CEO Sara Wallein Chalmers Ventures i Gøteborg

Chalmers Ventures kommer under 2023 att investera 70 miljoner kronor. Det står klart efter ett beslut i Chalmersstiftelsens styrelse.

– Chalmers Ventures investerar i bolag som löser stora globala problem. Det är viktigt att vi och aktörer som oss fortsätter investera i bolag vars idéer grundar sig på forskning och teknist avancerad innovation, säger Sara Wallin, vd, Chalmers Ventures.

Det är andra gången på kort tid som Chalmers Ventures ökar investeringstakten. Från 2016 till 2021 investerades 30 miljoner per år. 2022 ökades den summan till 50 miljoner kronor. Nu ska ytterligare 20 miljoner kronor investeras 2023.

– Chalmers Ventures kliver fram under en turbulent omvärld då tillgången till kapital minskar. Vi är en långsiktig investerare, säger Sara Wallin.

– Marknaden och tillgången på riskvilligt kapital som kan utveckla bolagen är tuffare, men vi ser att det finns ett stort intresse kring lösningar som är ”need to have”, till skillnad från ”nice to have”.

– I linje med Chalmers nya strategi och vision så ökar nu fokus både på långsiktighet i investeringar och stöd till nyttiggörande av forskning, säger Martin Nilsson Jacobi VD på Chalmersstiftelsen.

– I den kontexten är Chalmers Ventures en viktig aktör och vi bedömer att hela koncernen gagnas av det ökade investeringsutrymmet.

Investeringsmotor för Sverige med deep tech fokus

Chalmers Ventures strategi är att investera i bolag med globalt hållbarhets- och tillväxtpotential. Tyngdpunkten för investeringarna är i så kallade deep tech-bolag, med affärsidéer som bygger på avancerad forskning och innovation.

I Chalmers Ventures portfölj ingår cirka 100 bolag. Den avkastning som investeringarna ger går tillbaka till investeringar i nya innovationer, där Chalmers Ventures går in i mycket tidigt skede och inte sällan sätter samman grundarteamet genom att matcha forskare och drivna entreprenörer.

– Genom vår evergreenmodell blir vi en impactmotor för Sverige, säger Sara Wallin. Det gör oss till något av en unik deep tech-fabrik, där vi tar forskning ut på marknaden där den gör nytta. Att vi nu ökar investeringarna får därför mycket positiva effekter och gör oss till en strategiskt långsiktig partner för andra impactinvesterare.

Kontakt
Sara Wallin, vd Chalmers Ventures, + 46 70-637 43 00
Sara.wallin@chalmersventures.com

/////

ENGLISH
Chalmers Ventures is increasing its pace of investment in 2023


Following a decision by the board of the Chalmer’s Foundation, it has now been made clear that Chalmers Ventures will be investing SEK 70 million in 2023.

– Chalmers Ventures invests in companies that solve major global problems. It is important that we and players like us continue to invest in companies whose ideas are based on research and technologically advanced innovation, says Sara Wallin, CEO of Chalmers Ventures.  


It is the second time in a short period of time that Chalmers Ventures has increased its pace of investment. Thirty million was invested per annum from 2016 to 2021. In 2022, that sum was increased to SEK 50 million. Now an additional SEK 20 million is to be invested in 2023.

– Chalmers Ventures is stepping up during turbulent times in the world around us when access to capital is decreasing. We are a long-term investor, says Sara Wallin.

– The market and the availability of venture capital that can develop the companies is tougher, but we see that there is great interest in solutions that are “need to have”, as opposed to “nice to have”.

– In line with Chalmers’ new strategy and vision, our focus is now increasingly on both long-term investments and support for the utilisation of research, says Martin Nilsson Jacobi, CEO of the Chalmers Foundation.

– In this context, Chalmers Ventures is an important player, and we believe that the entire group benefits from this increased volume of investment.Investment engine for Sweden focusing on deep tech

Chalmers Ventures’ strategy is to invest in companies with global sustainability and growth potential. The focus of the investments is in so-called deep tech companies, with business ideas based on advanced research and innovation.

Chalmers Ventures’ portfolio comprises approximately 100 companies. The return that the investments provide is put back into investments in new innovations, into which Chalmers Ventures enters at a very early stage and often puts together the founding team by matching researchers and ambitious entrepreneurs.

– Our so-called evergreen model makes us an investment engine for Sweden, says Sara Wallin. This makes us something of a unique deep tech factory, from which we take research out into the market where it is beneficial. The fact that we are now increasing our investments has therefore a very positive effect and makes us a strategic long-term partner for other impact investors.
  
Contact 

Sara Wallin, CEO Chalmers Ventures, + 46 70-637 43 00 
Sara.wallin@chalmersventures.com

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*