebiler 48.308 53.388 108.348 98.982
Leveranser, antall lastebiler 63.842 60.833 125.373 116.421
Netto ordreinngang, antall anleggsmaskiner 12 421 21 089 25 763 41 772
Leveranser, antall anleggsmaskiner 16.940 22.398

Foto av CEO og styreleder Martin Lundstedt er tatt av Scania før overgangen til Volvo AB

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*