Sentralbanksjef Øystein Olsen tror oljefondets verdi kan ha nådd toppen( Foto: Flickr)
Sentralbanksjef Øystein Olsen senker renten med 0,25 prosent 17. mars( Foto: Flickr)

Norges Bank senker styringsrenten med 0,25 prosent til 0,5 prosent 17. mars.  Nordic Economic Outlook fra Nordea skriver at Norge trolig er på vei mot nullrente.  Protokollen fra siste rentemøte i den svenske Riksbaken, forsterker problemene for Norges Bank. Norsk økonomi med lav oljepris, konkurrerer med en svensk og dansk industri, som nå har fordel av en negativ rente. Sentralbanksjef Øystein Olsen i Norges Bank sa lite om renteutviklingen i sin årstale. Med en svensk styringsrente på minus 0,5 prosent, og en dansk rente på minus 0,65 prosent(Nationalbanken), er Norges Bank på full fart mot nullrente, eller  minus for første gang i historien, skriver Nordens Nyheter. Norges Bank har nå en styringsrente på 0,5 prosent, som etter nordiske eksperters mening er for høy.

Svensk renteprotokoll

På Riksbankens rentemøtet 10. februar kuttet svenskene  styringsrenten med 0,15 prosentpoeng til -0,50 prosent. I dagens protokoll( 22. februar) fra Riksbankens møte skriver riksbanksjef Stefan Ingves at den neste svenske renteøkningen først kommer midten av 2017. Styret i banken har besluttet å holde en dør åpen for å utstede  nye statsobligasjoner for å opprettholde en mer ekspansiv svensk pengepolitikk . Det er nå høy beredskap for å gjøre den svenske pengepolitikken mer ekspansiv for å ivareta det såkalte inflasjonsmålet. Det betyr at norsk industris konkurranseevne svekkes. I tillegg kommer denne uken  norske økonomiske tall som påvirker Norges Bank. Det Tekniske Beregningsutvalget (TBU) for lønnsoppgjøret, legger frem en foreløpig rapport. Arbeidskraftundersøkelsen (AKU), legges frem av Statistisk sentralbyrå i Oslo. Den såkalte oljeinvesteringstellingen , er avgjørende for de makroøkonomiske utsiktene i Norge. Fredagens tall fra Nav om registrert ledighet, er «spikeren i kista» for Norges Banks rentepolitikk. På neste rentemøte i Oslo går det mot nullrente eller lavere, sier svenske eksperter til Nordens Nyheter.

Oljefond har nådd toppen

Oljefondet kan være nær toppen, sa sentralbanksjef Øystein Olsen i sin årstale  i Oslo torsdag. Ifølge ham vil norsk økonomi ha behov for flere ben å stå på fremover. Flere ganger understreker Olsen at det er tid for «omstilling». Han trekker frem at kronesvekkelsen bidrar til at omstillingsprosessen er i gang. Her kan oljefondet spille en viktig rolle som vekstfaktor, og fondet har økt ti milliarder i verdi siden nyttårskriver Nordens Nyheter.

Ifølge sentralbanksjefen er vi nødt til å regne med en høyere arbeidsledighet enn vi har vært vant til de siste årene. Han peker på at det i en slik situasjon kan være riktig å utnytte handlingsrommet i finanspolitikken.Oljefondets verdi, som var på 5.060 milliarder kroner 30. des. 2013, og var 6929 milliarder 3. januar i år. Fondet har dermed økt med 1869 milliarder på to år, skriver Nordens Nyheter. Torsdag, under sentralbanksjef Øystein Olsens tale var fondetsvverdi 6939 milliardeer. Dermed har oljefondet økt ti milliarder siden nyttår.

– Men økt oljepengebruk bør i hovedsak finansiere midlertidige grep som er enkle å reversere. Finanspolitikken må også ta hensyn til at lavere oljepris betyr mindre penger å rutte med på lengre sikt, sa Olsen. i sin årstale, og viser til at tilførselen til oljefondet de siste årene har vært betydelig, og understreker at dette bildet nå er «vesentlig» endret.

– Blir oljeprisen værende rundt dagens nivå, reduseres statens inntekter betraktelig. Nåverdien av de fremtidige inntektene kan i så fall anslås til under en fjerdedel av dagens fond, sa Olsen videre.

Vil tappe fondet

Sentralbanksjefen viser til at 2015 kan bli stående som det siste året med netto avsetning til oljefondet. Han peker på at det allerede da statsbudsjettet for i år ble lagt frem, var utsikter til at bruken av oljepenger ville bli høyere enn inntektene var oljevirksomheten. Han peker på at bruken av oljepenger i budsjettet for 2016 anslås til mer en syv prosent av bnp for fastlands-Norge. Samtidig er bruken under fire prosent av fondsverdien, påpeker Olsen, som mener fire-prosentbanen ikke lenger fungerer som en effektiv rettesnor for budsjettpolitikken.

– Lavere oljepriser innebærer at vi som nasjon blir fattigere. Oljefondet kan være nær toppen. Avkastningen på kapitalen fremover er også usikker. Da er det over tid ikke en farbar vei å øke pengebruken, sa sentralbanksjefen.I et intervju med Dagens Næringsliv torsdag påpeker Olsen at vi Norge være forsiktige med å bruke mer oljepenger fremover.

Olsen pekte også på den globale uroen som har preget finansmarkedene i år. Han mener dette skyldes økt usikkerhet om utviklingen i den globale økonomien. Når renter og inflasjon er nær null eller negativ begrenses handlingsrommet for pengepolitikken, sa den norske sentralbanksjefen.

Kan ta  feil

Oljefondets verdi, som var på 5.060 milliarder kroner 30. des. 2013, og var 6929 milliarder 3. januar i år. Fondet har dermed økt med 1869 milliarder på to år, skriver Nordens Nyheter. Torsdag, under sentralbanksjef Øystein Olsens tale var fondets verdi 6939 milliarder. Men sekshundre milliarder kroner forsvant på få uker på de internasjonale børsene. Oljefondets vekst har likevel vært formidabel de siste to årene, og er idag verdens største statlige investeringsfond. . Markedsverdien på Statens pensjonsfond utland passerte 6 000 milliarder kroner ifølge en pressemelding fra Norges Bank 29. oktober 2014. Dengang var det atten år siden den første tilførselen av to milliardene fra Finansdepartementet i 1996. Finansdepartementet skrev at verdiøkningen i stor grad skyldtes svekkelsen av den norske kronen. Oljefondets markedsverdi som falt med 600 milliarder kroner siden toppnivået lille nyttårsaften, har altså ti milliarder kroner høyere verdi idag enn 3. januar. Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen sa nylig i et intervju med Nordens Nyheter at fondet vil oppleve opp og nedturer i mange år fremover.

Sentralbanksjef Stefan Ingves holder negativ rente til nærmere 2018( Foto: Riksbanken)
Sentralbanksjef Stefan Ingves opprettholder negativ rente inn i neste år.( Foto: Riksbanken)

 

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*