Finansminister Trygve Slagsvold Vedum we fotografert av statsministerens kontor/NTB Kommunikasjon.

OECD la 20. juni frem sin toårige gjennomgang av norsk økonomi, med anbefalinger om hvordan regjeringen bør møte viktige utfordringer fremover. Rapporten viser at aktiviteten i norsk økonomi er på vei opp. Samtidig understrekes betydningen av en effektiv offentlig sektor i møte med de utviklingstrekkene økonomien står ovenfor.

Bildet OECD tegner av norsk økonomi viser tiltakende vekst neste år, samtidig som arbeidsmarkedet holder seg stramt. OECD fremhever at Norge har nest høyest verdiskaping per arbeidstime av alle OECD-land. Samtidig har Norge har hatt lavere vekst i produktiviteten det siste tiåret enn mange andre land, og at selv om mange er i arbeid, er det også mange som er på ulike trygdeordninger.

– OECD har levert en rapport som viser at vi i Norge har en solid økonomi, med et godt velferdssystem og sterke offentlige finanser. Norge er et land med mange i jobb, små forskjeller og et høyt velstandsnivå som gir trygghet og muligheter for folk. Vi skal løse fremtidens utfordringer innenfor rammene av en sterk velferdsstat, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Årets rapport vier et spesialkapittel til effektivitet i offentlig sektor, med analyser av ulike områder av offentlige forvaltning. OECD kommer blant annet med anbefaling om mer langsiktighet i finanspolitikken i møte med fremtidige utfordringer som følger av at befolkningen blir eldre og at oljeinntektene vil avta.

– I Norge har vi gode velferdsordninger som sikrer befolkingen trygghet som politi, gratis helse, gratis skole og gode pensjonsordninger. Dette mener vi er riktig å prioritere å bruke penger på. Flere av utfordringene.

Her er et sammendrag av OECD tekst:

"Norges høye offentlige utgifter leverer viktige offentlige tjenester av høy kvalitet, men fremover vil synkende oljeinntekter og kostnader knyttet til befolkningens aldring føre til et finanspolitisk press", sa OECDs landstudiedirektør Luiz de Mello, da han presenterte undersøkelsen i Oslo sammen med Norges Finansminister Trygve Slagsvold Vedum. "Innføring av langsiktig budsjettering, en utgiftsregel som tar sikte på å holde utgiftene som andel av BNP, og øke effektiviteten av utgiftsprogrammene vil bidra til å holde Norges offentlige finansposisjon trygg."

Norges offentlige utgifter som andel av BNP er de høyeste i OECD og øker raskt. Å håndtere denne trenden ville kreve å gjøre regionalpolitikken mer kostnadsbevisst, styrke koordinering og samarbeid innen helse og utdanning, forbedre insentiver for å begrense utgifter til sykdom og funksjonshemminger, og revidere landbrukssubsidier.

Norge er fortsatt et av OECDs mest produktive land, men produktivitetsveksten har svekket seg de siste årene. Å fremme ferdigheter som er bedre i tråd med arbeidsmarkedets behov vil revitalisere produktivitetsveksten. Arbeidsmarkedet er stramt med sysselsetting og deltakelse blant de høyeste i OECD. Mens kompetansenivået er høyt og relativt jevnt fordelt, har det oppstått mangel på kvalifisert arbeidskraft, særlig innen teknisk og helsevesen. Å sikre at utdanningssystemet leverer sterk og relevant kompetanse ved å styrke fag- og yrkesopplæringen vil støtte innsatsen for å møte mangel på arbeidskraft og jobbmisforhold.

Karbonutslipp per innbygger holder seg like under OECD-gjennomsnittet og synker, spesielt etter masseelektrifiseringen av transportsektoren de siste årene. Industrien står for den høyeste andelen av utslippene og kostnadene ved å redusere industriutslippene er høye. Høyere og bredere beskatning av klimagassutslipp og prioritering av lavere utslippskutt etter nøye kostnads-nytte-analyser vil bidra til å oppnå utslippsreduksjoner bærekraftig og mer effektivt.

Takket være sine store innenlandske energikilder har Norge taklet energikrisen godt. Den planlagte utvidelsen av elektrisitetsproduksjon henger imidlertid med etterspørselen som anslås å overstige tilbudet innen 2030. Prisforskjellene på elektrisitet på tvers av regioner har økt og kan løses ved å forenkle konsesjonsprosessen for kraftproduksjon og -overføring over hele landet.

For mer informasjon kan journalister kontakte Johanna Gleeson i OECDs mediekontor (tlf. + 33 1 45 24 97 00).

OECD jobber med over 100 land, og er et globalt politikkforum som fremmer politikk for å bevare individuell frihet og forbedre den økonomiske og sosiale velferden til mennesker over hele verden.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*