Laurence D, Fink. grunnlegger av det amerikanske investeringsselskapet BlackRock Inc er oljefondets globale støttespiller( Foto: Wikipedia/BlackRock)

I Dagen Næringsliv kan du lese om Oljefondets største investeringer i tabeller utarbeidet i samarbeid med Norges Bank.  Tirsdag la fondet frem nye beholdningsverdier for sine investeringer aksjer, obligasjoner og eiendommer for 2016. I Nordens Nyheter analyserer vi det globale nettverket omkring Oljefondet som investor, og presenterer fondets strategiske samarbeidspartnere, som sikrer eierinteresser ved voteringer opp mot ti prosent i strategiske selskaper i vår analysen. Samarbeidet med amerikanske BlackRock Inc. er det viktigste på global basis for fondet, selvom den norske eierandelen fra 7,75 til 5,5 % fra 2015. Fondets fjerde største eierandel på 6 % i Ameriprise Financial Inc i USA, befinner seg også i BlackRock-familien. I Norden er investeringene i Svenska Cellulosa,Boliden, AB Volvo, og Vestas Wind Systems kanskje de strategisk viktigste.

Sytti prosent i aksjer

Regjeringen har bestemt at Norges Bank kan kjøpe aksjer for sytti prosent av oljeformuen. Norges Banks Investment Management har allerede inntatt sveitsiske banker, bedrifter og forsikringsselskaper sammen med sine partnere. Finansminister Siv Jensen i Finansdepartementet har over ti prosents eierandel i flere store europeiske bedrifter og banker når NBIM denne uken legger frem nye beholdningstall for 2016. En ny tendens er altså at investeringene endrer seg fra å være finansinvesteringer(porteføljeinvesteringer) til direkte investeringer. Det betyr økt norsk innflytelse i europeisk næringsliv. Sosialøkonom Einar Goplen i Statistisk Sentralbyrå(SSB.no)som arbeider med direkte investeringer, sier til Nordens Nyheter at en internasjonal definisjon av en direkte investering, er at et selskap er eid med minst ti prosent. Han legger til at i undersøkelser omkring direkte investeringer i Norge eller norske investeringer i utlandet,går en slik grense ved tjue prosent av regnskapstekniske årsaker. En investering i et norsk selskap fra utlandet må altså overstige 20 prosent for å regnes som endirekte investering. Goplen legger til at Norge her avviker fra internasjonal praksis. Finansdepartementet og Norges Bank har en selvpålagt grense for oljefondet på ti prosents eierandel som ikke får overskrides.

Strategiske posisjoner

Matvaregiganten Nestle er fortsatt det norske oljefondets største investering globalt. Hele 51 milliarder kroner har Norge investert i Nestle. Dette verdenskonsernet er som kjent registrert i Sveits, og etter Nestle AS(3,08%), er NBIM nest største aksjonær med 2,53 %. De fleste store selskapene fondet investerrer i styres av dominerende minoritetsandeler, der kontrollen i et selskap ligger med en eierandel på mellom 10 og 20 prosent . Wallenberg-gruppens investeringsselskap Investor AB styrer sine strategiske aksjeinnehav på samme måten. Oljefondet(NBIM) , har kjøpt seg inn i det amerikanske investeringsselskapet BlackRock, som er verdens største private investeringsselskap. BlackRock har sammen med Oljefondet, stor innflytelse i selskaper i Asia, Europa og USA. I det sveitiske legemiddelselskapet Rocke Holding er Vanguard(BlackRock) størst med 2,24 %), NBIM har 2,08 prosent, UBS har 1,54 %, og den samme gruppen har en eierandel på opp mot 10 prosent av aksjene. Oljefondet har investert 34,9 milliarder NOK i Roche.   Rapporten fra Norges Bank(NBIM) viser at Oljefondet så vidt slo markedet – og fikk en avkastning på 6,9 prosent i fjor, tilsvarende 447 milliarder kroner.

Satser i tysk industri

I det tyske industriselskapet BASF er det norske oljefondet idag største enkeltaksjonær med 3 prosent. Sammen med BlackRock(to selskaper), Vanguard, State Street m.fl har Oljefondet/BlackRock nærmere ti prosents eierandel i det tyske selskapet. I BMW(Bayerische Motor Werke) har oljefondet investert 18,2 milliarder kroner og eier 3,01 % av aksjene. I Deutsche Bank satser det norske oljefondet 7,4 milliarder kroner og eier 2,47 %. I Siemens har fondet investert 14 milliarder kroner og eier 1,84 prosent.Det norske oljefondet satser som nevnt store penger på tysk industri.

Her er de største aksjonærene i Daimler AG, som igjen eier Mercedes Benz:

Kuwait Investment Authority (Investment Management) 6.90%
Norges Bank Investment Management 2.99%
The Vanguard Group, Inc. 2.06%
Harris Associates LP 1.70%
Lyxor International Asset Management SAS 1.68%
Renault SA 16,448,378 1.54% (NBIM,BlackRock m.fl.eier 10 %)
Renault SA Employee Stock Ownership Plan 6,157,300 2.08%
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. 4,750,143 1.61%
Nissan Motor Co., Ltd. 1.54%
BlackRock Asset Management Deutschland AG 1.47%
Amundi Asset Management SA (Investment Management) 1.40%
BlackRock Fund Advisors 13,162,473 1.23%

Størst i Credit Suisse

Oljefondets investeringer i storbankene Credit Suisse og UBS(UBS Holding) er på 39 milliarder norske kroner tilsammen. Finansdepartementet i Oslo kontrollerer 4,94 prosent i Credit Suisse og 3,08 prosent i storbanken UBS, der fondet har investert 20 milliarder NOK. I skrivende stund har oljefondet økt sin eierandel i Credit Suisse til 5 prosent. Det saudi-arabiske oljefondet Okayan Europe eier 5,10 % i Credit Suisse. Harris Associates(BlackRock-partner) har 5,03%, mens oljefondet i Qatar, eier 4,93 % av aksjene i Credit Suisse. Oljefondett, BlackRock og samarbeidsselskaper stemmer for nesten 20 prosent av aksjene i Credit Suisse samlet. Her er noen av de store norske investeringene i Sveits:

Nestle                            51,0 mrd.NOK( NBIM eier 2,43 %)
Roche Holding            34,9 mrd NOKNBIM eier (1,66%)
Novartis AG                 34,0 mrd .NOK (NBIM eier 1,65%)
UBS(UBS Holding)    20,4 mrd NOK(NBIM eier 3,08%)
Credit Suisse                18,5 mrd NOK(NBIM eier 4,94%)

Stemmer for ti prosent

Norges Banks investment Management er i ferd med å få en eierandel på 6 prosent i Volvo AB og over 8 % Svenska Cellulosa AB . Dette kan være i strid med fondets egne pålegg om ikke å eie mer enn ti prosent i et enkelt aksjeselskap. I Volvo er NBIM nest største aksjonær, og stemmer for 5,87 prosent av stemmene. Fondet har investert 9,4 milliarder kroner i Volvo AB.  I Svenska Cellulosa (SCA) er oljefondets investering på 10,4 milliarder, aksjer som gir stemmerette opp til 8,58 %.Oljefondet er nest størst med Handelsbankens/ Industrivärden som største eier. Oljefondet eier 2,01 prosent i Industrivärden uten å være oppført i 4-traders eierskapsregister som vanligvis er oppdatert. Dermed har NBIM, Black Rock og samarbeidsselskaper ca 5 % av aksjene i Industrivärden. Vi gjør oppmerksom på Industrivärdens konvertering av A-aksjene i klasse C-aksjer. På generalforsamlingen i 2011 ble det innført fleksibilitet for aksjonærene i Industrivärden. Aksjonærer har rett til konvertering av serien A-aksjer til serie C- aksjer. Nordens Nyheter pressenterer her oljefondets investeringer i Sveriges ti største bedrifter, oganalysen viser at Norges Banks Investment Management kan være nær en stemmeandel på over ti prosent i Volvo og SCA

Her er listen med Sveriges største bedrifter 2016(Kilde: Veckans Affärer/Norges Bank/Nordens Nyheter):

Tjue milliarder i ti store

Oljefondet har investert tjue milliarder kroner i Sveriges ti største industribedrifter. Den største eierandelen har fondet i Svenska Cellulosa(SCA) og Volvo AB. NBIM har investert 9,4 milliarder NOK i Volvo AB og eier 5,87 %. Fondet har investert 10,4 milliarder NOK i SCA, med en eierandel på 8,58 prosent. Norges Banks oljefond har også investert 471 millioner NOK i Volvo Personvogner i Gøteborg(Volvo Cars) i Gøteborg, som eies av kinesiske Geely, og som skal nyansette 800 personer i Gøteborg. Norges Bank Investment Management eier 1,13 prosent av Geely Automobil Holding, som er registrert på Cayman Islands.

Sveriges største bedrifter i 2016/Oljefondets investeringer:

NBIM mrd.NOK/Prosent eieranddel
1 Volvo                                            9,4 (5,87%)( Over ti prosent med VolvoAB og Vanguard)
2 Ericsson                                      5,5 (1,92%)
3 H&M                                           4,2 (0,79%)
4 Vattenfall                                   Statlig selskap
5 Skanska                                      1,1 (1,79%)
6 Volvo Cars                                 Se fotnote
7 Electrolux                                   1,3 (1,9%)
8 SCA                                             10,4 (8,58%)( Over ti prosent med Industrivärden))
9 ABB(Reg. i Sveits)                    6,0 (1,66)
9 Atlas Copco                                5,2 (1,97%)

* Norges Bank har investert 471 mill.NOK i Geely Automobil Holdings på Cayman Islands(eierandel 1,13%)

En skjult valutareserve

Plasseringene av Statens petroleumsfond i utlandet inngår ikke i Norges internasjonale reserver, selv om det er Norges Bank som står for plasseringene. Disse plasseringene føres som porteføljeinvesteringer når de gjelder utenlandske verdipapirer. Andre finansinvesteringer er en restkategori som omfatter alle investeringer som ikke er med i det som kalles direkteinvesteringer, Det er porteføljeinvesteringer og internasjonale reserver, som ikke er med i SSB`s oversikter. Norske investorer har størst beholdning av direkteinvesteringer i Nederland, USA og Sverige. I disse landene økte beholdningene betydelig fra 2014 til 2015. Størst beholdning av direkteinvesteringer i Norge kommer fra Sverige og Nederland, men totalt var det en liten nedgang i 2015. Investeringer i aksjer i utlandet ifølge SSB(direkte investeringe)er NOK1 493 313 milliarder i 2015. Direkte investeringer i Norge 2015 NOK 1 217 929 milliarder kroner.

Direkte investeringer

Ved utgangen av 2015 var beholdningen av norske direkteinvesteringer i utlandet på 1 493 milliarder kroner. Dette tilsvarte en økning på 16 prosent sammenlignet med 2014. På samme tidspunkt utgjorde utenlandske direkteinvesteringer i Norge 1 218 milliarder kroner, en nedgang på vel 1 prosent fra året før.Totalt investerte oljefondet finanskapital for NOK 1 612 446 685 iUSA 2015(Beholdningsverier). Oljefondet er i skrivende stund på 7543 milliarder kroner ifølge Norges Bank(NBIM). Dette er altså en norsk»valutareserve» som ikke inngår i det vi kaller direkte investeringer i henhold til SSB`s definisjon.

Sverige øker mest

Landene med størst beholdning av norske direkteinvesteringer i utlandet var i 2015 Nederland, USA og Sverige, alle med over 200 milliarder kroner investert fra Norge. Disse tre landene hadde og en betydelig økning i beholdningen av direkteinvesteringer fra Norge sammenlignet med året før. Den norske kronen svekket seg mot de fleste utenlandske valutaer i løpet av 2015. En svekkelse av kronen vil øke den nominelle verdien av direkteinvesteringer i utenlandsk valuta, målt i norske kroner. Dermed vil en slik kronesvekkelse være en av forklaringene til en sterkt økende beholdning av direkteinvesteringer i utlandet. Sverige, Nederland og Luxembourg er på motsatt side de tre landene med størst beholdning av direkteinvesteringer i Norge. Blant disse har Sverige og Nederland økt sin beholdning av direkteinvesteringer i Norge, mens Luxembourg har en svak nedgang sammenlignet med 2014. Mange land med store beholdninger av direkteinvesteringer i Norge har en reduksjon av beholdningen sammenlignet med 2014. Dette gjelder blant annet Frankrike, Storbritannia og USA. Dette sammen med en reduksjon av asiatiske direkteinvesteringer i Norge(Kina), som er med å trekke ned den totale beholdningen av direkteinvesteringer fra utlandet, skriver Statistisk Sentralbyrå.

Svakere for oljefondet

Oljefondet ligger an til 2–3 prosent avkastning for 2016. Siste kvartal 2016 ble spesielt dårlig, ifølge Aftenposten, som skriver at utviklingen i de globale finansmarkedene peker i retning av at siste kvartal i fjor ga solid negativ avkastning i Oljefondet. Dermed ligger avkastningen an til å bli 2,7 prosent, som i 2015 ifølge Aftenposten. Aksjemarkedene i f.eks. USA har ifølge artikler i Nordens Nyheter vist sterk fremgang siste del av 2016. Oljefondet legger frem nye beholdningstall for 2016 i Oslo tirsdag 28. februar.

CEO Tidjane Thiam i Credit Suisse blir alt mer strategisk viktig gjennom oljefondet(Foto:Credit Suisse)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*