Inflasjonen i Sverige er fortsatt for høy og det er fortsatt risiko for at den ikke vil fortsette å falle raskt nok og stabilisere seg på målet. Men inflasjonen har falt og inflasjonspresset har klart lettet. Styret har besluttet å holde styringsrenten uendret på 4 prosent. Hovedstyret vurderer at pengepolitikken må strammere til og er forberedt på å heve styringsrenten ytterligere dersom inflasjonsutsiktene forverres. Finansminister Elisabeth Svantesson i den borgerlige svenske regjeringen konstaterer at rentetoppen kan være nådd i denne omgang( Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet).

Riksbanken skriver at for at den offentlige økonomien i Sverige skal fungere godt og vokse på en bærekraftig måte, trengs det et stabilt og velfungerende finanssystem. Riksbankens mål innenfor rammen av sitt ansvar for det finansielle systemet er å bidra til at det finansielle systemet er stabilt og effektivt, som også inkluderer at allmennheten skal kunne foreta betalinger. I dette arbeidet skal imidlertid Riksbanken ikke se bort fra prisstabilitetsmålet, som innebærer at Riksbanken må holde varig lav og stabil inflasjon.

Hva velger Norges Bank ?

Styringsrenten er Norges Banks viktigste virkemiddel for å stabilisere prisveksten og utviklingen i norsk økonomi. Styringsrenten i Norge er renten som bankene får på sine innskudd i Norges Bank opp til et fastsatt beløp – en kvote.

Styringsrenten fastsettes åtte ganger i året av komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet. Fire ganger i året utgir Norges Bank en pengepolitisk rapport samtidig med offentliggjøring av styringsrentebeslutningen. Rapporten inkluderer en prognose for den fremtidige utviklingen i styringsrenten. Denne prognosen kalles også for rentebanen.

Styringsrenten og forventningene om den framtidige utviklingen i styringsrenten påvirker i første rekke rentene mellom banker og hvilket rentenivå bankene tilbyr på innskudd og utlån til sine kunder. Markedsrentene påvirker i sin tur kronekursen, prisene på verdipapirer, boligprisene og etterspørselen etter lån, forbruk og investeringer.

Styringsrenten fra Norges Bank kan også påvirke forventningene til fremtidig inflasjon og økonomisk utvikling. Endringer i styringsrenten virker med andre ord styrende på mange viktige størrelser i økonomien, derav navnet styringsrente.

Endringer i styringsrenten har virkning fra første virkedag etter offentliggjøring av rentebeslutningen som tas av Norges Bank 14. desember 2023.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*