På tross av uro i finansmarkedene, lavere oljepris og nedjusterte vekstanslagene for verden rundt oss, er det fortsatt utsikter til god vekst i Norge, skriver Nordea i sitt seneste «Nordic Economic Outlook». Valgkomiteen i Nordea skriver videre at Torbjørn Magnusson i forsikringsselskapet If erstatter Bjørn Wahlroos som styreleder i Nordea på generalforsmalingen i banken 28. mars 2019. Wahlroos fortsetter som styreleder i forsikringsselskapet Sampoo, som er største eier i Nordea med over 20 prosent.Han fortsetter også som styreleder i UPM( Foto: Bjørn Wahlroos, UPM)

Oljeinvesteringene vil øke kraftig i år, boligbyggingen er på vei opp og det er utsikter til god vekst i forbrukernes kjøpekraft. Norges Bank vil gå raskere fram i rentesettingen enn landene rundt oss og dermed må vi regne med noe sterkere krone.

Nordic Economic Outlook

Selv om økonomene i den nye utgaven av Nordeas makroøkonomiske rapport «Nordea Economic Outlook» ikke ser for seg noen økonomisk nedtur vil veksten i verdensøkonomien avta. Norge er igjen annerledeslandet, her kan veksten skyte ytterligere fart i år. Oljeselskapene planlegger for kraftig vekst i oljeinvesteringene i år samtidig som fallet i boligbyggingen går mot slutten. Tiltagende reallønnsvekst og sterk vekst i sysselsettingen vil sørge for god vekst i forbruket framover.

– I kjølvannet av uroen i finansmarkedene mangler det ikke påpessimistiske spådommer om utviklingen i internasjonal økonomi. Menmest sannsynlig snakker vi om lavere vekst, sier sjefanalytiker ErikBruce. I Kina vil myndighetene iverksette tiltak for å hindre atveksten avtar for mye og både i USA og i euroområdet vil sterkearbeidsmarkeder og tiltagende lønnsvekst sørge for at vekstenholder seg bedre oppe enn mange frykter.

–Sysselsettingenvokser nå langt mer enn veksten i befolkningen i yrkesaktiv alder.Kampen om arbeidskraften øker og lønnsveksten tiltar. Forøyeblikket øker imidlertid strømprisene så mye at reallønningenelikevel står stille, sier sjefanalytiker Erik Bruce. Selv omstrømprisene vil holde seg høye vil de neppe fortsett å øke med25-30% i året. I løpet av 2019 og i 2020 vil derfor prisvekstenavta og dermed reallønnsveksten tilta. At rentene vil øke noeframover endrer ikke hovedkonklusjonen. De aller fleste vil få langtbedre vekst i kjøpekraften enn i fjor. Selv for de mellom 30 og 40år, som har mest gjeld, vil lønnsinntektene vokse langt mer ennrenteutgiftene.
Finansiell uro, lavere oljepris og noe svakereveksutsikter hos handelspartnerne gjør at økonomene i Nordea trorNorges Bank vil gå relativt forsiktig fram og de venter torenteøkninger i år og to neste år. Det betyr likevel at norskerenter øker noe mer enn rentene ute noe som burde bety en sterkerekrone. Kronestyrkingen blir likevel relativt moderat. Erfaringen frade siste årene er at utsikter til sterkere vekst og høyere renter iNorge enn i andre land har mindre effekt på krona enn vi er vanttil.
Les hele rapporten her:

Enav de ti store
     
  Nordea eren av de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi.Vi har rundt 11 millioner kunder, 30 000 medarbeidere og bankkontorerpå 600 steder.Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, NasdaqHelsinki og Nasdaq Copenhagen. Vi har bred ekspertise og tilbyrprodukter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltningog forsikring. I Nordea bygger vi relasjoner basert på tillit ved å engasjere oss i kundene og samfunnet vi opererer i, skriver Nordea påsine nettsider.

CEO Torbjørn Magnusson blir ny styreleder i Nordea(Foto: If)

 

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*