Jacob Wallenberg jr under World Economic Forum.(Foto:WEF)

Finansdepartementet dropper kravet om om en eierandel på minst to tredeler av Oslo Børs morselskap. Nasdaq Nordiq-sjef Larui Rosendahl bekrefter dette overfor E 24. Brevet er offentliggjort i Dagens Næringsliv. Skulle disse aksjonærene få sin vilje, vil pendelen svinge over til Nasdaq – fordi det finnes nok aktører som ikke vil selge til Euronext,.

Finanstilsynet og departementet sier «ja» til at begge kan kjøpe, noe som betyr at Euronext kan vinne budkampen – fordi Finanstilsynet har krav på å kjøpe aksjer som til sammen med egne aksjer utgjør over 50 prosent av morselskapet. Dagens Næringsliv skriver at Nasdaq trekker seg som budgiver på Oslo Børs morselskap.

Mektig finansfamilie

Jacob Wallenberg jr er styreleder i det svenske investeringsselskapet Investor AB, som forvalter store aksjeposter i internasjonale selskaper, Den nordiske børsen Nasdaq, som driver børsene i Stockholm, Helsingfors, København og Reykjavik, samarbeider med Nasdaq Inc. I New York. Både Nasdaq og Euronext har budt på Oslo Børs, men Nordens Nyheters analyse viser at de store aksjonærene i Oslo Børs ser flere fordeler i å gåm sammen med den nordiske børsen Nasdac Nordic OMX, når spørsmålet avgjøres før sommeren.

Store i Norden og USA

Investor AB har følgende selskaper som Core Investments . Som vi ser har Wallenbergs investor AB over ti prosents eierandel i Nasdaq. Wallenbergs innehav i de enkelte selskapene kan endre seg over tid. Jacob Wallenberg jr og Marcus Wallenberg jr er sentrale personer og innehar styreposisjoner i flere selskaper som forsvarsgruppen Saab, SEB-banken og svensk-sveitiske ABB. I Motsetning til Kjell Inge Røkke styrer Wallenberg-gruppen sine selskaper i stor grad gjennom dominerende minoritetsandeler

 • ABB – power and automation technology (8.4% stake, 8.4% voting rights)
 • Atlas Copco – industrial tooling and equipment (16.8% stake, 22.3% voting rights)
 • AstraZeneca – pharmaceuticals (4.1% stake, 4.1% voting rights)
 • Electrolux – consumer appliances (15.5% stake, 30.0% voting rights)
 • Ericsson – telecommunications (5.3% stake, 21.5% voting rights)
 • Husqvarna – outdoor power tools, chainsaws, lawnmowers and robotic mowers (15.7% stake, 30.8% voting rights)
 • NASDAQ – stock and securities exchange (11.5% stake, 11.5% voting rights)
 • Saab – aviation and military technology (30.0% stake, 39.5% voting rights)
 • Swedish Orphan Biovitrum – biopharmaceutical company (39.7% stake, 39.8% voting rights)
 • SEB – banking (20.8% stake, 20.8% voting rights)
 • Wärtsilä – marine and power engine development (16.8% stake, 16.8% voting rights) Kilde: Investogroup.com

Patricia Industries

 • Mölnlycke Health Care – medical devices (96.0% stake)
 • Permobil – power wheelchairs (94.0% stake)
 • Aleris – health care in Nordic region (100.0% stake)
 • Grand Hôtel/Vectura – hotel and real estate (100.0% stake)
 • BraunAbility (100.0% stake)

Financial Investments

 • EQT Partners – private equity funds
 • Investor Growth Capital – venture capital in health care and technology in US and China
 • 3 Scandinavia – mobile and broadband networks in Scandinavia

Begge grupper er velegnet

Nasdaq AB («Nasdaq «) har inngitt bud på aksjene iOslo Børs VPS Holding ASA. Erverv av aksjene i holdingselskapet innebærer indirekte erverv av datterselskapene Oslo Børs ASA («Oslo Børs»), Verdipapirsentralen ASA («VPS») og Fish Pool ASA («Fish Pool»). Det følger av verdi papirhandelloven (vphl.) § 13 – 3 og verdipapirregisterloven (vprl.) § 5 – 2 at kjøp som fører til at erververen blir eier av en betydelig eierandel (direkte eller indirekte eierandel på 10 prosent eller mer) i en børs eller et verdipapirregister, krever tilla telse fra Finansdepartementet. Tillatelse til erverv kan bare gis når erververen anses egnet til å sikre en god og fornuftig forvaltning av foretaket. Nasdaq har i brev av 11 . februar 2019 søkt om å erverve fra 2/3 og opp til og med 100 % av aksjene iOsl o Børs VPS Holding.

Finanstilsynet har vurdert begge søkere som egnet til å inneha eierposter ihenholdsvis Oslo Børs og VPS. Finanstilsynets tilrådning til Finansdepartementetr er at Nasdaq og Nasdaq Oy gis tillatelse i samsvar med sin søknad med en tidsfrist for erver v e tter tillatelsen på seks måneder fra tillatelsen gis , skriver Finanstilsynets Anne Merethe Bellamy, som er direktør for markedstilsyn

Styrets anbefaling

Styret i Oslo Børs VPS Holding har anbefalt aksjonærene å akseptere tilbudet fra Nasdaq, også dersom budet fra Euronext er høyere. Oslo Børs VPS Holding soms eier Oslo Børs har anbefalt at en slik fusjon vil styrke Norden som ett marked. Som kjent eier Nasdaq OMX børsene i Stockholm, København, Helsingfors og på Reykjavik. Dete innebærer få tilpasninger for norske og nordiske selskaper, skriver Finanstilsynet.( DNB sier ja

Det følger av dette at EØS – avtalen (primærretten) verken er til hinder for en godkjennelsesordning basert på egnethet, eller en viss skjønnsmessig vurdering. På bakgrunn av EFTA – domstolens avgjørelse ble eierskapsreglene endret i 2014 ,og den absolutte eierbegrensningen ble opphevet og erstattet med da gens regler der alle typer eiere skal egnethetsvurderes

Hvis Euronext, som opplyst, allerede har oppnådd en samlet eierandel på over 50 prosent gjennom aksjeerverv og ugjenkallelige forhå ndsaksepter, innebærer dette at en transaksjon i henhold til Nasdaqs tilbud ikke vil være gjennomførbar dersom Euronext benytter seg av forhåndsakseptene foretaket opplyser å ha fått . Dersom Euronexts bud ikke frafalles , vil det ikke være mulig for Nasdaq å gjennomføre transaksjonen uten revidert avtale med de forhåndsaksepterende aksjonærene , da Nasdaq på grunnlag av avtaler med de forhåndsaksepterende aksjonærene r avhengig av aksept fra aksjonærer som representerer minst 2/3 av aksjene. Skriver Finanstilsynet i brev av 1. april 2019. Nasdaq 152 kr per aksjeervervEuronext 158 i januar 2019

Kjemper om Oslo Børs

Euronext N.V. og Nasdaq AB har søkt om tillatelse til å erverve aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA. Finansdepartementet mottok 1. april 2019 Finanstilsynets tilrådning i saken. Finanstilsynet tilrår at Euronext N.V. og Nasdaq AB gis tillatelse i samsvar med sine søknader. Finansdepartementet vurderer nå søknadene og tar sikte på å fatte vedtak innen 14. mai 2019 dersom informasjonsgrunnlaget er tilstrekkelig. Nordens Nyheters analyse tilsier at Wallenberg-gruppens innflytelse gjør at Finansdepartementet i Oslo velger Nadaq Inc og neppe Euronext.

Oslo Børs VPS Holding ASA er et privat eiet selskap der de største eierne er DNB Livsforsikring ASA, med en eierandel på 19,82 pst., Kommunal Landspensjonskasse med 10 pst. og Pareto Invest AS med 8, 52 pst.

Enkelte opplysninger i tilrådningene er unntatt offentlighet med hjemmel i offentleglova § 15 første ledd og offentleglova § 13 første ledd, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2.

Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) er en ledende leverandør av børshandel, clearing, teknologi, notering og services til børsnoterte selskaper. Nasdaq setter sine kunder i stand til å planlegge, optimere og føre sin visjon ut i livet gennom moderne teknologi, som skaper transparens og innsikt i det å navigere påm moderne, globale finansielle markeder. Som grunnlegger av verdens første elektroniske børsmarked driver Nasdaq’s teknologi mere end 90 børsmarkeder i 50 land, og står bak en av ti verdipapirtransaksjoner globalt. Nasdaq-børsene er noteringssted for 3.900 selskaper med en samlet markedsverdi på USD 13 tusen milliarder.

Eierrettsbegrensning

Det er en stor eierspredning i Nasdaqs konsernspiss Nasdaq, Inc . , som etter det opplyste også har en vedtektsfestet stemmerettsbegrensning på 5 %. Dette innebærer at ingen eiere i Nasdaq, Inc. kan få en dominerende posisjon i selskapet. Nasdaq, Inc. har to aksjonærer som eier mer enn 10 % av aksjene i selskapet. Borse Dubai Limited og Innax AB eier henholdsvis 17,9 % og 11 ,6 % av selskapets aksjer. Grunnet begrensningene i vedtektene kan ingen av disse stemme for mer enn 5 % av aksjene i selskapet. Finanstilsynet påpeker at Borse Dubai Limited er heleid av Investmen t Corporation of Dubai, som igjen er eid av emiratet Dubai. En rekke kilder viser at Dubai er forbundet med høyere risiko for hvitvasking og terrorfinansiering grunnet rollen som transitt – land for ulovlige pengestrømmer 6 , men Dubai/De forente arabiske emir ater ,står etter det Finanstilsynet er kjent med ,ikke på noen offisielle land – lister over lite samarbeidsvillige land. Finanstilsynet kan således ikke se at disse selskapene skal anses annerledes enn andre statlige selskaper. Videre har Dubai Financial Se rvices Authority, i likhet med Finanstilsynet, signert den multilaterale samarbeidsavtalen utarbeidet av den internasjonale organisasjonen for tilsynsmyndigheter (IOSCO). Finanstilsynet kan etter dette ikke se at det er forhold ved de bakenforliggende eierne som ikke samsvarer med hensynet bak eierkontrollbestemmelsene, ifølge Finanstilsynet i Oslo.

Finansminister Siv Jensen haar sagt sitt(Foto: Flickr/Regjeringen)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*