Sentralbansjef Øystein Olsen hever renten med en kvart prosent

Oppgangen i norsk og svensk økonomi fortsetter. Riksbanken i Stockholm støtter holder uforandret rentepolitikk, mens Norges Banks hovedstyre hever styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 0,75 prosent. Riksbanken beholder trolig en negativ styringsrente til 2019. Norges Bank skriver at det blir gradvis mindre ledige ressurser i økonomien, og kapasitetsutnyttingen synes nå å være nær et normalt nivå. Den underliggende prisveksten med et inflasjonsmål på 2 prosent i Norge og i Sverige, der det også er mangel på arbeidskraft, gjør at renteøkningen blir moderat skriver Nordens Nyheter i en kommentar til rentebeslutningen i Norge.

På pengepolitisk møte i Stockholm 5. september 2018 besluttet Riksbankens styre å opprettholde styringsrenten på -0,50 prosent. Prognosen indikerer at renten vil forbli uendret på rentemøtet i oktober, og deretter hevet med 0,25 prosentpoeng, enten i desember eller i februar 2019, skriver Riksbanken.

Gunstig global økonomi

Norges Bank skriver at utsiktene fremover tilsier samlet sett en gradvis renteoppgang i årene fremover. Dersom styringsrenten holdes på dagens nivå for lenge, kan priser og lønninger skyte fart og finansielle ubalanser bygge seg opp. Da øker risikoen for et kraftig tilbakeslag i økonomien frem i tid. Usikkerhet om virkningene av høyere renter taler for å gå varsomt frem i rentesettingen.

Majoriteten av styret i Riksbanken støttet bildet av konjunktur- og inflasjonutsiktene som er beskrevet i utkastet til pengepolitisk rapport. Den globale økonomien er fortsatt gunstig, og den svenske økonomien har utviklet seg i lang tid. Inflasjonen ligger nær målet på 2 prosent. På lang sikt er prognosene i hovedsak uendret. Flere medlemmer understreket usikkerheten om utviklingen i resten av verden, blant annet som følge av tegn på økende handelsbegrensninger. Inflasjonen i Norge og Sverige er nær 2 prosent, hovedsakelig på grunn av raskt stigende energipriser. Ulike målinger av underliggende inflasjon tyder på at inflasjonstrykket forblir moderat. Flere medlemmer reiste spørsmålstegnene som dette innebærer for inflasjonsutviklingen når bidraget fra energipriser faller i fremtiden. Det ble funnet at forutsetningen for inflasjon gjenstår nær 2 prosent, er at pengepolitikken forblir ekspansiv.

Sterk svensk økonomi

På denne bakgrunn anså et flertall i styret det hensiktsmessig å holdde den svenske styringsrenten uendret. Det ble understreket at det er gode muligheter for at inflasjonstrykket øker. Økonomien er fortsatt sterk i Sverige og i utlandet(USA), og inflasjonsforventningene ligger på prosent. Hvis økonomien utvikler seg som forventet, vil det snart være rom for langsom reduksjon av den pengepolitisk støtten og lavrentepolit. Hovedstyret i Riksbanken var klart at det er viktig å gå forsiktig frem når man endrer lavrentepolitikken. Eksperter i både Norge og Sverige advarer mot de strukturelle problemene som eksisterer på det norske og svenske svenske boligmarkedet og risikoen dette innebærer for økonomisk utvikling i Sverige. Nordens Nyheter skriver i en kommentar at en boligrente på tre prosent i Norge er en god deal for låntager de nærmeste åtte-ti årene. Du bør binde halvparten av et boliglån på tre millioner kroner. Får du en svensk bank til å gi deg boliglån i til svensk rente, kan du låne penger gratis i Sverige et halvt år til, men med en viss valutarisiko. Men med økende oljepris blir norske kroner sterkere enn svenske på sikt skriver Nordic News i en rentekommentar.

Sentralbankssjef Stefan Ingves i Riksbankenholder fortsatt negativ rente

Foto av Øystein Olsen og Stefan  Ingves:Flickr

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*