Sentralbanksjef Øystein Olsen i Norges Bank kan tvinges til å nærme seg nullrente neste år(Foto:Nancy Bundt/Norges Bank)
Sentralbanksjef Øystein Olsen i Norges Bank kan tvinges til å nærme seg nullrente neste år(Foto:Nancy Bundt/Norges Bank)

Oljeprisen har falt. Et sterkt og varig oljeprisfall kan få store negative virkninger for norsk økonomi. Produksjon og inntjening i oljerelatert virksomhet rammes. Det øvrige næringslivet og husholdningene kan bli påvirket av redusert aktivitetsnivå i oljesektoren, skriver Finanstilsynet. Men tilsynet skriver ikke at en nedgang i den norske styringsrenten på over en prosent vil stimulere boligmarkedet, skriver Nordens Nyheter.

Neppe boligboble

Lav ledighet, høy lønnsvekst og lave renter har bidratt til at husholdningenes gjeld og inntekter har vokst betydelig . Husholdningenes gjeld har vokst raskere enn inntektene, og forholdet mellom gjeld og inntekter er historisk høyt. Den høye husholdningsgjelden gjør norsk økonomi sårbar for negative sjokk. Men Finanstilsynet skriver ikke at den norske renten må ned med over en prosent i år og neste år. Boligprisene er nå på et historisk høyt nivå etter å ha økt betydelig i årets tre første kvartaler. Den sterke veksten i boligprisene har økt husholdningenes formue og gitt grunnlag for økt forbruk.

– Utviklingen framover er usikker. Det er flere typer sjokk som kan ramme norsk økonomi og norske finansinstitusjoner, og den høye husholdningsgjelden og de høye boligprisene gjør oss sårbare, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.

Boligpriser opp

I Norge er de fleste boliglån flytende rente. Dermed gir renteøkning fall i husholdningenes disponible inntekt. Men renteutviklingen går ned og dermed øker boligprisene. Mange husholdninger har vesentlig mer gjeld enn to ganger inntekten, og de samme husholdningene har begrensede finansielle buffere. Mange boliglån har avdragsfrie perioder, som begrenser husholdningenes oppbygging av egenkapital. Finanstilsynets boliglånsundersøkelse viser at det siste året har vært en økning i andelen lån med høy belåningsgrad, som kan indikere at kredittpraksis er lempet i flere banker. Dette bidrar til å øke bankenes og husholdningenes sårbarhet, dersom styringsrenten stiger.

Faller med ti prosent

Norsk økonomi har siden begynnelsen av 2000-tallet nytt godt av en markant bedring i bytteforholdet overfor utlandet. Prisveksten på olje har hatt spesielt stor betydning, og den høye oljeprisen har ført til god lønnsomhet for petroleumsrelatert virksomhet. Petroleumsvirksomheten har stor innvirkning på norsk økonomi. Et høyt og stigende kostnadsnivå har smittet over på øvrig næringsliv, og øker sårbarheten i en nedgangskonjunktur, skriver Finanstilsynet.

Kraftig amerikansk vekst

USA viser nå kraftig økonomisk vekst. Finanstilsynet skriver at det fortsatt er knyttet stor usikkerhet til utviklingen i internasjonal økonomi. I deler av Europa er arbeidsledigheten stor, og euroområdet har hatt en svakere utvikling enn tidligere antatt. Men det er bygget inn en veksstprofil i stresstesten fra ESB. Veksten i flere av de framvoksende økonomiene har bremset opp. Det er knyttet særlig usikkerhet til utviklingen i kinesisk økonomi, som har vært preget av høy kredittvekst og overinvesteringer. Men Finanstilsynet nevner ikke at verdien av det norske Oljefondet nærmer seg 5800 milliarder kroner, og at økningen i 2014 kan bli på hele 1000 milliarder kroner, skriver Nordens Nyheter.

Tror ikke på kutt

Den norske styringsrenten har ligget uendret på 1,5 prosent siden mars 2012. Sjeføkonom Øystein Dørum i DNB tror at det første rentekuttet kommer neste år, spørsmålet er bare når. Det mener også sjeføkonom Hans Magnus Andreassen i Swedbank. Norske økonomer har en forventning om ett rentekutt i løpet av 2015 som følge av lave renter rundt oss, og lavere fart i norsk økonomi, sier sjeføkonom Øystein Dørum til Dagens Næringsliv.Han viser til at Norges Bank kuttet renten i juni, og ønsker å se utviklingen an før de justerer renten ytterligere.

Større fart i Sverige

Sjefanlytiker Erik Bruce i Nordea mener også at med en kronesvekkelse på mer enn seks prosent vil et rentekutt i tilfelle kreve svært mye dårlige tall for å bli virkelighet.Ved neste rentemøte legger Norges Bank frem nye tellinger for oljeinvesteringene og ferske rapporter på stemningen i næringslivet fra sentralbankens nettverk i regionene. Her ligger også noe av nøkkelen for å kunne si noe mer konkret om når et rentekutt kan komme, ifølge Andreassen i Swedbank. Andeassen sier at det er svakhet i forbruket, og han venter svakhet på oljesiden. Men det gjenstår å se hvor mye dette fører til i form av bred svakhet i norsk økonomi og på arbeidsmarkedet. Det er dét siste som er avgjørende, sier Andreassen. DnB veneter onsdag kraftig økning i den norske julehandelen. Det har de norske økonomene ikke fått med seg, skriver Nordens Nyheter.

 

Finanstilsynsdirektør Morten Balterzen frykter dårlige tider i Norge, men glemmer at styringsrenten kan nærme seg null prosent(Foto:Finanstilsynet)
Finanstilsynsdirektør Morten Balterzen frykter dårlige tider i Norge, men glemmer at styringsrenten kan nærme seg null prosent(Foto:Finanstilsynet)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*