En utvidet nordisk forsvarspakt av 13. november 2018 har gått pressen i Norden hus forbi. Fem forsvarsministre undertegnet nylig en solidaritetpakt på Grand Hotel i Oslo. Den utvider de nordiske lands ansvar for hverandre ved et militært angrep. Norge og Danmark er som vi vet med i NATO, mens Finland og Sverige er medlem av EU. Alliansefrie land i  Norden har idag bilaterale avtaler med USA og Storbritannia. Derfor deltok Finland og Sverige i NATO-øvelsen Trident Juncture i Norge. Tidligere utenriksredaktør Nils Morten Udgaard kommenterer nyheten i Aftenposten 2. januar 2019.(Foto: N.P.Tanderø)

Nye amerikanske kampfly

 Frem til 2025 skal Norge ifølge Forsvarsdepartementet anskaffe inntil 52 kampfly med våpen og utstyr. Sju fly er levert på Luke AFB, Arizona, USA. Ni fly er så langt levert til Norge. Nordens Nyheter hadde to journalister med på turen til på Edwards Air force Base i California deer de første jagerflyenrflyene av typen F-35 ble testet. De nordiske land har   lang tradisjon for politisk og praktisk samarbeid innen sikkerhet og forsvar. Tross ulik utenriks- og sikkerhetspolitisk orientering etter andre verdenskrig var det samarbeid i Norden under den kalde krigen. Dette var særlig knyttet til fredsbevarende operasjoner i regi av FN. Senere er det nordiske samarbeid blitt utvidet bl.a i Baltikum.

Viktig nordisk møte

 En mer anspent sikkerhetspolitisk situasjon i Europa, med et mer anstrengt forhold til Russland etter anneksjonen av Krim i 2014, har forsterket det nordiske forsvarssamarbeidet. Dette ble dokumentert ved at Finland og Sverige deltok i NATO-øvelsen Trident Juncture i Norge i 2018. I etterkant av øvelsen undertegnet de nordiske forsvarsministre i november

 2018 en felles handlingsplan for det nordiske forsvarssamarbeidet. Visjonen fastslår felles interesser til tross for forskjellige flernasjonale tilknytninger. Den vektlegger særlig felles sikkerhetsperspektiv, og et handlingsorientert og kosteffektiv samarbeid for å styrke nasjonae forsvar, og evnen til samarbeid. Etter det nordiske ministermøtet, var Norge vertskap for et viktig nordisk-baltisk forsvarsministermøte i Oslo.

Velger Norden

Forsvarssamarbeidet skjer på flere områder, framfor alt på det politiske, ved materiellsamarbeid, samt operativt samvirke. I lys av den sikkerhetspolitiske utviklingen ble det under forsvarsministermøtet i Bergen i 2018 påbegynt et arbeid for en ny visjon for forsvarssamarbeidet. Samarbeidet skjer dels på nordisk nivå, dels mellom enkeltland, i tillegg til i en dimensjonen omfatter alle fem nordiske land (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige); den militære delen berører i mindre grad Island, som selv ikke har et forsvar, skriver  Wikipedia. Regjeringene i de tre skandinaviske land – Danmark, Norge og Sverige – undersøkte i 1948–49 muligheten for å etablere et formalisert og forpliktende samarbeid om militært samarbeid i et forsvarsforbund. Ideen kom fra Sverige, og fikk tilslutning i alle tre land. Ulike erfaringer fra den nylig avsluttede andre verdenskrig, og forskjellig syn på  alliansetilknytning og nøytralitet, førte til at det et slikt forbund ikke lot seg realisere.

Valgte NATO

Danmark og Norge valgte isteden et atlantisk samarbeid med medlemskap i Atlanterhavspakten (NATO), mens Sverige og Finland opprettholdt til nøytralitet. Spørsmålet om et nordisk forsvarsforbund ble forsterket etter Finlands militære nederlag i Vinterkrigen 1940, men på grunn av Tysklands okkupasjon av Danmark og Norge kom saken ikke til noen realitetsbehandling. Det norske forsvaret måtte bygges opp fra bunnen etter mens norske myndigheter var i kontakt med britiske og svenske myndigheter , noe som ikke ga oss noe Nordisk Forsvarsforbund. Den 13. novemer 2018 ble de nordiske landene enige om å danne et solidarisk forsvarsforbund med basis i deet enkelte lands sikkerhetspolitiske tilkning, skriver Nordic News i en helgekommentar.

F-35 fotografert av Lockheed Martin/Forsvarsdepartementet)

Denne artikkelen har 1 kommentar

  1. Nils Petter Tanderø

    Norden på vei mot felles forsvar
    Det skjer nå store endringer i Nordens forsvarstenkning – symbolisert ved svenske jagerfly som eskorterer tunge amerikanske B-52-bombefly på omfattende og regelmessige øvelser over Østersjøen og nordiske land. Sverige og Finland koordinerer og trener i dag sitt forsvar sammen med USA og NATO-land i et omfang vi aldri har sett tidligere. Samtidig vokser det frem et nordisk militært samarbeid som betyr at Norge – i tillegg til forsvaret av Nord-Atlanteren – også trekkes nærmere forsvaret av NATOs østgrense i Baltikum, skriver Nils Morten Udgaard i Aft4enposten 2. januar 2019.(Red. Nordens Nyheter 25. november 2018)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*