Kommunikasjonssjef i Nordsjeøen Werena Sattel for Dea Wintershall(Foto:Ingmar Notting)

Dea Wintershall etablerer prosjekt som kombinerer hydrogen og karbonfangst og -lagring (CCS) for avkarbonisering av tysk industri. Prosjektet skal produsere 5,6 TWh hydrogen basert på grønn strøm og norsk naturgass. Selskapet planlegger en sikker og skalerbar offshore-lagring av CO2-utslipp fra industrien, skriver selskapet etter at den tyske visekansleren og næringsministeren Robert Habeck besøker EnergyHub i Wilhelmshaven 5. mai i år, skriver Nordens Nyheter.

Hydrogen regnes som et avgjørende bidrag til en klimanøytral energiforsyning. Men uten prosjekter som BlueHyNow vil Tyskland møte betydelig kapasitetsutfordringer. Nspiller en nøkkelrolle som leverandør av olje og gass til Tyskland og EU.

Ifølge prognoser øker behovet for hydrogen fra dagens 55 TWh til 90–110 TWh pr. år allerede innen 2030. Dette behovet vil som følge av nylige europeiske initiativ, som for eksempel REPowerEU eller den nye gasspakken, kunne øke betydelig. Planene som er nedfelt i koalisjonsavtalen til den tyske regjeringen vil årlig bidra med rundt 28 TWh. Dersom importen av grønt hydrogen øker på lang sikt, vil BlueHyNow være fleksibel og kunne respondere ved produksjonssvikt og dermed sikre hydrogenforsyningen.

– Industrikunder må i løpet av kort tid være sikre på at de får tilgang til tilstrekkelige mengder hydrogen. Ellers er det fare for at den tyske hydrogenstrategien mister effekten. Vi trenger hydrogen fra ulike kilder og konkurransedyktige produksjonsmåter. Utslippsfritt hydrogen fra naturgass er en uunnværlig del av løsningen, sier konsernsjef Mario Mehren i Dea Wintershall.

CCS –viktig del av energimatrisen

I studier utført av tyske Öko-Institut og tenketanken for et energiskifte, Agora Energiewende1, trekkes karbonfangst og -lagring (CCS) fram som nødvendig teknologi for å nå de klimapolitiske målene. Potensialet er enormt. Man antar at det kan lagres 50 ganger så mye CO2 i Nordsjøen som hele EU slapp ut i 2020.2

Mens Norge allerede har benyttet denne metoden for lagring på en sikker måte i omtrent 40 år3,  jobbes det nå også intenst med tilsvarende løsninger i Danmark og Nederland. Grenseoverskridende CO2-transport fra Tyskland til disse landene er teknisk mulig. Imidlertid må politiske løsninger på plass for å inngå mellomstatlige avtaler basert på den såkalte London-protokollen. Det arbeides for tiden på høygir med dette.

Det finnes også lovende CO2-lagringssteder på den tyske Nordsjøkysten, utenfor tysk territorialfarvann, men innenfor tysk økonomisk sone. Ifølge studier er det samlede CO2-lagringspotensialet her på rundt 2,9 milliarder tonn CO2.4 Derfor støtter Wintershall Dea moderniseringen av det juridiske rammeverket for at offshore-CCS også kan realiseres på en fornuftig måte i Tyskland.

Wintershall Dea har med tanke på havneforbindelsen i Wilhelmshaven for utskiping av CO2, samt oppbyggingen av hydrogenproduksjonen, allerede identifisert egnede lokasjoner. Selskapet deltar i tillegg i prosjektet Greensand i den danske Nordsjøen, hvor det årlig skal lagres inntil 8 millioner tonn COpå geologiske dyp under havbunnen i Nordsjøen. Også i Norge er selskapet aktivt og er allerede godt i gang med sin første lisenssøknad om CO2-lagring. Blant annet ved hjelp av disse prosjektene vil Wintershall Dea nå målet sitt og spare 20–30 millioner tonn COårlig innen 2040. Det tilsvarer CO2-utslippet fra rundt 20 millioner biler i mellomklassen.

– Wilhelmshaven er en ideell lokasjon for BlueHyNow og kan utvikles til et logistisk oppsamlingspunkt for CO2. Der kan uunngåelige CO2-utslipp fra hele Tyskland samles og skipes ut til sikker lagring. Det vil i betydelig grad bidra til avkarbonisering av Tyskland”, sier Klaus Langemann, SVP for Carbon Management & Hydrogen i Wintershall Dea. –Ifølge beregninger fra Agora Energiewende vil de uunngåelige utslippene i 2045 være i størrelsesorden 63 millioner tonn CO2. For disse utslippene er CCS en bærekraftig løsning.

BlueHyNow anses av Wintershall Deas som en del av en omfattende prosjektportefølje med mål om å fremme energieffektivitet og klimavern. Her vil bruken av hydrogen og CCS ha en nøkkelrolle.

(1) Klimanøytralt Tyskland i 2045 (S.3), utarbeidet av Öko-Institut, Prognos & Wuppertal-Institut (2021). På oppdrag fra Agora-Energiewende og Stiftung Klimaschutz.

(2) https://wintershalldea.com/de/newsroom/ccs-ein-wegbereiter-fuer-die-vision-net-zero

(3) Norges statsminister i Berlin: CCS gjør forskjellen – BusinessPortal Norwegen (businessportal-norwegen.com)

Som et europeisk olje- og gasselskap støtter vi EUs mål om klimanøytralitet innen 2050. I den forbindelse har vi satt oss noen ambisiøse mål: Netto nullutslipp innen 2030 i alle våre oppstrømsaktiviteter – både i operert i og ikke-operert virksomhet. Dette inkluderer direkte (Scope 1) og indirekte (Scope 2) utslipp av klimagasser (equity share basis – basert på våre respektive andeler). I tillegg skal Wintershall Dea redusere metanintensiteten til under 0,1 prosent innen 2025 og fortsatt ha null rutinemessig fakling av assosiert gass i vår virksomhet. Klimamålene skal oppnås gjennom porteføljeoptimering, utslippsreduksjon ved hjelp av mer energieffektivitet, investeringer i naturbaserte løsninger for klimatilpasning, samt investeringer i fremtidig teknologi som hydrogen og CCS. Du finner mer informasjon om dette i Bærekraftsrapporten vår.

Wintershall Dea er et resultat av fusjonen mellom Wintershall Holding GmbH og DEA Deutsche Erdoel AG, i 2019. Selskapet sysselsetter i dag rundt 2 500 ansatte fra mer enn 60 land.

Wintershall Dea har gjort funn på Gjøa-feltet( Foto: Wintershall Dea)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

*