Styreleder Veli-Matti Reinikkala i Fortum( Foto: Fortum)

Fortum, den tyske regjeringen og Uniper har signert en ytterligere prinsippavtale for en langsiktig løsning som vil tillate den tyske staten å ta full kontroll over Uniper for å sikre energiforsyningen i Tyskland. Etter fullføring gjør avtalen det mulig for Fortum å selge Uniper og refokusere på ren nordisk kraftproduksjon som kjernevirksomhet. Den erstatter den opprinnelige Uniper-stabiliseringsavtalen mellom de samme partene, signert i juli 2022.

Siden juli har den europeiske energikrisen eskalert ytterligere og alvorlighetsgraden av situasjonen har gjort det klart at de tidligere avtalte stabiliseringstiltakene er utilstrekkelige og vanskelige å gjennomføre. Til dags dato har Uniper akkumulert nærmere 8,5 milliarder euro i gassrelaterte tap og kan ikke fortsette å oppfylle sin rolle som en kritisk leverandør av forsyningssikkerhet som et privateid selskap. Den nylig funnet løsningen innebærer derfor tysk statskontroll.

«Under de nåværende omstendighetene i de europeiske energimarkedene og i erkjennelse av alvorligheten til Unipers situasjon, er salget av Uniper det riktige skrittet å ta, ikke bare for Uniper, men også for Fortum. Gassens rolle i Europa har endret seg fundamentalt siden Russland angrep Ukraina, og det samme har utsiktene for en gasstung portefølje. Som et resultat av dette er ikke lenger forretningsgrunnlaget for et integrert konsern levedyktig, sier Markus Rauramo, administrerende direktør og president i Fortum.

Utsteder aksjer

I henhold til avtalen planlegger Uniper å utstede 4,7 milliarder nye ordinære registrerte aksjer, som den tyske staten planlegger å tegne til en pålydende verdi på 1,70 EUR per aksje. Den tyske statseide KfW-banken vil gi Uniper ytterligere likviditetsstøtte etter behov inntil denne kapitalforhøyelsen på 8 milliarder EUR er fullført.

Ved gjennomføring av kapitalutvidelsen planlegger den tyske staten å kjøpe alle Fortums rundt 293 millioner aksjer i Uniper for EUR 1,70 per aksje, det vil si for totalt EUR 0,5 milliarder. På det tidspunktet vil endring av kontrollklausulen i finansieringsavtalen utløses, og den tyske staten vil gi finansieringen for innløsningen av Fortums 4 milliarder euro aksjonærlån gitt til Uniper og frigivelsen av morselskapsgarantien på 4 milliarder euro.

Partene har også blitt enige om at Fortum skal ha førstegangstilbud i tilfelle Uniper har til hensikt å selge hele eller deler av sine svenske vann- og kjernefysiske eiendeler frem til slutten av 2026.

«Vi tok tidligere valg som vi var virkelig overbevist om på det tidspunktet, basert på tilgjengelig informasjon, markedsmiljø og utsikter. I ettertid viste noen av våre strategiske valg seg å bli gjeld. Vi må nå møte og dempe virkningen av disse beslutningene. Selv om å selge Uniper vil være et smertefullt skritt for selskapet, dets ansatte og investorer, vil Fortum kunne se fremover og fokusere på sin nordiske kjernevirksomhet med CO2-fri elektrisitet og varme samt bærekraftige kundeløsninger, sier Markus. sier Rauramo.

Finansielle effekter av Uniper-salget

Som en konsekvens av avtalen vil Fortum dekonsolidere Uniper og rapportere det som avviklet virksomhet i delårsrapporten for tredje kvartal 2022. Fortums økonomi for den videreførte virksomheten vil ikke inkludere noen innvirkning fra Unipers virksomhet.

Fortum har i tidligere kvartaler registrert betydelige akkumulerte tap hovedsakelig i form av avsetninger og negative virkelig verdijusteringer fra Uniper, hovedsakelig på grunn av den russiske gassreduksjonen. Ytterligere Uniper-tap i tredje kvartal og fremover vil derfor ikke ha noen innvirkning på Fortum-konsernets egenkapital da disse tapene vil bli oppveid av dekonsolideringseffekten. Basert på Fortums balanse per 30. juni 2022, vil dekonsolideringen styrke Fortum-konsernets egenkapital med ca. 5 milliarder euro.

Det Uniper-relaterte tapet for avviklet virksomhet som skal rapporteres i Fortums delårsrapport for tredje kvartal 2022 vil inkludere nettotap fra Uniper for de første ni månedene av 2022 og den positive effekten fra dekonsolideringen.

Salget vil påvirke morselskapet Fortum Oyjs egenkapital negativt, men Fortum har vurdert at egenkapitalen holder seg på et tilstrekkelig nivå og ikke krever ytterligere kapitaltilførsel.

Etter dekonsolideringen av Uniper fra og med tredje kvartal 2022, vil Fortums aksjonærlån på 4 milliarder EUR til Uniper, som vil bli tilbakebetalt ved ferdigstillelse, bokføres som en fordring. Vederlaget på 0,5 milliarder EUR for Fortums aksjer i Uniper vil bli registrert som en kortsiktig fordring inntil aksjetransaksjonen er gjennomført.

I forbindelse med dekonsolideringen av Uniper og omklassifisering til avviklet virksomhet, vil Fortum omarbeide sammenlignende kvartalsinformasjon for hele året 2021 og første halvår 2022. Den omarbeidede informasjonen vil bli publisert før publisering av konsernets resultater for tredje kvartal 2022 på 10. november 2022.

Gjennomføring av avtalen

Gjennomføringen av den avtalte transaksjonen forblir avhengig av fullføring av definitive avtaler med den tyske staten og EU, skriver selskapet på sine nettsider.(Oversetter: Erik Heming).

Konsernsjef Markus Rauramo(Foto:Fortum)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*