I september i fjor satte Norges Bank opp styringsrenten for førstegang på syv år. Bakgrunnen er at det går godt i norsk økonomi.Virkningene av oljeprisfallet i 2014 har sluppet taket, og det er godvekst i både produksjon og sysselsetting. Den underliggendeinflasjonen er nær inflasjonsmålet på 2 prosent. Hvis økonomienutvikler seg slik vi har sett for oss, blir renten satt opp, gradvisog forsiktig fremover, sa sentralbanksjef Øystein Olsen i NorgesBank i sin årstale til inviterte gjester i Oslo igår.

Risikobildet er særlig knyttet til utviklingstrekk internasjonalt som jeg allerede har vært innom – brexit og faren for en utvidet handelskonflikt. Blir veksten ute lavere enn vi har sett for oss, vil det ha ringvirkninger til norsk økonomi. Usikkerhet om virkningene av høyere rente taler også for å gå varsomt frem i rentesettingen, sa Olsen.

Inflasjon under kontroll

Pengepolitikken er et førstelinjeforsvar i konjunkturstyringen. Så lenge inflasjonen er under kontroll, kan vi reagere raskt i rentesettingen når utsiktene for produksjon og sysselsetting endres. Blir utslagene sterke, er det nødvendig at andre politikkområder, herunder finanspolitikken, bidrar. På dette området er Norge gunstig stilt. Staten har et økonomisk handlingsrom gjennom oppsparte midler i oljefondet. I andre land, og spesielt i euroområdet, er bildet helt annerledes. Offentlige finanser er svake. Det siste tiåret har pengepolitikken vært nødt til å ta nærmest et eneansvar for å bringe økonomiene på fote igjen.

Etter et par år med god vekst i eurolandene, har veksten igjen avtatt. Rentenivået i Europa er fortsatt lavt, og en normalisering av pengepolitikken vil ta tid. I denne situasjonen vil nye, negative sjokk til økonomiene være svært ubeleilig. Innholdet i verktøykassen for å stå imot en ny nedgang er begrenset.

Fortsatt norsk oljealder

Oljebransjen har krevende år bak seg med nedbemanninger, kostnadskutt og effektivisering. Oljeprisfallet i 2014 forsterket og fremskyndet en omstrukturering som allerede var i gang. I disse dager ansetter oljeselskapene igjen nye folk. Også i de nærmeste årene vil det trolig være behov for flere ansatte i oljesektoren. Men etter hvert må vi innstille oss på at perioden med videre vekst er over og at aktiviteten gradvis skal ned. Andre næringer må vokse frem.

Betydelig velstand

Globalisering, digitalisering og omstilling er sider av samme langsiktige trend – vi er inne i en teknologidrevet vekstprosess, som omfatter store deler av verden. Det er lett å fokusere på negative trekk ved utviklingen, men vi skal også holde fast ved det store bildet: Aldri tidligere har så mange mennesker tatt del i en reise preget av så sterk velstandsutvikling, s sentralbanksjef Øystein Olsen i sin årstale til inviterte gjester i Oslo igår..

Menveksten er ujevnt fordelt. Vinnere i den globale konkurransen tar utstore gevinster, samtidig som brede grupper av lønnstakere itradisjonelle industriland er blitt hengende etter. Problemer knyttettil økt ulikhet må tas på alvor, sa Øystein Olsen til slutt.

Sentralbanksjef Øystein Olsen(Foto: Nancy Bundt, Norges Bank/Flickr)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*