Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre vil satse hundre milliarder på et bedre klima. Til venstreTerje Lien Aasland, energi- og miljøpolitisk talsperson i Ap( Foto:Ap)
Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre vil satse hundre milliarder på et bedre klima. Til venstre Terje Lien Aasland, energi- og miljøpolitisk talsperson i Ap( Foto:Ap)

En Ap-regjering vil forsterke utenlandssatsingen til et offentlig eid Statkraft. Jonas Gahr Støre legger frem et program med forslag om å bruke hundre milliarder kroner til klimateknologifondet, elektrifisere fergeflåten, skape et program for smarte byer, øke satsingen på klimaforskning, utbygging av infrastruktur for hydrogenbasert transport og pilotprosjekter i norsk industri, Dette kan gjøre Norge ledende på å utvikle ny klimateknologi, sier Jonas Gahr Støre til Nordens Nyheter. Stortinget har vedtatt nye mål for norske utslipp i 2030. Partileder Jonas Gahr Støre og Terje Lien Aasland, energi- og miljøpolitisk talsperson, over 40 nye klimatiltak.

– Norge er godt posisjonert til å bli ledende på ny klimateknologi. I Arbeiderpartiet ser vi på det grønne skiftet som en mulighet, men for å lykkes må vi ta lederskap og være villige til å satse i felleskap. Vi må gjøre mer av det som virker, og støtte opp under klimaforskning og pilotprosjekter i norsk industri, sier Jonas Gahr Støre. Arbeiderpartiet har lenge etterlyst sterkere klimatiltak og tydeligere planer for hvordan Norge skal redusere utslippene i tråd med klimaavtalen i Paris.

Paris et vendepunkt

– Klimamøtet i Paris representerte et vendepunkt i det internasjonale klimaarbeidet. Nå må vi følge opp med flere konkrete klimatiltak og sterkere gjennomføring. Vi kan ikke vente på forhandlinger med EU før vi setter i verk nye klimatiltak i Norge, slik regjeringen legger opp til. Bedrifter, forbrukere og investorer må få tydelige signaler, sier Støre.

– Felles for forslagene våre, er at vi ønsker å bidra til at Norge utvikler ny teknologi i bedriftene og i norsk industri, eller som følge av at vi går foran med å stille krav til produktene vi bruker. Våre mål i klimapolitikken er å redusere utslipp og å skape ny klimavennlig industri og arbeidsplasser. Dette må være førende for hvordan klimapolitikken utformes sier Terje Lien Aasland.

– Vi må legge til rette for positive virkemidler som gjør det enklere og mer fordelaktig for den enkelte å gjøre miljø- og klimariktige valg, sier Aasland.

Biler uten utslipp

Øke utbygging av ladestasjoner for elbiler og etablere en støtteordning for utbygging av infrastruktur for hydrogenbasert transport.  Forsterke omleggingen av avgiftssystemet til fordel for null- og lavutslippsbiler. Gradvis fase ut fossil energibruk i nybilsalget av person og varebiler. Avgiftssystemet innrettes slik at alle nybilsalg i 2025 skal baseres på lav og eller nullutslippsløsninger. Fra 2030 skal avgiftssystemet innrettes slik at nær hundre prosent av nybilsalget er basert på nullutslippsteknologi. Man vil fondet for klimateknologi, fornybar energi og energiomlegging til 100 milliarder kroner i 2017, og styrke dette ytterligere fram til 2020. Man vil åpne for at Enova kan støtte aktører som vil produsere strøm fra fornybar energi til eget forbruk, og utarbeide et program for lavutslippsteknologi for olje- og gassektoren. Man vil også bidra til at fergestrekninger elektrifiseres innen 2030, og legge til rette for at LNG som drivstoff blir mer tilgjengelig for skipsfarten.Jonas Gahr Støre sier til Nordens Nyheter at Ap vil legge til rette for omlegging til «Grønn økonomi» og økt ressurseffektivitet som bidrar til reduserte klimautslipp og bedre miljø, samtidig som det gir gevinster for økonomi og samfunn.

Mer til Statkraft

Arbeiderpartiet ber nå om at regjeringen fremlegger en Stortingsmelding om sirkulær økonomi. Øke klimaforskningen i Norge betydelig, og bidra til et globalt løft for klimaforskningen. En Ap-regjering vil forsterke utenlandssatsingen til et sterkt offentlig eid Statkraft. Ap vil øke garantirammen i GIEKs (garantiinstituttet for eksportkreditt) u-landsordning, for å legge til rette for eksport av norsk fornybarkompetanse. Utvikle et program for smarte byer i Norge gjennom bruk av informasjonssystemer og kommunikasjonsteknologi for å levere bedre tjenester til innbyggerne, forbedre energieffektiviteten, kollektivtransporten, avfallssystemene, og bidra til en grønnere byplanlegging, skriver Nordens Nyheter.

Arbeiderpartiet i regjering lover å satse på et statsaeid Statkraft. Konsernsjef Christian
Arbeiderpartiet i regjering lover å satse mer på et statseid Statkraft. Konsernsjef Christian Tynning Rønnesen var skuffet over den blå-blå regjeringens budsjettkutt( Foto: Statkraft)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*