Olje og energiminister Tina Bru møter trolig stor interesse fra oljeselskapene.(FotoWikipedia)

Olje- og energidepartementet kunngjør utlysning av 25. konsesjonsrunde. Runden omfatter ni områder, fordelt på åtte i Barentshavet og ett i Norskehavet. Departementet tar sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser andre kvartal 2021.

– Om lag 200 000 personer er sysselsatte enten direkte eller indirekte i petroleumssektoren i Norge. Nye funn er avgjørende for den videre aktiviteten for å skape ringvirkninger, lønnsomme arbeidsplasser, verdiskaping i hele landet og inntekter til fellesskapet. Gjennomføring av 25. konsesjonsrunde er en direkte oppfølging av Granavolden-plattformen og Stortingets ønske, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Hovedmålet i regjeringens petroleumspolitikk er å legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv. Forutsigbare rammevilkår og god arealforvaltning er en viktig del av dette. Det er viktig å utforske alle de åpnede områdene av norsk sokkel, også de mindre kjente områdene som gjøres gjennom de nummererte konsesjonsrundene.

Hovedmålet i regjeringens petroleumspolitikk er å legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv. Forutsigbare rammevilkår og god arealforvaltning er en viktig del av dette. Det er viktig å utforske alle de åpnede områdene av norsk sokkel, også de mindre kjente områdene som gjøres gjennom de nummererte konsesjonsrundene.

Tildeling av nytt leteareal skjer gjennom to likestilte konsesjonsrunder. Nummererte runder foregår i de minst kjente leteområdene – det vil i dag i praksis si deler av Barentshavet og enkelte områder i Norskehavet. Areal i de mest kjente leteområdene tildeles i TFO-rundene (tildeling i forhåndsdefinerte områder), som skjer årlig.

– De nummererte rundene er et viktig supplement til TFO-rundene. Jevnlige konsesjonsrunder på norsk sokkel er viktig for staten som ressurseier. Det gir næringen tilgang på nye letearealer som kan gi nye funn, som igjen kan bidra til å opprettholde arbeidsplasser og inntekter fremover, fortsetter Bru.

Petroleumsvirksomheten i Norge skjer under strenge krav til helse, miljø og sikkerhet og ivaretakelse av det ytre miljø. Dette ligger også til grunn for 25. konsesjonsrunde. Med de rammer som er satt for petroleumsvirksomheten i de aktuelle havområdene, ivaretas miljøverdiene på sokkelen. Det tillegges stor vekt å sikre god sameksistens med andre næringer.

Det tas sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene i andre kvartal 2021. Selskapenes søknadsfrist er satt til 23. februar 2021 kl. 12.00.

Fullstendig utlysningstekst, HMS-, miljø- og fiskerivilkår og ytterligere informasjon er tilgjengelig på Oljedirektoratets nettsider.

Alle områder som er åpnet og tilgjengelig for petroleumsvirksomhet kan inkluderes i en konsesjonsrunde, jf. Prop. 80 S (2017-2018). 25. konsesjonsrunde gjennomføres innenfor de arealmessige rammer Stortinget fastsatte i juni 2020, jf. Meld. St. 20 (2019–2020) Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene — Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, og Nordsjøen og Skagerrak, jf Innst. 382 S (2019–2020).

Bakgrunn
Olje- og gassnæringen er viktig for norsk arbeidsliv. Om lag 200 000 er sysselsatte enten direkte eller indirekte i petroleumssektoren i Norge. Kompetansen og konkurransekraften i næringen gir positive ringvirkninger til andre næringer og norsk økonomi. Siden det første oljefunnet har virksomheten bidratt med 15 700 mrd. kroner i verdiskaping, og har gitt staten en netto kontantstrøm på rundt 6 500 milliarder kroner siden årtusenskiftet. Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten er i 2020 ventet på 87 milliarder kroner. Det strukturelle oljekorrigerte budsjettunderskuddet for 2021 anslås til 331 milliarder, eller i underkant av 250 000 kroner for en familie på fire.

Oljedirektoratet har foretatt en petroleumsfaglig vurdering av hvilke områder som bør inngå i 25. konsesjonsrunde. Basert på dette ble det utarbeidet et forslag om å utlyse ni områder, hvorav åtte i Barentshavet og ett i Norskehavet. De ni områdene består av totalt 136 blokker eller deler av blokker. Forslaget ble sendt på offentlig høring 24. juni 2020, med høringsfrist 26. august 2020. Det kom inn 30 høringsuttalelser, skriver Olje og energidepartementet. Her er de største aktørene til nå på norsk kontinentalsdokkel. Søknadsfist for 25. runde er altså i februar 2021, skriver Nordens Nyheter.

  • Store norske selskap: Statoil, Petoro
  • Store internasjonale selskap: Total, Eni, ConocoPhillips, ExxonMobil, Shell, Chevron
  • Mellomstore selskap: LundinWintershallRepsolAker BP, Hess, Idemitsu, Maersk, Tullow, Suncor, OMV, Lotos, Capricorn, DEA, MOL, Lukoil, Rosneft
  • Små selskap: Faroe, Fortis, Concedo, Skagen44, Lime, Origo, Kufpec, Atlantic, Wellesley, CapeOmega, North E&P, Point Resources, OKEA, Petrolia, Production Energy Company
  • Europeiske gass/kraftselskap: CentricaEngie, Dong, Bayerngas, PGNIG, VNG, Edison
Statsekretær Lars Andreas Lunde fotografert av Bjørn Stuedal.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*