Sigurd Aune, administrerende direktør for SpareBank 1 Gruppen

SpareBank 1 Gruppen konsern oppnådde et resultat på 1.024 millioner kroner før skatt i 3. kvartal, og har dermed lagt bak seg sitt sterkeste kvartalsresultat noensinne.

Fremtind Forsikring konsern stod for 923 millioner kroner av resultatet, grunnet et svært godt forsikringsresultat. SpareBank 1 Forsikring hadde et 3. kvartalsresultat på 262 millioner kroner, med sterk bokført avkastning og positive bidrag fra alle resultatelementer. ODIN Forvaltning fikk et rekordhøyt 3. kvartalsresultat på 39 millioner kroner, som skyldes høyere forvaltningskapital og positiv nettotegning.

Resultatet før skatt hittil i år ble 1.054 (1.721) millioner kroner for konsernet. Ved utgangen av 2. kvartal var resultatet før skatt omtrent 30 millioner kroner.

– SpareBank 1 Gruppen leverer nok et svært godt kvartalsresultat, faktisk det beste kvartalsresultatet noensinne for konsernet. Selv om vi har fått drahjelp fra finansinntekter, skyldes det solide resultatet i all hovedsak god, underliggende drift fra alle selskapene, i et kvartal og et år som har sine utfordringer som følge av covid-19. Konsernet har gode og konkurransedyktige produkter, fornøyde kunder, og vi opprettholder høyt salg, både i bankdistribusjonen og på våre digitale flater. Dette gjør at vi vokser og tar markedsandeler. Når vi kombinerer dette med god drift, blir det gode resultater, sier Sigurd Aune, administrerende direktør for SpareBank 1 Gruppen.

Se analytikerpresentasjonen for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2020 her

Fremtind Forsikring konsern* fikk et resultat før skatt på 923 millioner kroner hittil i år. Resultatet er fortsatt preget av høy skadeprosent på reiseforsikring grunnet covid-19, samt styrking av reservene på personrisikoprodukter. Skadeprosenten for reiseforsikring er imidlertid avtagende og er 96,4 % per 30. september. Inntektsføring fra reassurandører, avviklingsgevinster på 290 millioner kroner, samt fortsatt lavere skadeprosenter for hovedproduktene hus og bil i privatmarkedet bidrar til det svært gode forsikringsresultatet på 711 millioner kroner. Nettofinansinntekter hittil i år var 235 (452) millioner kroner.

– Vi gleder oss sammen med våre distributører over at salget har tatt seg opp igjen til nivået vi var før koronapandemien traff oss, samtidig som antallet skader er mer normalisert. Vi har tro på at den positive trenden vil fortsette, sier konsernsjef Turid Grotmoll i Fremtind.

Fremtind Forsikring signerte i august en avtale om kjøp av Fjellinjen Utsteder.

– Med dette tar vi en viktig strategisk posisjon i et marked hvor både betalings- og transportvaner er i rask endring. Det vil gi oss og eierbankene muligheter til å tilby nye tjenester innenfor bank, forsikring og mobilitet, sier Grotmoll.

SpareBank 1 Forsikrings* resultat før skatt ble på 127 millioner kroner ved utgangen av september, med et positivt risikoresultat og et administrasjonsresultat rundt null. SpareBank 1 Forsikring har gjennom året oppnådd god vekst i premieinntekter og forvaltningskapital på selskapets satsningsprodukter. Resultat per 30.09 generes i stor grad fra avkastning i selskapsporteføljen, men resultatbidraget fra selskapets produktportefølje er positivt hittil i år.

– Organisasjonen evner å holde høy fart og fokus på det som er viktig for både kundene og selskapet. Jeg er godt fornøyd med resultatforbedringen i den underliggende driften og at selskapet har klart å komme seg greit gjennom utfordringene med covid-19, sier Wenche Seljeseth, leder for SpareBank 1 Forsikring.

Last ned SpareBank 1 Forsikrings kvartalsrapport her

ODIN Forvaltning fikk et resultat før skatt på 93 (72) millioner kroner. Selskapet startet året med høy, økende forvaltningskapital og har stabile inntekter. Ved utgangen av september er forvaltningskapitalen 76 milliarder kroner, en økning på 17 milliarder kroner fra september i fjor. God nettonytegning hittil i år og økning i forvaltningskapitalen bidrar til at ODIN leverer et resultat som er nesten 29 % bedre enn på samme tid i fjor.

SpareBank 1 Factoring har noe volumnedgang som følge av koronakrisen, men leverer et resultat før skatt på 54 (58) millioner kroner per september, en nedgang på 4 millioner kroner sammenlignet med fjoråret. Selskapet har mistet to store engasjementer, og utlånsvolumet er derfor redusert med 20,2 % i forhold til i fjor. Netto renteinntekter har en nedgang på 7,9 % mot fjoråret.

Modhi konserns resultat på minus 1,5 (58) millioner kroner hittil i år er preget av nedskrivning av porteføljene i mars på 58 millioner kroner. Korrigert for nedskrivingen har selskapet god underliggende drift, og bedre innfordring enn forventet.

Resultatet er også preget av oppstartskostnader i Finland og Sverige.

Hittil i år er innfordringen på 326 millioner kroner mot 245 millioner kroner i fjor. Tredjepartsinkasso inntekter tar seg opp, og utviklingen hittil i år har vært bedre enn forventet i lys av covid-19.

SpareBank 1 Spleis fikk et resultat før skatt per 3. kvartal på minus 13,0 (-15) millioner kroner. Per 3. kvartal har SpareBank 1 Spleis AS hatt 7975 nye aktive spleiser og det er totalt blitt innsamlet 118 millioner kroner mot 57 millioner kroner i 3. kvartal 2019.

*Personrisikoprodukter ble overført fra SpareBank 1 Forsikring AS og DNB Forsikring AS til Fremtind Livsforsikring AS med virkning fra 1.1.2020. Tall for 2019 er derfor ikke direkte sammenlignbare med tall for 2020.

SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.

SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Utvikling og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*