Irene Måsøval, direktør for Fornebubanen og Steinar Myhre, konserndirektør i Skanska Anlegg, signerer kontrakten om grunnarbeider på Fornebu Stasjon og Base

Skanska har signert kontrakt med Fornebubanen Oslo kommune om gjennomføring av grunnarbeider på Fornebu stasjon og Base. Kontrakten er på 497 millioner kroner og inkluderes i ordrereserven for Norden i fjerde kvartal 2020.

Hovedformålet i prosjektet er å etablere ferdig byggegrop klargjort for neste entreprise i det store utbyggingsprosjektet Fornebubanen, som er den største T-baneutbyggingen i Norge i nyere tid.

Prosjektet omfatter rivning av eksisterende bygningsmasse på tomten på Fornebu sør. Ca 75 000 m2 bygningsmasse skal saneres og deponeres på godkjent mottak. Skanska skal også legge om veier, kabler og rør i grunnen.

Ny gjenvinningsterminal

Byggegropen som skal graves ut og sprenges er på ca 600 000 fm3, så det er en stor massehåndteringsjobb som innbefatter både fjerning av løsmasser og fjell. En betydelig del av massene er forurenset og skal leveres til godkjent mottak. Byggegropen skal spuntes, sikres og injiseres slik at den blir tett, og denne delen av prosjektet vil bli utført av Skanskas heleide spesialistselskap Entreprenørservice. Løsmasser og fjell vil bli håndtert og kjørt bort som overskuddsmasser. Hovedandelen av steinmassene vil bli levert til Skanska Industrial Solutions sin gjenvinningsterminal på Fornebu til foredling og videre gjenbruk. Dette reduserer transportavstandene betydelig og er et viktig bidrag til reduserte klimagassutslipp.

Både Fornebubanen og Skanska vil ha stort fokus på HMS, da denne type arbeider i bynære strøk er krevende med tanke på støy og trafikk. Prosjektet har ambisiøse klimamål og det vil bli benyttet en stor andel fossilfrie anleggsmaskiner. Det vil bli brukt både elektriske maskiner og lastebiler drevet av biogass.

– Vi har rigget organisasjonen og er klare for å starte anleggsarbeidet på Fornebu sør. Vi føler oss trygge på at Skanska vil gjøre en solid anleggsjobb i tilknytning til endestasjonen. Fornebubanen ønsker å gjennomføre et prosjekt hvor både naboer og myndigheter opplever at vi ivaretar nærmiljøet, samtidig som vi får utført arbeidene på en effektiv og miljøvennlig måte, sier Irene Måsøval, direktør for Fornebubanen.

– Vi er veldig glade for at vi får bruke vår spisskompetanse innen både masseforflyting, fundamentering og grønn anleggsvirksomhet i dette viktige samferdselsprosjektet som vil gi innbyggerne i Oslo og Bærum et betydelig bedre kollektivtilbud, forteller Steinar Myhre, konserndirektør for Skanska Anlegg.

Fornebubanen skal bli en ny T-banestrekning i et sammenhengende tunnelsystem fra Majorstuen i Oslo til Fornebu i Bærum. Utbyggingsprosjektet er et samarbeid mellom Oslo kommune og Viken fylkeskommune.

Fremtidens transportløsning

– Vi satser på kollektivtransporten som aldri før i Oslo. Fornebubanen er framtidas transportløsning, og det er veldig gøy å nå enda en viktig milepæl som vil gjøre bylufta renere og kutte klimagassutslipp ved at enda flere kan la bilen stå. Byrådet i Oslo har stilt krav og bevilget penger for at anleggsarbeidene også skal skje fossilfritt og utslippsfritt. Nå gleder jeg meg til første spadetak i jorda på det som blir den største utbyggingen av T-banen siden krigen, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

– Jeg er glad for at vi nå endelig kommer i gang med Fornebubanen. Denne store kontraktsinngåelsen markerer at vi nå er enda et skritt nærmere byggestart! Fornebubanen betyr miljøvennlig transportmulighet med god kapasitet, og det legger grunnlaget for den videre utviklingen i Bærum og Fornebu, både for folk som bor og jobber der, sier Tonje Brenna, fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune

Fornebubanen vil bli ca. 8 km lang og skal ha seks stasjoner; Fornebu, Flytårnet, Fornebuporten, Lysaker, Vækerø og Skøyen. Fornebubanen knyttes opp mot det eksisterende T-banenettet, og stipulert reisetid fra Majorstuen til Fornebu blir 12 minutter. Byggingen av banen starter i 2020, og den skal stå klar til drift i 2027. 

Konsernsjef Ståle Rød i Skanska Norge(Foto: Skanska)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*