SAS-konsernet konvertere gjeld til egenkapital(Foto: SASGroup.Net)Photographer Andy Prhat

Regjeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SV og Det Konservative Folkeparti har inngått en avtale om å støtte og bidra til SAS’ transformasjonsplan, SAS Fremover, samt statens eierskap til SAS i fremtiden. Dermed kan den danske regjeringen tenke seg en statlig eierandel på inntil 30 prosent, skriver Nordens Nyheter.

Med avtalen støtter og bidrar den danske regjeringen og avtalepartene først og fremst økonomisk til SAS sin transformasjonsplan, SAS Forward.

Finansminister Nicolai Wammen i København sier:

SAS er i en svært alvorlig situasjon. Med avtalen i dag er det enighet om at staten er villig til å påta seg sin del av ansvaret for å gjenopprette SAS, og at staten fortsatt ønsker å være en ansvarlig og langsiktig medeier i SAS til beste for Danmarks internasjonale tilgjengelighet , dansk eksport og næringsliv samt danske arbeidsplasser.

Partene i avtalen støtter og bidrar til SAS Forward, herunder den underliggende returplanen, da statens hovedhensyn vil være at SAS fortsetter å bidra til Danmarks internasjonale tilgjengelighet og reetableres som og forblir et økonomisk levedyktig, kommersielt selskap.

Avtalepartene er derfor enige om å akseptere nedskrivning og konvertering av eksisterende finansposter i SAS på markedsvilkår og sammen med andre investorer investere ny egenkapital for å opprettholde en betydelig statlig minoritetsandel, forutsatt at alle interessenter bidrar. tilstrekkelig.

Avtalepartene er også enige om at den danske statens økonomiske bidrag forutsetter en eieravtale med en eller flere nye majoritetsaksjonærer i SAS for å sikre både vanlig minoritetsvern og medinnflytelse over de elementene i SAS som er sentrale for å opprettholde SAS sine sterkt fotfeste i Danmark og bidrag til Danmarks internasjonale tilgjengelighet.

Finansminister Nicolai Wammen sier videre:

Statens støtte og bidrag til SAS sin transformasjonsplan forutsetter at det blir privat medinvestering og at staten kan oppnå nødvendig medinnflytelse i forhold til å opprettholde SAS sitt bidrag til Danmarks internasjonale tilgjengelighet. Støtten forutsetter også at alle parter bidrar tilstrekkelig til at SAS reetableres som og forblir et økonomisk levedyktig, kommersielt selskap.

Den danske statens tiltenkte bidrag til SAS er underlagt EU-kommisjonens EU-lov om statsstøtte.

Les avtalen om statens sameie i SAS AB

Sveriges regering säger nej

Den svenska staten vil inte ge mera pengar til det krisdrabbade flygbolaget SAS, s äger Sveriges näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson fredag.

SAS meddelade tidigare i veckan att bolaget vill konvertera skulder motsvarande cirka 20 miljarder kronor till aktier i bolaget. Regeringen har därför i en extra ändringsbudget som beslutas av regeringen föreslagit att den svenska Riksdagen bemyndigar regeringen att konvertera svenska statens befintliga hybridinstrument och svenska statens utestående lånefordringar i SAS till aktier. Åtgärderna förutsätter godkännande från riksdagen och från EU-kommissionen.

SAS har liksom flygbranschen i stort drabbats hårt av den utdragna pandemin. Minskat resande till följd av den omfattande spridningen av sjukdomen covid-19 i kombination med ökad konkurrens har sammantaget inneburit en kraftigt försämrad ekonomisk situation för SAS. Bolaget har därför lanserat en plan för refinansiering och omstrukturering. För att kunna agera ansvarsfullt i statens roll som aktieägare föreslår därför regeringen att riksdagen bemyndigar regeringen att för statens räkning, helt eller delvis, konvertera dels svenska statens utestående fordringar bestående av statens del i befintliga hybridinstrument i SAS AB (publ) om 2,5 miljarder kronor (plus upplupen ränta), dels svenska statens utestående lånefordringar till konsortiet Scandinavian Airlines System Denmark–Norway–Sweden om 1,5 miljarder kronor, till nya aktier i SAS.

De åtgärder som regeringen föreslår förutsätter Europeiska kommissionens godkännande. Förslaget kräver godkännande av riksdagen. Regeringen avser att återkomma kring detaljerna.

Kilde: Regeringen.se och Finansministeriet i Köpenhamn.

Finansminister Nicolai Wammen i Danmark( Foto: Mikkel Fauerby, København)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

*