Fra venstre til høyre: Jørgen Kildahl, Mike Winkel, Leonhard Birnbaum, Johannes Teyssen, Klaus Schäfer, Bernhard Reutersberg
Fra venstre til høyre: Jørgen Kildahl, Mike Winkel, Leonhard Birnbaum, Johannes Teyssen, Klaus Schäfer, Bernhard Reutersberg(Foto:E.ON)

Staten tilfører Statkraft 10 mrd. kroner. Til gjengjeld må selskapet vise frem avkastningen på investeringer i utlandet. Tapet på transaksjoner på tyske E.ON-aksjer og tyske gasskraftver er trolig over ti milliarder kroner. Staten gir morselskapet Statkraft SF penger, som igjen tilføres Statkraft AS som har svært god lønnsomhet. Statkraft solgte ifjor en eierpost på 4,15 prosent i det tyskeenergiselskapet  E. ON SE, Black Rock og Oljefondet har tilsammen 11,33 prosent av E.ON soms tørste aksjonærgruppe. E.ON.SE 4,66 %, Black Rock AG 2,41 %, Norges Bank 2,18, Black Rock Fund 2,18%, skriver Nordens Nyheter i en analyse.

Statkraft er som nevnt organisert gjennom et statsforetak, Statkraft SF, en virksomhet som er begrenset til å eie alle aksjene i Statkraft AS. Statkraft SF og Statkraft AS har identisk styre og ledelse. Statkraft AS er morselskap for en underliggende konsernstruktur, og følger følger norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, og statens prinsipper for godt eierskap som blant annet er beskrevet i St. meld. nr. 13 (2010-2011) Aktivt eierskap («eierskapsmeldingen»). Det har vært 10 prosent årlig avkastning etter skatt i selskapet helt siden midten av 1990-tallet. Før Statkraft solgte sin aksjepost i E.ON i 2013, var Oljefondet og statseide Statkraft, betraktet som en gruppe av tyske børsmyndigheter.

Fikk ti nye milliarder

Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft fikk fredag tilført 10 milliarder kroner i ny egenkapital. 5 milliarder kroner blir tilført på statsbudsjettet for 2014. Resten skal tilføres i årene 2016–2018 ved at staten lar 1,7 milliarder kroner av planlagt årlig utbytte bli værende i selskapet. Rynning-Tønnesen må i fremtiden føre regnskapet på en annen måte. Eieren Næringsdepartementet vil ha større offentlig innsyn i hvordan Statkrafts inntjening fordeler seg på Norge og utlandet. Tapet på ti milliarder i Tyskland er årsaken, erfarer Nordens Nyheter. I Norge forvalter selskapet «betydelige felles norske kraftressurser» som selskapet er tildelt fra staten. I utlandet er det snakk om mer riskable investeringer på bortebane. Departementet vil «innlede en dialog med Statkraft» om hvordan selskapet kan vise lønnsomheten for investeringer hjemme og ute i separate tall.Rynning-Tønnesen sier alle selskapets prosjekter og investeringsplan er vurdert av investeringsbanken Deutsche Bank, som har vært Næringsdepartementets rådgiver. Dette er selvsagt å la » bukken passe havresekken», som følge av eierstrukturen i tyske E. ON.

Vekst og klimahensyn

Næringsminister Monica Mæland (h) ser mange muligheter ved tildeling av av 10 milliarder kroner. Hun har gjort en vurdering av hva som tjener samfunnet. I et klimaperspektiv, i et energiperspektiv og i et verdiskapingsperspektiv, så mener vi det er fornuftig å tilføre 10 milliarder kroner på den måten vi har gjort, sier hun. Olje -og energiminister Tord Lien (Frp) og miljøvernminister Tine Sundtoft (H) møtte pressen på Stortinget forrige uke or å fortelle om pengene, og hun sier at det ikke er noen motsetning mellom klimahensyn og økonomsik vekst.

Nye statlige penger

De nye pengene fra staten gir Statkraft grunnlag for å låne mer og skal i sum gi 61 milliarder kroner til investeringer i årene 2014–2018. Men mer gasskraft blir det ikke.Statkraft har nedskrevet investeringene i tysk gasskraft med mange milliarder kroner, og departementet skriver i forslaget til Stortinget at de tyske gasskraftverkene er «lite i drift på grunn av lave markedspriser». Nordens Nyheter anslår det totale tapet til over ti milliarder kroner.Statsselskapets satsing i Europa utenfor Norden skal primært skje i markeder med forutsigbare støtteordninger innenfor vind, eller i land med et betydelig vekst- og vannkraftpotensia. Statkraft AS (Statkraft) består av Statkraft AS med datterselskaper. Statkraft AS er et norsk aksjeselskap, stiftet og hjemmehørende i Norge. Statkraft AS er heleid av Statkraft SF, som igjen er heleid av den norske stat, gjennom den Nærings- og handelsdepartementet. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Oslo og selskapet har gjeldsinstrumenter notert på Oslo Børs og London Stock Exchange.Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi med en årlig produksjon på 56 TWh i 2013, med rundt 3500 ansatte i mer enn 20 land.

Staten som garantist

Statkraft SFs formål er å eie alle aksjene i Statkraft AS, å gi lån til Statkraft AS, eie kraftverk som leies ut og andeler i selskaper som i utlandet driver energianlegg, samt drive handel med energi og virksomhet som står i naturlig sammenheng med dette. Statkraft AS’ formål er, selv eller gjennom deltakelse i eller samarbeid med andre selskaper, å planlegge, prosjektere, oppføre og drive energianlegg, forestå fysisk og finansiell energihandel, samt drive virksomhet som står i naturlig sammenheng med dette.Morselskapet Statkraft AS lidd et netto tap på 876 millioner i 2013 (overskudd på NOK 5088 millioner). Nedgangen sammenlignet med 2012 skyldes først og fremst de store negative valutaeffekter i 2013, mens det var positive valutaeffekter i 2012. Som styret i Statkraft SF har foreslått at ikke utbetales for 2013, foreslår styret også at det ikke utbetales fra Statkraft AS til Statkraft SF. Men Statkraft AS hadde samlede inntekter på 47 milliarder kroner i 2013 og en EBITA på 12,4 milliarder, noe som må betegnes som meget bra.

Bedre balanseverdier

Statkrafts balanseverdier har økt de siste årene. Fra utgangen av 2005 til utgangen av 2009 steg totalbalansen fra 90,9 mrd. kroner til 144,0 mrd. kroner. En vesentlig del av økningen relaterer seg til byttehandelen med E.ON AG og konsolideringen av SN Power Invest AS. I 2009 steg driftsinntektene blant annet som følge av ny produksjonskapasitet fra byttehandelen med E.ON AG og konsolideringen av SN Power Invest AS som datterselskap. Markedssituasjonen i 2009, med lavere etterspørsel som følge av redusert industriell aktivitet og et kraftig prisfall i både Norden og Tyskland, medførte imidlertid at kraftverkene i den eksisterende porteføljen produserte noe mindre enn året før.

Fornybar energi

I et internasjonalt perspektiv, er det en økende etterspørsel for fornybar energi. Statkraft er godt posisjonert for å oppfylle sin ambisjon om å styrke sin posisjon som en ledende leverandør av ren energi. Norsk og nordisk vannkraft representerer Flertallet av Statkrafts virksomhet. Statkraft går inn i en periode med store investeringer for å rehabilitere de gamle vannkraftverk i Norge og Sverige, parallelt med investeringer i nye prosjekter innenfor vannkraft og vindkraft internasjonalt
Fære karbonutslipp

Færre karbonutsslipp

Det er ventet at EU vil iverksette ytterligere tiltak i retning av et energisystem med færre karbon utslipp og et sterkere fokus på forsyningssikkerhet og energieffektivitet. Dette vil bidra til nye forretningsmuligheter innen fornybar produksjon og salg av tjenester og produkter til makten småkraftprodusenter. Som Europas største produsent av fornybar energi, har Statkraft en sterk markedsposisjon og kan spille en betydelig rolle i energikonvertering. I fremvoksende markeder, vil vannkraft være en lønnsom og klimavennlig energikilde. Statkraft er godt posisjonert her, og har ambisjoner om videre vekst basert på konsernets kjernekompetanse innen prosjektutvikling, drift og vedlikehold. Den ny langsiktig samarbeidsavtale med Norfund vil resultere i integreringen av forpliktelsene i Sør-Amerika og Sør-Asia i Statkraft, og ytterligere investeringer i SN Power. Konsernets kjernekompetanse innen drift, vedlikehold og prosjektledelse vil bli ytterligere forsterket.Statkraft følger den norske statens prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse som beskrevet i Stortingsmelding nr 13 (2010-2011) til Stortinget om Aktivt eierskap («The Eierskap Rapporten «), og er underlagt rapporteringskrav knyttet til eierstyring og selskapsledelse etter § 3-3b av regnskapsloven.

Selger ikke Statkraft

Regjeringen har bestemt seg for ikke å selge seg ned i Statkraft. Da Næringsminister Monica Mæland presenterte eierskapsmeldingen sa hun at regjeringen ikke ville røre Statkraft.I en pressemelding fra næringsdepartementet heter det at regjeringen ber om fullmakt til å kunne redusere statens eierskap helt eller delvis i følgende selskaper:

Ambita AS (tidligere Norsk Eiendomsinformasjon AS)
Baneservice AS
Cermaq ASA
Entra Holding AS
Flytoget AS
Mesta AS
SAS AB
Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS.

Konsernsjef Chrstian Rynning Thønessen  kom inn i Statkraft etter tapet på ti milliarder på E.ON og tyske gasskrqftverk(Foto:Statkraft)
Konsernsjef Chrstian Rynning Thønessen kom inn i Statkraft etter tapet på ti milliarder på E.ON og tyske gasskrqftverk(Foto:Statkraft)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*