Sentralbanksjef Øystein Olsen kutter trolig renten med 0,25 prosent på første rentemøte neste år(Foto:Flickr)
Sentralbanksjef Øystein Olsen kutter trolig renten med 0,25 prosent på første rentemøte neste år(Foto:Flickr)

Gjeld, boligpriser og bankenes balanser har vist en stabil utvikling etter finanskrisen, og det er fortsatt  god vekst i det norske boligmarkedet. Men økningen i de økte boligprisene kan gjøre markedet mer sårbart. Det gjenstår også noe uforklart i endringen i kronekursen, sier Øystein Olsen. Renten kan fortsatt gå  litt ned første halvår neste halvår. Femti-femti sannsynlighet for uendret rente, eller rentenedgang  på 0,25 proent. Dermed kan den norske styringsrenten senkes ytterligere  til våren, sa sentralbanksjef Øystein Olsen i Norges Bank etter dagens kutt.

Solid USA-vekst
Veksten i USA er fortsatt solid. For euroområdet samlet ser veksten i 2015 ut til å bli noe lavere enn tidligere anslått. Nedjusteringen skyldes i hovedsak lavere investeringsvekst enn ventet. Veksten i privat konsum ser derimot ut til å holde seg oppe, hjulpet av gradvis bedring i sysselsettingen og vekst i realinntektene. Lavere oljepris vil bidra positivt til konsumentenes kjøpekraft og demper i tillegg bedriftenes kostnadsvekst, sa sentralbanksjef Øystein Olsen videre.

Svakere i Europa

Det siste året har økte foretaksinvesteringer bidratt til å holde veksttakten oppe, mens utviklingen har vært svak i både boliginvesteringer og offentlige investeringer. Noe av bedringen i bedriftenes investeringer har trolig sammenheng med den sterke veksten i skifergass og oljeindustrien. Dette har bidratt positivt til amerikansk økonomi, både direkte gjennom vekst i etterspørsel og indirekte gjennom lavere energikostnader for innenlandske produksjonsbedrifter. Lavere oljepris bidrar til å øke vekstanslagene for privat konsum sammenlignet med forrige rapport. Fremover venter vi at de gode arbeidsmarkedsforholdene, videre bedring i husholdningenes finansielle stilling og noe høyere vekstbidrag fra offentlig sektor vil bidra til at BNP-veksten tar seg ytterligere opp de nærmeste årene. Sentralbanksjef Øystein Olsen understreket at  oljeprisutviklingen fortsatt er usikker på sikt.

Ned under en prosent

Analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets sier til Nordens Nyheter at han tror på to rentekutt fra Norges  Bank i 2015. Den norske styringsrenten, som idag er 1,25 prosent skal dermed ned til 0,75 prosent, fordi svenskene, som er våre største handelspartneer i praksis har nullrente.

 

Sentralbanksjef Øystein Olsen sier  det ikke er økonomisk krise i Norge tross lav oljepris(Foto:Flickr)
Sentralbanksjef Øystein Olsen sier det ikke er økonomisk krise i Norge tross lav oljepris(Foto:Flickr)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*