På tross av påskeferie var aktiviteten i april rekordhøy. Den store interessen for å kjøpe bolig matcher det store utbudet av boliger for salg og dermed blir omsetningen høy og prisene har økt inn i mai. Renteøkningen tidligere i år var ventet og solid norsk økonomi gir trygghet for fortsatt stabile rammebetingelser og et godt boligmarked, sier Leif J. Laugen som er administrerende direktør i Krogsveen.

Antall bruktboliger for salg har vært svært høyt de siste månedene sammenlignet med tidligere år. På tross av dette har markedet i april tatt godt unna med en omsetning som ligger om lag på samme nivå som påskefrie april måneder i tidligere år. Aktiviteten på landsbasis er marginalt ned fra fjorårets (påskefrie) april, og i Oslo ser vi sågar en overraskende omsetningsøkning på henimot 10 prosent. Etterspørselen er altså svært sterk, noe som vi også erfarer ved at Krogsveen aldri har hatt flere registrerte boligsøkere enn akkurat nå med vel 38 000 aktive søkere.

Vi har en forventning om at prisstatistikken vil vise en oppgang med vel 0,5 prosent fra mars til april når vi ser landet under ett, dette tilsvarer en årsvekst på 2,0 prosent. Igjen skiller Oslo seg ut med sterkest underliggende utvikling, og vi skal ikke bli overrasket om prisene her har steget med om lag 1,5 prosent når statistikken blir offentliggjort mandag 6. mai. Dette tilsvarer i tilfelle en årsvekst på 4,0 prosent.

En viktig indikator på temperaturen i boligmarkedet er antall unike budgivere pr objekt som selges. Gjennom at Krogsveen normalt omsetter om lag 150-250 boliger i uka, hvorav 50-80 i Oslo, kan vi systematisk lese av hvor hett markedet er. April-tallene for Oslo viser 2,5 unike budgivere, et nivå vi må tilbake til begynnelsen av 2017 for å finne. Fortsatt er det god balanse, men den underliggende utviklingen tyder på at vi er i ferd med å få et «selgers marked» igjen i hovedstaden, og hvor salgsprisen som oftest avgjøres etter en aktiv budrunde.

I landet for øvrig er det fortsatt balansert – i gjennomsnitt 1,6 budgiver pr solgt objekt. Det betyr at en god del av salgene skjer etter forhandlinger med bare èn budgiver. Markedet er med andre ord selektivt, men riktig utgangspris og målrettet markedsføring bidrar til å få et godt salg i havn.

Vi tror på en prisvekst på 3 til 5 prosent de fleste steder i landet i 2019. Denne veksten er med april-utviklingen i hovedsak tatt ut. Fremover tror vi at markedet vil bevege seg sidelengs til svakt negativt.

Økningen i sentralbankrenten på 0,25 prosentpoeng synes å få stort gjennomslag blant bankene slik at kunderentene er økt parallelt. Norges Bank har varslet mulighet for ytterligere to renteoppganger i inneværende år, men at rentetoppen vil nås raskere og bli noe lavere enn tidligere lagt til grunn – dette som følge av svakere utsikter internasjonalt. De økte rentekostnadene for låntakerne vil stort sett kompenseres av stigende lønnsvekst, slik at disponibel inntekt etter lånekostnader for de aller fleste blir opprettholdt og sågar forbedret.

Gode rammebetingelser for norsk økonomi og lang avstand fra internasjonal økonomisk motvind til de lokale boligmarkedene i Norge, skaper et godt grunnlag for de som skal bevege seg i boligmarkedet i 2019, avslutter Leif J. Laugen. 

Krogsveen har en lang historie – regnet i bransjesammenheng – som kan føres tilbake til 1975 da Gunnar Krogsveen etablerte sin første meglerbutikk på Bekkestua i Bærum. I 2005 kjøpte Danske Bank selskapet av det daværende partnerskapet av nøkkelmedarbeidere. Etter vel tolv år med vekst og sunn økonomisk utvikling som del av Danske Bank konsernet, ble selskapet reprivatisert gjennom fjorårets salg til Pareto AS.

Krogsveen har på mange måter vært førende for mange av de nyvinninger som har blitt introdusert til markedet gjennom disse årene. Krogsveen blir assosiert med trygghet og tillit, og merkevareundersøkelser viser at virksomheten fremstår med «tung erfaring og kompetanse», og oppfattes som «spesialist på eiendomsmegling». Den grønne Krogsveen-fargen har stor gjenkjenningsverdi, og markedet gir tilbakemelding på at selskapet har «attraktive boligannonser».

Krogsveen har alltid prioritert å gi kundene enestående opplevelser, og for 2017 og 2018 har selskapet blitt høyest rangert i bransjen på kundetilfredshet av Norsk Kundebarometer. Gjennom selskapets fokus på god service og rådgivning for folk som er i boligbytte – helt fra det første spede boligsøk til nøkler er overlevert – skapes en tillitsrelasjon som kundene verdsetter. Krogsveens boligsøkerregister har helt siden etableringen i 1995, vært en viktig tjeneste som har differensiert selskapet fra konkurrentene på markedsplassen.

Virksomheten i dag

Selskapet har i dag 330 medarbeidere, hvorav flesteparten arbeider på et av selskapets 52 meglerkontorer. Selskapets tilretteleggerapparat med egne avdelinger for oppgjør, økonomi, marked, fag og IT er lokalisert ved selskapets hovedkontor på Fornebu i Bærum.

Krogsveens geografiske nedslagsfelt er i hovedsak Oslo med 15 kontorer og det sentrale Østlandet med 25 kontorer. I tillegg har selskapet sterke markedsposisjoner på Vestlandet, i og rundt de tre største byene Bergen, Stavanger og Ålesund, foruten et meglerkontor som ble etablert i Trondheim i slutten av 2018. Ser man landet under ett sto Krogsveen for omlag 7,5 prosent av alle omsetninger av bruktboliger i 2018. Regnet på den måten er selskapet den fjerde største meglerkjeden i landet, og det største bank-uavhengige meglerselskapet.

Hovedvirksomheten er bruktmegling av boliger og fritidseiendommer. Videre tilrettelegges prosjekter for salg av nye boliger. Selskapet har de senere år utvidet tjenestespekteret til utleiemegling som opererer gjennom et eget selskap – Uteleiemegler Krogsveen AS. Dette driftes ut fra fire samlokaliserte kontorer med virksomheten innenfor salgsmegling.
Krogsveen har de senere år omsatt for omlag 500 millioner kroner og hatt overskudd før skatt på mellom 30 og 40 millioner kroner.

Strategien

Selskapets visjon er å skape verdens enkleste boligreise. Dette representerer en videreutvikling og utbrodering av det fokus Krogsveen har hatt gjennom mange år på boligsøket og det å gi kundene gode råd i denne viktige delen av boligreisen – i tillegg til å skape et optimalt salg. Å bytte bolig er en handling som de færreste mennesker blir vant til – de aller fleste gjør dette bare få ganger gjennom et langt liv. Ved å være til stede og følge kunden på hele denne reisen – fra behovet for et nytt bosted oppstår – til at man er trygt på plass i et nytt hjem, kan Krogsveen bidra til å løse små og store problemer som oppstår.

Ved inngangen til 2019 har selskapet introdusert praktiske tjenester som pakking, flytting, lagring og vask, og som leveres i èn koordinert operasjon med kun ett kontaktpunkt hos Krogsveen. Ved kvalitetssikrede leverandører som er testet, og oppgjør som Krogsveen gjennomfører, garanterer selskapet en smertefri leveranse. Selskapet vil fremover utvikle flere relevante tilleggstjenester langs boligreisen.

Krogsveen arbeider aktivt med å utnytte de muligheter som endret brukeradferd og teknologien skaper innenfor den utvidede boligreisen. Lansering av ny web-løsning som bygger på personifisering og unikt kundegrensesnitt ble gjort i mars 2019. Videre har selskapet introdusert forbedret søkefunksjonalitet for de som er på boligjakt. Ytterligere utvikling av boligplattformen vil skape grunnlag for økt kundeverdi og dermed en sterkere konkurranseposisjon for selskapet.    

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*