Adm. dir. Arild Bjørn Hansen Sparebank 1( Foto: Mynewsdesk)

Resultat før skatt hittil i år ble på 370 mill. kr (424 mill. kr). Resultatet fra ordinær drift etter tap utgjorde 368 mill. kr (307 mill. kr). Økningen i ordinært resultat er i hovedsak relatert til bedret rentenetto, noe som også kompenserer godt for økte kostnader. Inntekter fra finansielle instrumenter er påvirket av svakere resultatet i SpareBank 1 Gruppen og turbulente finansmarkeder generelt. Tapene er fortsatt lave. Egenkapitalavkastningen ble på 9,8 % (12,2 %) og ren kjernekapitaldekning ble på 18,9 % (18,1 %).

Bankens underliggende drift har vært svært god så langt i år og skyldes det stigende rentenivået og fortsatt lave tap.

Utlånsveksten i privatmarkedet var på 5,5 % siste 12 måneder og 4,4 % hittil i år. Vår privatmarkedsportefølje har moderat belåningsgrad. Antall henvendelser om avdragsfrihet er svakt stigende, antagelig som følge av stigende renter og inflasjon.
Utlånsveksten på bedriftsmarkedet var på 6,2 % siste 12 måneder og -0,1 % hittil i år.

Klare til å hjelpe folk med privatøkonomien

I en tid preget av usikkerhet og stor økning i levekostnader, vil dessverre flere oppleve at det kan bli vanskeligere å få endene til å møtes fremover. Vi oppfordrer alle som er bekymret for privatøkonomien til å ta grep så raskt som mulig. Hvis de ikke klarer å løse ting selv, så ta kontakt med banken. Jo raskere folk tar kontakt, jo enklere er det ofte å finne gode løsninger.

Vi er tett på kundene og lokalsamfunnene. Med lokalt kundesenter, bankkontorer over hele regionen, og lokale rådgivere er vi godt rigget for å ta imot kundene.

– Økonomisk trygghet gjennom hele livet er viktig for oss alle, og vi opplever at stadig flere setter pris på tryggheten det gir å ha enkel tilgang på personlig rådgivning i banken sin. Vi så det veldig tydelig under Koronapandemien og vi ser det i usikre tider som nå, men også ved andre større hendelser i livet, sier Arild Bjørn Hansen.

Følger utviklingen i det lokale næringslivet

Usikre tider skaper ringvirkninger i næringslivet og mange bedrifter vil møte utfordringer. Bygg- og eiendomsutvikling, som utgjør 1,1 milliarder og ca 20% av bankens utlån innen bedriftsmarkedet opplever at det er vanskeligere å få tilfredsstillende økonomi i sine byggeprosjekter og mange utsetter igangsetting av nye prosjekter som følge av dette. Kundene innenfor næringen følges tett opp av våre lokale rådgivere.

-Vi skal være en god samarbeidspartner, og bidra til at skadevirkningene blir så små som mulig, sier Arild Bjørn Hansen.

Så langt har vi ingen konkrete indikasjoner på at risikoen i utlånsporteføljen vår har økt, men vi følger utviklingen tett og iverksetter tiltak om det blir nødvendig. Banken gjorde en tilleggsavsetning (ledelsesbuffer) på grunn av usikkerheten i andre kvartal på 10 mill. kr og har valgt å la denne avsetningen bli stående også i tredje kvartal.

Nøkkeltall hittil i år: (Sammenlignbare tall for 2021 i parentes):

  • · Resultat etter skatt: 291 mill. kr (345 mill. kr)
  • · Rentenetto inkl. kredittforetak: 477 mill. kr (412 mill. kr) / 1,63 % (1,47 %)
  • · Tapsprosent inkl. kredittforetak: 0,02 % (0,00 %)
  • · Egenkapitalavkastning: 9,8 % (12,2 %)
  • · Resultat pr. egenkapitalbevis: kr 22,0 (kr 26,1)
  • · Ren kjernekapitaldekning forholdsmessig konsolidert: 18,9 % (18,1 %)
  • · 12 mnd. utlånsvekst PM inkludert overført kredittforetak: 5,5 % (5,2 %)
  • · 12 mnd. utlånsvekst BM inkludert overført kredittforetak: 6,2 % (12,2 %)
  • · 12 mnd. innskuddsvekst: 1,6 % (9,8 %)
  • · Innskuddsdekning: 87,0 % (86,9 %)

Adm. dir.: Arild Bjørn Hansen – 911 98 211

Viseadm. dir/Investorkontakt: Lillian E. Lundberg – 480 44 469

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*