Norges sentralbanjsef Øystein Olsen lover uendret rente
Norges sentralbanjsef Øystein Olsen lover uendret rente

Norges Bank holder styringsrenten uendret frem til 19. juni. Kontaktbedriftene i Norges Banks regionale nettverk meldte at produksjonsveksten de siste tre månedene har vært om lag uendret siden runden i oktober. Norges Bank skriver at det er utsikter til fortsatt moderat vekst fremover. Dermed er den norske styringsrenten fortsatt 1,5 prosent. Den svenske Riksbanken har rentemøte 8. april og en styringsrente på 0,75 prosent.Dette gir  fortsatt svensk eksportindustri en rentefordel, skriver Nordens Nyheter.     Produksjonsveksten avtok videre innen oljeleverandørindustrien og petroleumsrelatert eksportindustri. Det har også vært en svakere vekst innen bygg og anlegg, som følge av færre igangsatte boligprosjekter. Samtidig har veksten i øvrig industri og tjenesteyting mot næringslivet tiltatt fra forrige runde. Flere kontakter pekte på at svekkelsen av kronen og økende offentlige investeringer har bidratt til veksten. Den norske renten holdes uendret frem til 2015.

Moderat vekst

Det er utsikter til fortsatt moderat vekst, men samlet så bedriftene for seg at veksten kunne ta seg litt opp det neste halve året. Bedriftene innen tjenesteyting mot næringslivet ventet at veksten ville tilta videre fremover. Også bygg og anlegg ventet noe høyere vekst fremover. Flere kontakter innen byggenæringen så for seg en mer stabil utvikling innen boligbygging. Oljeleverandørnæringen har også i denne runden nedjustert sine forventninger, og ventet at veksten ville avta videre fram mot sommeren.

Mangler arbeidskraft

Samlet kapasitetsutnytting i bedriftene var lite endret, men kontaktene rapporterte om lettere tilgang på arbeidskraft. Andelen som meldte om problemer med tilgang på arbeidskraft var på det laveste nivået siden mai 2010.Veksten i sysselsettingen har avtatt noe fra oktober, og kontaktene ventet om lag uendret vekst fremover. Kontaktene anslo en årslønnsvekst i 2014 på litt under 3½ prosent. Det var relativt små forskjeller i næringenes lønnsanslag. 329 kontaktbedrifter har rapportert til Norges Bank denne gangen. Intervjuene ble hovedsakelig gjennomført i februar, skriver Norges Bank i rapporten fra 15. mars.

Vise sentralbanksjef Jan F. Qvigtsad i Norges Bank
Vise sentralbanksjef Jan F. Qvigtsad i Norges Bank

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*