Tysklands kansler Olaf Scholz fra Sosialdemokratene(SPD) inviterer til toppmøt i juni(
Foto: Bundeskanzleramt/ Quelle MetodiPopow/Imago Images.

Første januar 2022 overtok Tyskland presidentskapet for gruppen på verdens syvmektigste land (G7)1 for étt år. For den føderale regjeringen, G7-presidentskapet – og G7-toppmøtet spesielt, vil forbundskansleren invitere stats- og regjeringssjefene til Schloss Elmau fra 26. til 28. juni 2022 –noe som gir Tyskland en stor mulighet til å spille en aktiv rolle i å forme globale spørsmål allerede i begynnelsen av lovgivningen

-Vi ønsker å gripe denne muligheten for å takle sentrale spørsmål om multilateralt samarbeid, samhold i og mellom samfunn og felles globale utfordringer sammen med våre partnere, skriver den tyske kansleren Olaf Scholz i en pressmelding.

Beskyttelse av klima, miljø og biologisk mangfold, en akselerert global energiomstilling og et bærekraftig og rettferdig økonomisk system er avgjørende for et godt liv for alle på vår planet. Koblinger til tidligere prosjekter og initiativer fra G7 og G20 samt innenfor rammen av De forente nasjoner (spesielt klimakonferansen i Glasgow/COP26), ønsker vi å ta nok et betydelig skritt mot konkret implementering, «fra ambisjon til implementering». Vi ønsker å bygge på erfaringer så langt og utvikle felles tilnærminger og skape sterke allianser og gå videre med disse viktige saker under vårt presidentskap, skriver kansleren videre.

Energi spiller nøkkelrolle

TYskland vil etablere en global allianse for klimabeskyttelse, og ønsker å akselerere det globale klimaet
og miljøvern gjennom tett samarbeid mellom G7-landene Man satser påm målrettet samarbeid med bredere internasjonale partnere. En nøkkelrolle spilles av energisektoren, som står for en betydelig del av alle klimagassutslipp.
For å bidra til gjennomføringen av Parisavtalen og oppnå 1,5 graders mål, vi ønsker samlet å redusere klimagassutslippene ved å gå videre deres regulering inkludert gjennom prissetting og ved å investere i bærekraftig klima og energikonsepter.

Trapper ned kullkraft

Tyskland vil følge opp resolusjonene fra den 26. partskonferansen til rammekonvensjonen om klimaendringer (COP 26 UNFCCC), og ønsker vi å fremme energiomstillingen ved å akselerere innsatsen mot nedtrapping av uforminsket kullkraft, fremme avkarbonisering av sektorer – spesielt industri, transport og konstruksjon – ved hjelp av innovasjon, regulering og økonomiske insentiver, og styrking av internasjonal klimafinansiering. Videre ønsker vi å fremme bidrag til klimavern gitt av landbruket, helsesektoren og digital transformasjon så vel som ved byutvikling for å tjene allmennhetens interesse og gjøre våre samfunn og økonomier innenfor og utenfor G7 mer robuste og tilpasningsdyktige. Med dette i tankene ønsker vi å bruke vårt formannskap til å drive frem og kollektivt pioner som G7 diskusjonen om en samarbeidende global klimaklubb som er åpen for alle
land, utvide internasjonale partnerskap utover G7, spesielt med G20-partnere.

Følger opp avtalen fra Paris

Klimaklubbens mål er å fremskynde implementeringen av Paris. Klimaavtale, blant annet ved å komme til enighet om enhetlige standarder for utslipp og prising av CO2, samt med felles tiltak for å støtte land som gjennomfører ambisiøse klimatiltak. Partnerskap ovenfor og utover G7 er ment å fremme overføring av kunnskap og teknologi, støtte klimapolitisk reform og å akselerere den rettferdige globale overgangen til bærekraftig utvikling

Vi er overbevist om at en miljømessig og sosialt rettferdig transformasjon og økonomisk velstand kan gå hånd inn
hånd. Det felles fokuset på bærekraftig økonomisk oppgang og inkluderende vekst er derfor viktig for oss. Vi er forpliktet til en post-pandemisk økonomisk og finansiell politikk som er rettet mot stabilitet og vekst og fremmer motstandskraft og pris og finans markedsstabilitet på en bærekraftig måte. G7 spiller en viktig rolle som global
stabilitetsanker, spesielt med tanke på statsgjelden, som har økt som følge av kriser – både i G7 og rundt om i verden, skriver den tyske forbundskanslere.

Kilde for artikkelen: Tyskland leder G 7-landene i 2022
( Foto: N.P. Tanderø)

.Effektive støttetiltak

Støttetiltakene som er iverksatt så langt som svar på COVID-19-pandemien er historisk og gir et sentralt bidrag til å stabilisere den globale økonomien og sikre arbeidsplasser og ansettelse. Jo bedre koordinert disse tiltakene er, jo mer effektive de vil bli. Som G7 vil vi fortsette å tett koordinere vår innsats for å forme utvinning av den globale økonomien, som fortsetter å bli hemmet av virkningene av pandemi, og trappe ned våre støttetiltak på en hensiktsmessig og gradvis måte. Koordinering mellom de ledende industrilandene er fortsatt viktig med tanke på kompleks global situasjon. Med våre tiltak må vi også sette kursen mot en bærekraftig fremtid. Vi er forpliktet til bærekraftige så vel som mellom generasjoner og kjønnsrettferdige offentlige finanser.

Bærekraftig virksomhet

Tilrettelegging for bærekraftig virksomhet og en sosialt rettferdig transformasjon. Mot bakteppet av dekarbonisering, digital transformasjon og demografiske endringer, står vi som G7 overfor store transformasjonsprosesser for økonomi, mobilitet, arbeidskraft og sosial trygghet rundt om i verden. Vi har til hensikt å forme disse prosessene – også ved å utnytte byers transformerende kraft – på en sosialt rettferdig måte og å gripe muligheter for nye jobber og ansettelsesformer. Dette er grunnen til at vi er forpliktet til å styrke ansettbarhet av innbyggere med spesielt fokus på inkluderende etterutdanning og opplæring, til å skape anstendig arbeid av høy kvalitet for en bærekraftig fremtidig økonomi og til av etablering og utvidelse av trygdesystemer som er i stand til tåle kriser. I samarbeid med våre G7-partnere ønsker vi å jobbe for en styrket internasjonal implementering av bærekraftig finans og øke åpenheten om bærekraft og klimaaspekter slik at interessenter i finansmarkedet bedre kan reflektere disse hensynene i sinebeslutninger

Større rettferdighet

. Den politiske avtalen om omfordeling av skatterettigheter oppnådd i 2021 for store multilaterale selskaper (spesielt i den digitale økonomien) og for innføringen av en global minimumsskattesats er et stort skritt mot høyere skattrettferdighet rundt om i verden. Under vårt G7-presidentskap ønsker vi å jobbe for å sikre det
disse beslutningene iverksettes i god tid og at kapasiteten til å utvikle land styrkes i denne forbindelse. Dessuten vil vi ta opp spørsmål om sentral bank digitale valutaer (CBDC) og forbedring av grenseoverskridende betalinger. I rekkefølge for å lette gjeldsbyrden til mange land, som har økt betraktelig en gang igjen som et resultat av pandemien ønsker vi å fortsette å jobbe for å styrke det globale finansiell arkitektur og sikre at G20 felles rammeverk for gjeldsbehandlinger implementeres effektivt, skriver bndeskansler Olaf Stolz.

Det franske atomkraftverket i Bugey nær den sveitiske grensen utgjør en del av Frankrikes satsing på kjernekraft( Foto: EDF)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*