Storebrands konsernresultat endte på 983 millioner kroner i tredje kvartal, mot 672 millioner kroner samme kvartal i fjor. Resultatet presenteres for investorer, analytikere og media på Lysaker onsdag.

– Det har vært mange grunner til å være bekymret i 2023. Krig, ekstremvær og høy inflasjon treffer samfunnet med stor kraft – og påvirker også Storebrand og våre kunder. Tross dette fortsetter vi å levere stabilt gode resultater. Vi får tillit fra stadig flere kunder som ønsker at vi skal levere gode pensjons- og forsikringsløsninger, forvalte sparepenger og finansiere boligkjøp. Jeg vil spesielt trekke frem spareområdet som har vokst med 14 prosent hittil i år, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Innskuddspensjon, kapitalforvaltning og bank bidro godt til den underliggende driften. Et sterkt finansresultat bidro også positivt.

Økt forvaltningskapital

Forvaltningskapitalen (AUM) har økt til rekordhøye nivåer i år og endte på 1 131 milliarder kroner i kvartalet. Det er en økning på 130 milliarder kroner sammenlignet med samme kvartal foregående år. Svake finansmarkeder førte til en liten tilbakegang i kvartalet isolert sett. Netto tilflytning var på 15 milliarder kroner i kvartalet, og totalt 42 milliarder kroner hittil i år.

De avkastningsbaserte inntektene fortsatte den gode utviklingen og er nå på 219 millioner kroner hittil i år. Disse inntektene bokføres ved utgangen av fjerde kvartal.

Finansresultatet ble 378 millioner kroner i tredje kvartal, sammenlignet med minus 38 millioner i tilsvarende periode i fjor. Stadig økende renter bidrar til økt avkastning i selskapsporteføljen, samtidig som det er gode risikoresultater og økt overskuddsdeling i Sverige.

Ekstremvær og økt skadefrekvens

Ekstremværet «Hans» og et kraftig regnvær i Oslo-regionen i august har bidratt til at forsikringsresultatet er svakere enn i fjor. I kvartalet endte forsikringsresultatet på 100 millioner kroner, mot 211 millioner i samme kvartal i fjor. Ekstremvær hadde en negativ resultateffekt på cirka 60 millioner kroner i kvartalet. Høy inflasjon har bidratt til å svekke forsikringsresultatet ytterligere.

– I likhet med resten av forsikringsbransjen i Norge, ble resultatet vårt i kvartalet rammet av ekstremværet «Hans» og andre værskader. Vi har lagt vekt på å være til stede for kundene og hjelpe de som er rammet,

og her har våre ansatte gjort en fenomenal jobb, legger han til.

Combined ratio endte på 99 prosent i kvartalet og utgjør 97 prosent hittil i år. Det gjennomføres en rekke tiltak for å sikre at ambisjonen om en combined ratio på mellom 90 og 92 prosent opprettholdes.

Storebrands markedsandel i personmarkedet for skadeforsikring i Norge har vokst fra 6,2 til 6,5 prosent siste år.

Solvensutvikling

Solvensmarginen var på 204 prosent ved utgangen av tredje kvartal, en økning på 8 prosentpoeng fra forrige kvartal, og totalt 30 prosentpoeng fra samme kvartal i fjor.

Solvensmarginen ligger fortsatt godt over målsatt nivå.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*