Disse studentene kan få problemer med å få fast jobb (Foto: Politiforum)
Disse studentene kan få problemer med å få fast jobb (Foto: Politiforum)

 

 

 

Selv om stadig mer penger bevilges til politiet, får bare et fåtall av nyutdannde fast jobb. De fleste går ut i en tilværelse som varierer fra helt arbeidsløs til korte vikariater. Av 631 nyutdannede fra Politihøgskolen i juni, har bare 154 av disse fast jobb per begynnelsen av november, forteller  Gry Jorunn Holmen i Politiets  Fellesforbund til Nordic News.

Siden siste undersøkelse i august, har antallet som har fått fast jobb økt med 26, fra 128. En økning av fast ansatte på kun 5 prosentpoeng. Nordic News har snakket med politiaspiranter som er fortvilet over situasjonen, og at myndighetene og Politihøgskolen rosemaler jobbmulighetene.

Gry Jorunn Holmen, informasjons rådgiver i Politiets Fellesforbund
Gry Jorunn Holmen, informasjons rådgiver i Politiets Fellesforbund

Statsbudsjettet gir håp
Regjeringen viderefører midler til å opprette 350 nye stillinger for nyutdannet politi også i 2015. 165 millioner er satt av til dette som halvårsvirkning i 2015. Det bevilges også 200 millioner til helårsvirkning av det å opprette nye stillinger – pluss flere sivilt ansatte i etaten. Politiets sikkerhetstjeneste styrkes også i budsjettet.

Dette vil nok kunne avhjelpe situasjonen noe i 2015.

Politihøgskolen regner annerledes
Kommunikasjonssjef Runar Kverne ved Politihøgskolen  sier til Nordic News at et år etter vitnemål har 94-95 % av de  uteksaminerte ved Politihøgskolen fått jobb. Han sier videre at det i starten er mange som har vikariater, men etterhvert får de fleste fast jobb.  Man må dessuten søke  på stillinger der de best kvalifisert får de faste stillingene først.
– Hvor stor er avgangen ?
– Vi regner med at 300 personer slutter av naturlige årsaker hvert år.   Som kjent tar vi opp 720 elever fra 2013 og vi har 350 stillinger i utgangspunktet hvert år. Vi har som ambisjon at alle disse skal få jobb i 2015.

Politihøgskolen i statbudsjettet
Statsbudsjettet er lagt frem, og justert for pris- og lønnsvekst legges det opp til tilnærmet samme ramme for Politihøgskolen i 2015 som i 2014. Regjeringen foreslår en ramme på knappe 573 millioner for Politihøgskolen i 2015, en økning på 2,2 prosent i forhold til saldert budsjett for 2014.

Opptaket av 720 studenter videreføres i 2015.

– Ut fra budsjettforslaget vil Politihøgskolen kunne operere innenfor tilnærmet samme ramme som i 2014, justert for lønns- og prisvekst. 573 millioner en betydelig sum, nå må vi sørge for å få best mulige resultater ut av denne tildelingen, og det skal vi få til, sier administrasjonssjef Eli Vogel-Hovde ved Politihøgskolen.

Politisk behandling
– Det kan være prioriteringer, aktiviteter og satsninger som kan ha betydning for Politihøgskolen, som ligger utenfor den spesifikke tildelingen til høgskolen. Videre er det viktig å minne om at statsbudsjettet nå skal til politisk behandling i Stortinget. Men bildet så langt ser ut som en videreføring av samme ramme, sier Eli Vogel-Hovde.

Økt satsing på etterforsdkning, påtale og beredskap
Regjeringen ønsker å styrke etterforskning og påtale i politiet og høyere påtalemyndighet, 50 nye politijurister og 19 stillinger til statsadvokatene er foreslått i statsbudsjettet. Ellers setter regjeringen av midler over forsvarsbudsjettet til å redusere responstiden hos Forsvaret fra to timer til en time for helikoptertjenesten på Bardufoss og i Rygge.

 

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*