President Sven Erik Svedman i ESA får kontrollmyndighet over den norske finanssekrtoen( Foto: EFTA)
President Sven-Erik Svedman i ESA får kontrollmyndighet over den norske finanssektoren. Svedman til venstre på bildet.(Foto: EFTA).

EFTA Surveillance Authority (ESA) er betrodd nye oppgaver i tilsynet med finanssektoren. I samsvar med de to-pilar strukturen i EØS-avtalen, har ESA nå makt til å ta avgjørelser som er adressert til nasjonale tilsynsmyndigheter eller aktører i  Norge, Island og Liechtenstein. Videre er ESA utpekt tilsynsmyndighet for kredittvurderingsbyråer og varelagre etablert i de trelandene. Dermed overtar EU kontrollen med den norske bankssektoren, skriver Nordens Nyheter.

Bøyer oss for EU

-ESA er klar og forberedt på å påta seg sine nye oppgaver fra dag én, sier Sven Erik Svedman, president i EFTAs overvåkningsorgan. Etter finanskrisen ble tre nye europeiske tilsynsmyndigheter (EBA, EIOPA og ESMA) opprettet i EU innen bank, forsikring og verdipapirmarkedet for å sikre konsekvent tilsyn med finanssektoren. De respektive forskrifter innlemmet i EØS-avtalen gir ESA beslutningsmyndighet som tilsvarer kreftene gitt til disse myndighetene.

-En viktig målsetting med oppsettet på finansielle tilsynet i Europa er å sikre lik overvåking og anvendelse i hele EØS-området. Tett samarbeid og koordinering med de tre EU-finansielle tilsynene er derfor viktig, og vi har vært å bygge de nødvendige relasjoner, sier Frank J. Büchel, ansvarlig for finansielle tjenester i ESA til Nordens Nyheter. Den europeiske tilsynsmyndighetervil fortsatt være kompetent til å utføre handlinger av en ikke-bindende karakter i hele EØS-området, også vis-à-vis kompetente myndigheter og markedsaktører i de tre EØS EFTA-statene.

Best i  klassen

Stortingsflertallet ønsker å overføre norsk suverenitet over finansvesenet til EU. Overvåkingsorganet ESA har allerede ansatt én mann som skal se til at Norge kopierer alle EUs beslutninger – og samtidig ivaretar norsk suverenitet, skrev ABC-nyheter. Per  Christian Bærøe skal være EFTAs svar på EUs finanstilsynsorganer med i alt 605 ansatte. Oppgaven blir å kopiere EU – og være fikenblad for Norges, Islands og Liechtensteins angivelige suverenitet.Stortingsflertallet ønsker om kort tid vedta en av de største overføringene av suverenitet til EU siden EØS-avtalen ble innført -nemlig å slutte seg til EUs omfattende organer for tilsyn med og regulering av finansmarkedene. Mens Stortinget – mot Senterpartiets protest – ønsker å avgjøre saken i hurtigtogsfart, har EFTAs overvåkingsorgan for lengst ansatt en mann til å gjennomføre vedtaket Stortinget ennå ikke har fattet .

Avgir suverenitet

For å omgå Grunnlovens bestemmelser mot å avgi suverenitet til organer Norge ikke er medlem i, vil ikke Ap, Høyre og Frp legge myndigheten over finansmarkedet og -tilsynet i Norge direkte under EUs fire finansmarkedsorganer. I stedet skal ESA i utgangspunktet få utkast til vedtak fra EU og kopiere dem. Men for å beholde skinn av selvstendighet, får ESA formelt rett til å fatte selvstendige beslutninger og fravike beskjed Overvåkingsorganet ESA utvider staben med kun én stilling som følge av Norges forventede tilslutning til EUs tilsynssystem for finansvesenet. Stillingen er allerede besatt av juristen Per Christian Bærøe med bakgrunn som saksbehandler i Finansdepartementet og arbeid i et privat advokatkontor.

– I visse sammenhenger skal vi treffe beslutninger som binder norske tilsynsmyndigheter og markedsdeltakere. Men ser vi på tida bak oss, er det meget få avgjørelser på EU-siden på dette området. Men ingen vet jo hvordan dette vil fungere i fremtiden,sier Bærøe til ABC nyheter.

Stjerneadvokaten Per Christian Broe fra adokatfirma Wiersholm, med erfaring fra Finansdepartementet, skal overvåke den norske finanssektoren8 Foto: Wiersholm)
Stjerneadvokaten Per Christian Broe fra adokatfirma Wiersholm, med erfaring fra Finansdepartementet, skal overvåke den norske finanssektoren. (Foto: Wiersholm)

 

 

Denne artikkelen har 1 kommentar

  1. Nils Petter Tanderø

    President i ESA Sven Erik Svedman fyller 70 år 13. oktober. Se egen artikkel. Red.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*