Concordia Maritime har inngått avtale om salg av Suezmax-tankeren Stenam Supreme (158 000 dwt, bygget i 2012). Levering er forventet i juni 2022. Stena Supreme har vært innleid* av Concordia Maritime siden 2016, under et salg og tilbakeleieavtale, fra et av Japans største rederier, skriver Nordens Nyheter.

Kontrakten inneholder årlige kjøpsopsjoner, som Concordia Maritime nå har valgt å utøve. Salget vil ha en positiv likviditetseffekt på ca. USD 4 millioner. Fartøyet har vært ansatt i spotmarkedet gjennom Stena Sonangol Suezmax Pool.
I motsetning til P-MAX-skipene, er ikke transaksjonen og inntektene fra salget av Stena Supreme det
underlagt eventuelle spesielle vilkår fra utlånsbankene.

Vil styrke kontantposisjon

Overskuddet vil derfor styrke seg Concordia Maritimes kontantposisjon. Prisen har vært litt påvirket av at fartøyet er solgt i utokket stand. Stena Supreme skulle ha en planlagt 10-års dokking senest i løpet av 2022. «Salget er en del av prosessen med å styrke selskapets finansielle stilling – men tidspunktet er det også spot on. Tonnasjeprisene har økt i første kvartal 2022, noe som tydelig gjenspeiles iprisen. I tillegg gir rekordsvakheten til yenen ytterligere innflytelse. Totalt sett er vi detfornøyd med handelen og prisen. Vi er forsiktig optimistiske i vårt syn på markedet fremover, selv om vi fortsatt ikke kan utelukke ytterligere tiltak med mindre vi ser en mer vedvarendeutvinning i tanktransportmarkedet, sier Concordia Maritimes administrerende direktør Erik Lewenhaupt. bareboat charteravtale For mer informasjon, vennligst kontakt:Erik Lewenhaupt, Administrerende direktør, Concordia Maritime AB0704-855 188
erik.lewenhaupt@concordiamaritime.com.

News in English

Stena Supreme has been chartered* in by Concordia Maritime since 2016, under a sale and leaseback arrangement, from one of Japan’s largest shipping companies. The contract contains annual purchase options, which Concordia Maritime has now elected to exercise.

The sale will have a positive liquidity effect of approximately USD 4 million. The vessel has been employed in the spot market through the Stena Sonangol Suezmax Pool.

Unlike the P-MAX vessels, the transaction and proceeds from the sale of Stena Supreme are not subject to any special conditions from the lending banks. The surplus will therefore strengthen Concordia Maritime’s cash position.

The price has been slightly affected by the vessel being sold in an undocked condition. Stena Supreme was due for a scheduled 10-year docking during 2022 at the latest.

The sale is part of the process of strengthening the Company’s financial position – but the timing is also spot on. Tonnage prices have increased in the first quarter of 2022, which is clearly reflected in the price. In addition, the record weakness of the yen also adds further leverage. Overall, we are satisfied with the transaction and the price. We are cautiously optimistic in our view of the market going forward, although we still cannot rule out further measures unless we see a more sustained recovery in the tanker transport market,” says Concordia Maritime CEO Erik Lewenhaupt.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*