Karl Sandlund har tatt over som CEO i SAS Scandinavian Airlines

Smittspridningen var fortsatt hög under kvartalet, med strikta reserestriktioner och låg efterfrågan på flygresor som följd. Under kvartalet har fokus varit att minska SAS kostnader, bevara likviditeten och ytterligare stärka SAS framtida konkurrenskraft. En ökad vaccinationsgrad gör att det finns vissa förhoppningar om lättade restriktioner och därmed en förstärkt efterfrågan inför den viktiga sommarsäsongen, skriver koncernchefen i SAS, Karl Sandlund på SASGroup.nets hemmasidor..

SAS fortsätter att framgångsrikt justera produktionen utifrån rådande förutsättningar, vilket reflekteras i en
oförändrad kabinfaktor jämfört med föregående kvartal. Som en direkt konsekvens av färre resenärer minskade intäkterna med 3,3 miljarder SEK (-63 %) jämfört med föregående år och med 350 miljoner SEK (-15 %)
jämfört med vårt första kvartal. Den svaga efterfrågan gör det nödvändigt att fortsatt anpassa verksamheten och minska kostnaderna för att parera det kraftiga intäktsbortfallet. Detta har resulterat i 4,6 miljarder SEK (-54 %) lägre kostnader än föregående år och närmare en halv miljard SEK (-11 %) lägre kostnader än föregående kvartal. Även om kvartalets förlust uppgår till 2,4 miljarder SEK, så uppvisar SAS för första gången sedan pandemins utbrott ett
förbättrat rörelseresultat (EBIT) såväl mot föregående

Övriga rörelseintäkter (valutajusterade) var 908 MSEK lägre jämfört med motsvarande period föregående år,
främst som en konsekvens av covid-19-pandemin.Personalkostnader uppgick till -2 716 (-4 570) MSEK Justerat för valuta och jämförelsestörande poster minskade personalkostnader med 1 683 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Minskningen avser främst lägre antal anställda samt effekter av permitteringsordningar. uppgick till -719 (-4 524) MSEK. Justerat för valuta minskade kostnaden för flygbränsle med 82 %. Volymeffekter hade en positiv påverkan på kostnaderna om 1 783 MSEK. Det minskade flygbränslepriset hade en positiv påverkan på kostnaderna om 108 MSEK. Hedgeeffekter var positiva om 1 330 MSEKjämfört med motsvarande period föregående år varav 1 240 MSEK avsåg säkringsrelationer som avbröts under andra kvartalet föregående år. Luftfartsavgifter uppgick till -425 (-1 440) MSEK. Justerat för valuta minskade kostnaden för luftfartsavgifter med 68,8 %. Minskningen härrörde främst från
lägre trafikvolymer och minskade luftfartsavgifter till följd av covid-19-pandemin. Övriga externa kostnader uppgick till -2 093 (-5 745) MSEK, se not 3. Jämfört med motsvarande period föregående år minskade övriga externa kostnader.

SAS RESULTATRÄKNING, SAMMANFATTNING
KV1-KV2 2021
MSEK
Resultaträkning
Nov-apr
20-21
Nov-apr
19-20
Förändring mot
fg år
Valutaeffekter
Förändring
mot fg år
(Valutajust.)
Intäkter 4 214 14 971 -10 757 -694 -10 063
Totala rörelsekostnader -8 433 -19 053 10 620 697 9 923
Rörelseresultat (EBIT) -4 219 -4 082 -137 3 -140
Resultat före skatt
(EBT) -4 297 -4 809 512 622 -111
Intäkter
Intäkterna uppgick till 4 214 (14 971) MSEK, se not 2.
Justerat för valuta är intäkterna 10 063 MSEK lägre än
motsvarande period föregående år. Minskningen av
intäkterna är främst hänförlig till låga volymer till följd
av covid-19-pandemin.
De valutajusterade passagerarintäkterna minskade
med 80%. Minskningen är en följd av lägre reguljär
kapacitet (ASK) som, baserat på föregående års förutsättningar, påverkade intäkterna negativt om 6 403
MSEK. Den lägre kabinfaktorn gav en negativ effekt om
2 385 MSEK. Den högre yielden gav en positiv effekt
om 572 MSEK på passagerarintäkterna.
De valutajusterade fraktintäkterna ökade med 16
MSEK medan valutajusterade charterintäkter var 416
MSEK lägre. Övriga trafikintäkter (valutajusterade) var
542 MSEK lägre. Minskningen av intäkterna är hänförligt till covid-19-pandemin.

Finansnetto
Finansiella intäkter och kostnader uppgick till -78
(-727) MSEK netto, en förbättring i nettokostnader om
649 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Förbättringen var främst hänförlig till IFRS 16,
där valutaomvärdering av leasingskulderna hade en
positiv påverkan om 501 (-114) MSEK.
Periodens resultat
Rörelseresultatet uppgick till -4 219 (-4 082) MSEK och
resultat före skatt uppgick till -4 297 (-4 809) MSEK.
Minskningen av resultat före skatt jämfört med motsvarande period föregående år är främst hänförlig till
covid-19-pandemi, skriver

Norwegians aktiekurs stiger tio prosent på Oslo Børs måndagen, medan Andresen-bolaget Flyr stiger åtta procent. SAS`aktier stiger tre prosent måndag, skriver Dagens Næringsliv.Det sker efter at det ungerska lågprisbolaget Wizz Air lämnar  norske innenriksmarkedet,

.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*