Den nordiske investeringsbank (NIB) og Statnett, som eier og drifter det norske transmisjonsnettet og -systemet, har inngått en 9-årig låneavtale til en verdi av 1 milliard kroner. Låned skal bidra til investeringer i transmisjonsnettet for å dekke den økende energietterspørselen og støtte det grønne skiftet.

Oppgraderingene og den økte kapasiteten støtter den norske strømproduksjonen, støtter elektrifiseringen, bidrar til reduserte prisforskjeller og styrker forsyningssikkerheten generelt.

Lånet skal finansiere to prosjekter. Statnett oppgraderer 300 kV-kraftledningen mellom Aurland og Sogndal til 420 kV. Dette skal i hovedsak oppnås ved å bygge en ny kraftledning parallelt med den eksisterende, som fjernes etter at den nye ledningen er tatt i bruk. Samtidig vil også en del av kraftledningen mellom Hove og Sogndal bli skiftet ut med en ny. I tillegg skal Sogndal transformatorstasjon fornyes.

Det andre prosjektet er utskiftning av den eksisterende 132 kV-kraftledningen mellom Kvandal og Kanstadbotn i Nord-Norge. Den nåværende kraftledningen nærmer seg slutten av sin tekniske levetid.

«Med dette lånet bidrar vi til å møte den økende kraftetterspørselen, noe som er avgjørende for å lykkes med det grønne skiftet. Elektrifiseringen av samfunnet krever ikke bare ny kraftproduksjon, men også investeringer i overføringskapasiteten,» sier André Küüsvek, president og administrerende direktør i NIB.

«Statnett setter pris på dette lånet og det langvarige forholdet til NIB. Både NIB og Statnett er sterkt engasjert i å støtte den grønne omstillingen, og dette lånet skal finansiere prosjekter som er viktige deler av Statnetts innsats», sier Cathrine Lund Larsen, konserndirektør og finansdirektør.

Statnett er systemansvarlig (TSO) for det norske kraftsystemet, og utvikler, drifter og eier overføringsnettet som, sammen med underliggende nett, forbinder kraftprodusenter og kraftforbrukere. Statnett er medeier av kabelforbindelser til Sverige, Finland, Danmark, Nederland, Tyskland og Storbritannia. Selskapet har ca. 1600 ansatte. Statnett er eid av den norske staten gjennom Olje- og energidepartementet.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av åtte medlemsland: Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyeste mulige kredittratingen, AAA/Aaa, hos de ledende kredittvurderingsbyråene Standard & Poor’s og Moody’s.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte
Patrik Marckert, Senior Banker, +358 10 618 0266, patrik.marckert@nib.int
Lotta Forssell, Senior Communications Officer, +358 10 618 0498, lotta.forssell@nib.int


Informasjonen er sendt gjennom Cision http://news.cision.com/no

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*