SAS-konsernet gick med förlust(Foto:SAS)

Rörelseresultatet uppgick till -2 634 (-1 329) MSEK och resultat före skatt uppgick till -2 449 (-2 597) MSEK.Periodens resultat uppgick till -2 709 (-2 442) MSEK och periodens skatt till -260 (155) MSEK. Periodens skatt är till största del hänförlig till effekter av valutaomvärdering av leasingskulderna.
Jämfört med motsvarande period föregående år hade valutakursutvecklingen en positiv effekt på intäkternaom 298 MSEK samt en negativ påverkan på rörelsekostnaderna om 601 MSEK. Valutakurserna påverkade rörelseresultatet negativt om 303 MSEK. Finansnettot påverkades positivt av valuta om 1 814 MSEK. Sammanlagt hade valutaeffekten en positiv nettopåverkan om 1 511 MSEK på resultat före skatt.
Jämförelsestörande poster Totala jämförelsestörande poster uppgick under perioden till 2 (24) MSEK och avser sale and leasebacktransaktioner av två A320 flygplan samt återlämning av leasekontrakt i chapter 11. Föregående år bestod främst av reavinst från försäljning av två 737-800 flygplan samt sale and leasebacktransaktioner av två reservmotorer, skriver SAS i ett presmeddelande..

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*