Siv Jensen kommer med OECD-rapporten(Foto: Gorm Gallestad)

Den norske handlingsregelen er en plan for jevn og gradvis økning i bruken av oljeinntekter, om lag i takt med utviklingen i forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland (SPU), anslått til 3 prosent av fondskapitalen, skriver Finansdepartementet på sine nettsider. Et oljefond på 8500 milliarder kroner gir et stort handlingsrom for regjeringen Erna Solberg og finansminister Siv Jensen. Likevel er norske kroner på sitt svakeste på mange år like før julaften 2017, skriver Nordens Nyheter.

Et lite skremmeskudd

OECD mener norsk økonomi går godt til tross for lave oljepriser. Men utviklingen i boligmarkedet bekymrer organisasjonen.
Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) tegner et positivt bilde av utviklingen i norsk økonomi i en ny landrapport som ble lagt fram tirsdag. Organisasjonen er imidlertid tydelig på at Norge må bli mindre avhengig av oljeinntektene om velstandsnivået skal opprettholdes, og den oppfordrer til ytterligere reformer for å gi landet flere inntektskilder.

IMF-rapport i vår

IMF var fornøydDet er nå en spirende oppgang norsk økonomi, skrev Det internasjonale valutafondet (IMF) i vår. Oppgangen understøttes av Regjeringens økonomiske opplegg. En delegasjon fra IMF overleverte i dag sin årlige vurdering av norsk økonomi og økonomisk politikk til finansminister Siv Jensen. IMF anslo en vekst i BNP Fastlands-Norge på 1¾ prosent i år og 2¼ prosent neste år. Arbeidsledigheten ventes å avta til 4 prosent innen årsskiftet. Både anslagene og vurderingene i rapporten er godt i tråd med Revidert nasjonalbudsjett. OECD-rapporten støtter opp under dette.

Direktør Christine Lagarde i IMF roste norsk økonomi allerede i vår.(Foto:IMF)

– Det er gledelig at også IMF mener det økonomiske opplegget er godt tilpasset den økonomiske situasjonen. IMF gir støtte til regjeringens finanspolitikk og mener at oljepengebruken er riktig inntil den økonomiske veksten har fått godt feste, sier finansminister Siv Jensen (FrP). Delegasjonen er også positive til nedjusteringen av den forventede realavkastningen i Statens pensjonsfond utland fra 4 til 3 prosent som en tilpasning til dagens lavere avkastning i kapitalmarkedene IMF trekker også frem forhold som kan true den gryende oppgangen. Dersom veksten i verdensøkonomien skulle bli svakere enn ventet, eller det oppstår ny bankuro i EU-landene, svekkes vekstutsiktene i norsk økonomi. Også innenlandske forhold, som en brå korreksjon i boligprisene, vil kunne hemme utviklingen.

– Jeg er enig i at vi fortsatt må være årvåkne, og at tilpasningen til en mindre petroleumsavhengig økonomi må fortsette. Det er viktig at vi fortsetter arbeidet med å styrke vår internasjonale konkurransekraft. IMF støtter tiltakene regjeringen har gjennomført på skattesiden, og jeg er enig i at vi må jobbe videre med å effektivisere skattesystemet og offentlig sektor, sier finansminister Siv Jensen i mai da IMF la frem sin rapport om Norge.

Mari Kiviniemi fra OECD la frem rapporten om norsk økonomi(Foto: OECD)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*