Jarand Rystad i Rystad Energy kommer med treffende prognosser(foto: Rystad Energy)

Norge og Russland solgte ekordgasmengder naturgass til Europa i 2017, men den norske produksjonen av gass vil trolig falle. Gasseksporten til Europa fra Russland og Norge klatret til rekordnivå i 2017, ifølge fersk analyse fra Rystad Energy. Russisk og norsk gasseksport til Europa (inkludert Tyrkia) nådde henholdsvis 194 bcm og 122 bcm i 2017. Dette representerer en årlig økning på mer enn 15 bcm for Russland og 9 bcm for Norge. Begge landene har vist oppadgående utgangstrender siden 2014.

-Den økte eksporten har gitt pålitelig forsyning for Europa og gir en indikasjon på at strategien Russland og Norges del har vært å opprettholde markedsandelene, til nytte for europeiske forbrukere da prisene i NW Europa har vært ganske stabile. Det har også holdt nye amerikanske forsyninger av LNG ute av regionen, slik at amerikansk gass bare kan imøtekomme økende etterspørsel i Asia og Latin-Amerika, sier Carlos Torres Diaz, Rystad Energys visepresidentfor  gassmarkeder.

Norsk eksport faller

Men mens Russland projiseres for ytterligere å styrke sin dominerende stilling, vil norsk produksjon trolig falle de kommende årene. Årlig produksjon fra flere sentrale gassfelt i Norge – Ormen Lange, Aasgard og Kvitebjorn – forventes å synke med 10 bcm i 2020 sammenlignet med produksjonsnivået som ble registrert i 2017. Dette vil kun bli delvis oppveid av 8,6 bcm økning i projisert årlig gassutgang i samme periode fra oppstart av Aasta Hansteen- feltet. På samme måte forventes produksjonen i andre europeiske land å fortsette å synke. Rystad Energy skriver at økt gassproduksjon i Russland fremover med oppstart og utvidelse av Yamal LNG- anlegget og gjennomføringen av Sibiripipeline-kraften forventes å øke eksporten til Asia. Den økte produksjonen, kombinert med fortsettelsen av Gazproms Nord Stream 2 og TurkStream-rørprosjekter, gir imidlertid stort potensiale for enda høyere eksport til Russlands hovedmarked, Europa, avslutter Torres Diaz.

Gasspris litt ned

Regjeringen tror oljeprisen holder seg stabil, mens gassprisen går litt ned før den så går opp igjen. I Nasjonalbudsjettet som Regjeringen la frem i oktober 2017, som en del av statsbudsjettet, ser vi hvilke prisforventninger som ligger til grunn for budsjettet. Der ser vi blant annet at regjeringen jekker ned oljeprisforventningen.

– Oljeprisen har nesten doblet seg siden starten av 2016. Hittil i år har oljeprisen i gjennomsnitt vært 53 USD per fat. Det er gjennomsnittlig oljepris siden 1970, målt i faste priser, skriver Regjeringen i Nasjonalbudsjettet. Det er veldig vanskelig å spå om fremtidig oljepris, og selv om den neppe vil ligge stabilt har regjeringen lagt til grunn at gjennomsnittsprisen vil ligge omtrent på samme nivå som nå.

– Utviklingen i oljeprisen er usikker. I denne meldingen er det beregningsteknisk lagt til grunn at oljeprisen vil holde seg rundt dagens nivå de nærmeste årene, skriver Regjeringen i Nasjonalbudsjettet. Omregnet til norske kroner legger regjeringen nå til grunn at gjennomsnittsprisen i år ender på 438 kroner. Det er mer enn de 425 kronene per fat som regjeringen la til grunn i det opprinnelige statsbudsjettet for 2017, men lavere enn det reviderte statsbudsjettet der det lå en forventning om en pris på 444 kroner fatet. Julia Weiss er markedsføringssjef hos Jarand Rystad, og legger ut en rekke interessante analyser om olje og gassindustrien på vegne av sin arbeidsgiver, skriver Nordens Nyheter.

 

Julia Weissm Head of Marketing i Rystad Enegy har i mange år levert gode analyser av og gassmarkedet på cgne av sitt selskap(Foto: Rystad Energy)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*