Nordic Construction Company bygger i Norge( Foto:NCC)
Nordic Construction Company bygger i Norge. (Foto:NCC)

NCC kommer under hösten att presentera en ny strategi för de kommande fem åren som bland annat innebär ett ökat fokus på tillväxt i Norden inom bygg och anläggning. Styrelsen i NCC har därför beslutat om en ny organisation. Styrelsen har dessutom gett ledningen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att skapa ett självständigt börsnoterat bostadsutvecklingsbolag med utgångspunkt i affärsområdet NCC Housing, skriver Nordens Nyheter.

NCC:s nya strategi som sjösätts vid årsskiftet innebär bland annat att NCC ska fokusera på lönsam tillväxt med fokus på bygg och anläggning såsom till exempel infrastruktur och renovering. Gemensamma arbetssätt, ett NCC och fokus på hållbarhet är andra viktiga hörnstenar i den nya strategin.

– Goda marknadsförutsättningar i Norden innebär att intresset för våra hemmamarknader ökar från internationella aktörer och NCC möter idag högt specialiserade konkurrenter i anbudsprocesserna. Med de förändringar som nu genomförs får NCC en specialiserad nordisk organisation med stark lokal närvaro. Med specialisering får vi bättre kraft att utveckla och erbjuda gemensamma koncept och lösningar till våra kunder på alla våra marknader, säger Peter Wågström, koncernchef för NCC til Nordic News..

NCC Industy för väg

I syfte att öka förutsättningarna för lönsam tillväxt, inför NCC därför från årsskiftet en ny organisation där dagens sju affärsområden blir fem. De fyra landsbaserade Construction-enheterna delas i två nordiska affärsområden, NCC Infrastructure och NCC Building. NCC Roads bildar det nya affärområdet NCC Industry, exklusive vägserviceverksamheten som flyttas till NCC Infrastructure. NCC Housing och NCC Property Development kvarstår som affärsområden. HR, kommunikation och hållbarhet samordnas i en gemensam enhet Corporate Relations som ingår i koncernledningen. Inköp är en annan central del av NCC:s verksamhet som lyfts upp i koncernledningen.

Ny koncernlening

Den nya koncernledningen utgörs av koncernchef Peter Wågström, affärsområdeschef NCC Building Klaus Kaae (nuvarande affärsområdeschef NCC Construction Denmark), affärsområdeschef NCC Infrastructure Svante Hagman (nuvarande affärsområdeschef NCC Construction Sweden), affärsområdeschef NCC Industry Jyri Salonen (nuvarande affärsområdeschef NCC Roads), affärsområdeschef NCC Housing Joachim Hallengren, affärsområdeschef NCC Property Development Carola Lavén, CFO Ann-Sofie Danielsson, chefsjurist Håkan Broman, chef Corporate Relations Ann Lindell Saeby och chef för Inköp Peter Gjörup.  Omorganisationen är en satsning för att tillvarata tillväxtmöjligheter. Samordningen av affärsområden och koncernfunktioner kan dock innebära att viss övertalighet uppstår. NCC uppskattar att kostnaderna förknippade med omorganisationen kommer att uppgå till 250 MSEK och huvudsakligen belasta NCC:s resultat i det fjärde kvartalet 2015 och det första kvartalet 2016.

NCC Housing

Styrelsen i NCC har även givit ledningen i uppdrag att analysera förutsättningar att skapa ett självständigt bostadsutvecklingsbolag med utgångspunkt i affärsområdet NCC Housing och dela ut det till aktieägarna genom en så kallad Lex Asea. NCC har under de senaste åren byggt upp en framgångsrik bostadsutvecklings-verksamhet, NCC Housing, som 2014 omsatte ca 10 Mdr SEK i åtta länder. Antalet bostäder i pågående produktion har ökat från ca 4 500 till ca 8 500 och sysselsatt kapital uppgår till drygt 11 miljarder. Bostadsutveckling är en kapitalintensiv verksamhet mot främst privatkundsmarknaden och en uppdelning av NCC skulle skapa större förutsättningar för att ta tillvara de tillväxtmöjligheter som NCC ser såväl på bostadsutvecklingsmarknaden som på byggmarknaden.  NCC koncernen blir efter en eventuell uppdelning verksamhetsmässigt ett mer fokuserat bolag med större möjligheter till specialisering inom viktiga områden.

– Vi undersöker nu om ett självständigt noterat bostadsutvecklingsbolag kan vara till fördel för både aktieägare och bolaget, säger Tomas Billing ordförande i NCC. Styrelsens ambition är att slutföra analysen under hösten och återkomma till aktieägarna med mer information i delårsrapporten den 6 november. NCC:s nya strategi kommer presenteras mer utförligt på bolagets kapitalmarknadsdag i Stockholm den 26 november, sägerkoncernchef Peter Wågström koncernchef under presentationen før press och investorer i Stockholm måndag förmiddag.

styrets ordförande tomas billing i ncc foto linked in
styrets ordförande tomas billing i ncc foto linked in

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*