Nordiske energiministre møttes på Island(Foto: Mats Lindqvist)

Det nordiske energisystemet skal utvikles slik at det sikrer verdens mest integrerte og intelligente grønne, klimanøytrale økonomi med sterk konkurransekraft og leveringssikkerhet. Det fastslo de nordiske energiministrene på et møte i Reykjavík.

På møtet uttrykte ministrene enighet om ytterligere å styrke samarbeidet for å nå målsetningene i de nordiske statsministrenes erklæring fra januar 2019 om et karbonnøytralt Norden. Tanken er at det nordiske energisamarbeidet kan levere et avgjørende bidrag til arbeidet med å oppnå de ambisiøse målene i erklæringen.

Energiministrene diskuterte hvilke nye krav overgangen til en klimanøytral økonomi vil stille til det totale energisystemet, inklusive det nordiske kraftmarkedet.  En ny visjon for kraftmarkedet, som ministrene vedtok på møtet i Reykjavík, skal bidra til å nå målene.

Norden kan være en foregangsregion

De nordiske energiministrene konstaterte at forskning og innovasjon er avgjørende for å utvikle løsningene som trengs for omstillingen. På bakgrunn av dette ga ministrene sin støtte til at Nordisk energiforskning undersøker mulighetene for å styrke nasjonalt engasjement via koordinerte nordiske forskningsinnsatser Målet skal være at samarbeidet støtter de enkelte landenes tiltak i den grønne omstillingen.

Spesielt omstillingen i transportsektoren er en felles utfordring. Takket være sin store andel av fornybare energikilder har Norden gode forutsetninger for å være en foregangsregion på området, som vil være et fokusområde.

– Vårt ønske om å bidra aktivt til å oppnå ambisjonene i statsministrenes erklæring viser at det nordiske energisamarbeidet er både relevant og aktivt på bred front. Dette signaliserer klart og tydelig at Norden er beredt til å fordype samarbeidet ytterligere, og at vi er godt rustet for den grønne omstillingen, sier Islands energiminister Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, som er leder for de nordiske energiministrene i 2019.

Ny kraftmarkedsvisjon med høye ambisjoner

Kjernen i den nye visjonen for kraftmarkedet er at Norden senest i 2030 skal ha verdens mest konkurransedyktige, innovative og forbrukerrettede kraftmarked, som bidrar til at klimamålene blir nådd.

Visjonen er utarbeidet i dialog med aktørene på det nordiske kraftmarkedet. I visjonen sies det at det nordiske kraftmarkedet skal være en positivt drivende kraft i integreringen og utviklingen av det europeiske kraftmarkedet og i arbeidet med å nå ambisiøse klimamål.

Med den nye visjonen understreker ministrene at det nordiske samarbeidet på kraftmarkedet er godt rustet for en framtid med en større andel fluktuerende energikilder, som sol- og vindkraft, der utviklingen styres ut fra Paris-avtalen og målet om en bærekraftig energiproduksjon.

Samarbeidet styrker Norden

Nordisk ministerråds generalsekretær Paula Lehtomäki er fornøyd med resultatene av møtet og ser dem som et bevis for at energiministrene er klare for å ta ytterligere skritt i integreringen av det nordiske kraftmarkedet.

– Norden er verdensledende på bærekraftige energiløsninger. Samarbeidet, ikke minst illustrert med den nye visjonen for kraftmarkedet, styrker denne posisjonen i en tid da verdens land tilpasser seg det som kreves for å oppfylle Paris-avtalen. Det er viktig at det nordiske samarbeidet er et relevant instrument for landenes egne ambisiøse mål. Vi har større muligheter for å hevde oss godt i den internasjonale konkurransen hvis vi jobber sammen, sier Lehtomäki.

Norden vil ha karbonnøytralitet(Foto: Nordisk Ministerråd)

Ettersom Danmark nylig har hatt valg til Folketinget og den nye regjeringen ble dannet først 27. juli, vil Danmark fatte sitt vedtak i en senere skriftlig prosedyre.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*