Sentralbankajsef Øystein olsen i Norges Bank har grunn til å smile(Foto:Norges Bank)
Sentralbanksjef Øystein Olsen i Norges Bank har grunn til å smile(Foto:Norges Bank)

Oljepenger og fortsatt høye oljeinvesteringer tross nedgang gjør at Norges Banks hovedstyre holder styringsrenten uendret på 1,5 prosent. Sentralbanksjef Øystein Olsen venter norsk kjøpefest de neste to årene og er fornøyd med en oljepris omkring hundre dollars per fat. Østein Olsen mener at utsiktene for inflasjon og produksjon er lite endret siden juni. Styringsrenten holdes derfor uendret etter rentemøtet i Norges Bank denne uken.

Den moderate økonomiske oppgangen fortsetter hos våre handelspartnere, men vekstutsiktene er noe svakere enn tidligere antatt. Styringsrentene er satt ned i euroområdet og i Sverige. Den forventede renteoppgangen ute er skjøvet ytterligere ut i tid. Her hjemme har konsumprisene og produksjonen steget noe mer enn ventet siden forrige rapport, men mye av denne oppgangen kan trolig forklares av midlertidige forhold. Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk rapporterte i august om fortsatt moderat vekst i produksjonen. Kapasitetsutnyttingen vil kunne avta noe det nærmeste året, men anslås deretter å øke gradvis til nær et normalt nivå. Prisveksten ventes å ligge noe under, men nær 2,5 prosent i årene fremover.

ESB ønsker vekst

– Analysene i den pengepolitiske rapporten Norges Bank har lagt fram, tilsier at styringsrenten blir liggende på dagens nivå ut neste år, og at den deretter økes gradvis, sier sentralbanksjef Øystein Olsen. Hovedstyret vedtok på møtet at styringsrenten bør ligge i intervallet 1–2 prosent i perioden fram til neste rapport legges fram 11. desember 2014, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser. DnB Markets seneste konjunkturprognose tilsier også fortsatt gode tider til tross for internasjonal uro. Nordens Nyheter peker på stimulandeøkonomien i Eurosonen som en positiv faktor for Norge de neste to årene. ESB tar som kjent sikte på å stimulere til vekst gjennom de store bankene. En høy norsk rente kan på sikt virke hemmende på samhandelen med samarbeidsland som Sverige og landene i Eurosonen.

Sentralbanksjef Mario Draghi i ESB vil stimulere til vekst gjennom bankene(Foto:Norges Bank)
Sentralbanksjef Mario Draghi i ESB vil stimulere til vekst gjennom bankene(Foto:Norges Bank)

Urolig ute

Ute i verden har det i sommer og høst vært krigshandlinger i Ukraina, krig i deler av Midtøsten, rentekutt og beslutning om pengetrykking i eurosonen, rentekutt i Sverige, oppgang i Storbritannia og oppgang USA.I Norge kommer det fryktede fallet i oljeinvesteringene, oljeprisen har falt til under 100 dollar fatet og den økonomiske veksten har vært bedre enn ventet.Norges Banks vurdering av renten og utsiktene til 2017 er at prognosen ligger bom fast.

– Det er helt trekk ved norsk økonomi som gjør at vi er veldig robuste. I alle fall så lenge oljeprisen holder rett under 100 dollar pr. fat, så lenge vi har en buffer i statsfinansene og så lenge vi har handlingsrom i pengepolitikken, i motsetning til mange andre land, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.
Utsiktene for det private forbruket oppsummerer Olsens norske robusthet: Forbruket vil hvert av de neste tre årene øke til dels mye mer enn 2014 og 2013.

Usikre prognoser

Budskapet er at Norge har å gå på hvis det blir dårligere tider. I andre land er staten tynget av gjeld og sentralbankens styringsrente er satt ned til null.Oljefondet er på 5600 tusn milliarder kroner , og Olsen kan kutte renten flere ganger enn Norges samarbeidspartnere i urolige tider.Derfor ser Norges Bankk lyst norsk økonomi til 2017, til tross for uroligheter og vedvarende dårlige tider i mange nære land.Selv om oljeinvesteringene vil synke 10 prosent neste år, så er det fra et rekordhøyt nivå, har Nordens Nyheter skrevet i tre artikler tidligere.Mye av den nye informasjonen de siste månedene trekker utsiktene for norsk økonomi i ulike retninger. Dermed blir nesten alle anslagene til 2017 stående stille, regnet i forhold til tidligere anslag, sa Øystein Olsen på onsdagens pressekonferanse.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*