Generaldirektør Alvaro Santos Pereira i OECD fotografert av Bruno Simao/Negpcios

18/11/2022 – Ministre og representanter på høyt nivå fra de 38 OECD-landene, EU, samt OECD-kandidatland, har gjentatt sin forpliktelse til kjerneverdier som demokrati og kommer med tiltak som styrke demokratienes motstandskraft og øker deres lydhørhet overfor innbyggernes voksende og endrede forventninger, skriver OECD i sitt seneste «Economic Outlook» for 2022. Her har man trolig krigen i Ukraina i tankene, skriver Nordens Nyheter.

Ministrene samlet seg i Luxembourg 18. november for OECDs ministermøte for offentlig styring om «Building Trust and Reinforcing Democracy», under formannskap av Luxembourg og nestformanns

Tåler et energisjokk

OECD skriver i en pressemelding at verden takler et massivt energiprissjokk. Motvind vedvarer for global økonomi som et resultat av Russlands angrepskrig, skriver OECD i den seneste utgaven av Economic Outlook. Den globale økonomien forventes å avta ytterligere i det kommende året ettersom energisjokket gir næring til inflasjonen – svekker tilliten og husholdningenes kjøpekraft, og øker risikoen over hele verden. OECD`s nestformannskap i kommende periode er nestformannskapsland Colombia, Frankrike, Litauen og USA.

Lav valgdeltakelse, større politisk polarisering og større grupper av innbyggere som tar avstand fra tradisjonelle demokratiske prosesser utgjør betydelige utfordringer for beslutningstakere i mange OECD-land i dag. Selv i de mest veletablerte demokratiene tester disse trendene institusjoner og hindrer regjeringers evne til å møte presserende sosiale og økonomiske utfordringer. Samtidig har store globale forstyrrelser som COVID-19-pandemien, Russlands angrepskrig mot Ukraina og klimaendringer understreket viktigheten av å styrke styringen av demokratier og innbyggernes tillit.

Utslipp dekkes av karbonpriser

Andel av utslipp som dekkes av karbonpriser har økt, ifølge OECD-data. Mer enn 40 % av klimagassutslippene ble dekket av karbonpriser i 2021, opp fra 32 % i 2018, mens prisene mer enn doblet seg i perioden. Imidlertid varierer bruken av karbonpriser markant mellom landene.

Litauen slutter seg til OECDs utviklingskomité Litauen har blitt det 31. medlemmet av OECD Development Assistance Committee (DAC), det ledende internasjonale forumet for bilaterale tilbydere av utviklingssamarbeid.

OECD-ministrene forplikter seg som nevnt til handling for å styrke tillit og demokrati
Ministre og representanter gjentok sitt engasjement for demokrati, og ønsket velkommen til handlinger for å styrke motstandskraften og øke responsen til innbyggernes vekst og endring.

-«Vi vet at demokrati er det regjeringssystemet som er best egnet til å sikre inkluderende, velstående, bærekraftige og fredelige samfunn», sa OECDs generalsekretær Mathias Cormann. «Mens demokratiske økonomiske og politiske systemer har bestått tidens tann, som vi så under pandemien, vil hvordan regjeringer reagerer på dagens utfordringer og forstyrrelser påvirke innbyggernes tillit og tilfredshet på lang sikt. Våre demokratiske modeller må utvikles for å øke deres motstandskraft og bedre oppfylle innbyggernes forventninger. OECD er i forkant av denne innsatsen gjennom sitt forsterkende demokratiinitiativ og gjennom de viktige forpliktelsene som ble gitt på dagens ministermøte.»

-I dag drøftet ministrene tendenser som påvirker våre demokratiske systemer, inkludert borgernes krav om større deltakelse og representasjon, økende utenlandsk innflytelse, endrede informasjonsøkosystemer, styring av grønt og digitalisering av våre samfunn,» sa Sam Tanson, justisminister i Luxembourg.

-De vidtrekkende kollektive forpliktelsene vedtatt i dag vil hjelpe regjeringer med å takle disse utfordringene og styrke grunnlaMinistre diskuterte handling rundt fem sentrale styringsutfordringer for demokrati: bekjempe feil- og desinformasjon; sikre representasjon, deltakelse og åpenhet i det offentlige liv; omfavne myndighetenes globale ansvar og bygge motstand mot utenlandsk påvirkning; «regjerende grønt», eller demokratienes kapasitet til å svare på klimaendringer og andre miljøutfordringer; og transformere offentlig styring for digitalt demokrati. Til grunn for disse diskusjonene var funnene fra OECD Trust Survey, som identifiserer hva som driver innbyggerne til tillit til offentlige institusjoner.get for våre demokratiske systemer for å gjøre dem mer motstandsdyktige og mer lydhøre i fremtiden, skriver OECD i en pressemelding.

(Oversetter: Erik Heming)

Lovisa kjernekraftverk eid av finske Fortum. Kjernekraft er regnet som grønn energi.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*