Finansminister Siv Jensen har fortsatt investeringer på Cayman Islands i Karibien gjennom oljefondet( Foto: Gorm Gallestad/Regjeringen)

Verdens største statlige oljefond (NBIM) har førti selskaper der fondet har en betydelig eierandel Nordens Nyheter har kartlagt disse selskapene der det største har hovedkontor på Irland og der nesten halvparten av selskapene befinner seg i skatteparadis som Cayman Islands, Bermuda, Irland, Sveits og Singapore. Nordens Nyheter har tidligere vist at oljefondet har investert milliarder i kinesiske selskaper som er registert på Cayman Islands og Bermuda. Norges Bank arbeider med å endre sin image og har kvittet seg med og eierskapet i CNInsure, skriver Nordens Nyheter.. Oljefondet har fortsatt eierandeler i et betydelig antall selskaper via Kina/Hong Kong registert på Cayman Islands og Bermuda. Oljefondet kontrolererer seksten prosent i det irske selskapet Smurfit Kappa sammen med samarbeidspartnere som Vanguard, Schroeder og J.P. Morgan.

1.Smurfit Kappa Group Plc Irland 9,6%( NBIM styrer 16,2 prosent m/partnere)
2.CNinsure Inc. Cayman Islands 6,8% (NOK 322 mill. flyttet fra 2017)
3. Brenntag AG Tyskland 6,6%
4.Viscofan SA Spania 6,1%
5.Ameriprise Financial Inc USA 6,0%
6.Volvo AB Sverige 5,7 %( Eier 4,54%, stemmer for 5,72%.
7.Svenska Cellulosa AB SCA Sverige 5,5%
8.Ocado Group Plc UK 5,5%
9. Tesco Plc UK 5,5%
10.Arkema SA Frankrike 5,4%
11.Tocalo Co Ltd Japan 5,4%
12.Prudential Plc Storbritannia 5,3%
13. AMG Advanced Metallurgical Nederland 5,3%
14.BlackRock Inc USA 5,2%
15.International Personal Finance UK 5,1%
16.Iberpapel Gestion SA Spania 5,1%
17.Berjaya Food Bhd Malaysia 5,1%
18.LSR Group PJSC Russland 5,1%
19.Aflac Inc USA 5,0%
20.Boliden AB Sverige 5,0%
21.Applus Services SA Spania 5,0%
22.Pinar SUT Mamulleri Sanayii Tyrkia 5,0%
23.UPM 4,9 %23.UPM Finland 4,6 %
24.Sound Global Ltd Singapore 4,6%
25. Credit Suisse Group Sveits 4,9%
26.China Soft International Ltd Cayman Islands 3,6 % (NBIM`s investering NOK 269 mill)
27.Ozner Water International Holding Cayman Islands 3,6 % (NOK 50 mill. eier 1,38 % fra 2017
28. Hua Han Bio Pharmaceuticals Cayman Islands 3,4% (Redusert til 1,9%)
29.Glencore UK 3,07
30.Greenland Hong Kong Holdings Cayman Islands 2,8 % (NOK 168 mill)
31. Nestle Sveits 2,7 (NOK 51 mrd)
32.Sunac China Holding Ltd Cayman Islands 2,7%( (NOK 190 mill)( Eierandel 0,69%)
33.Strong Petrochemical Holding Ltd Cayman Islands 2,4%
34.Brilliance Circle Holding Int. Bermuda 2,5 % (NOK 860 mill)(Eierandel 1,44 %)
35.Holdings Int. Ltd. Cayman Islands 2,5 %
36.China Medical Systems Holdings Cayman Islands 2,4 %
37. Daimler AG Tyskland 2,4%
38. Bankia S.A. Spania 2,3 %
39. Deutsche Bank Tyskland 2,2%
40. E.ON Tyskland 1,9%

Vil eie mer i selskaper

Norges Bank anser samlet sett at det er et sterkt behov for å øke grensen for tillatt eierandel for aksjeinvesteringene i SPU, og at den mest hensiktsmessig settes til 15 prosent. Norges Bank har gjennom den eksterne forvaltningen kontakt med et stort globalt nett av porteføljeforvaltere. Det er vanlig praksis i markedet for finansielle investorer å benytte 15 eller 20 prosent som internt pålagt begrensning for eierandel. Den private Røkke-gruppen i Norge og Maersk-Møller-gruppen i Danmark har eet langt mer konsentrert eierskap i sine selskaper. Statoil eies som kje t med 67% av den norske stat. Norges Bank praktiserer idag en grense på ti prosents eierandel i et selskap og anser en eierandel for 1 prosent som strategisk for å delta i styret i amerikanske selskaper.

Proxy Access

NBIM fremmet før årsskiftet(22. november)aksjonærforslagene i selskapene Wells Fargo, Charles Schwab, Western Union, Staples, Pioneer Natural Resources og CME Group. Fondet hadde da eierandeler i selskapene på mellom 0,6 prosent og 1,1 prosent, til en samlet verdi av 8,1 milliarder kroner. Retten til å foreslå kandidater til styret i børsnoterte selskaper er grunnleggende for god eierskapsutøvelse, og amerikansk lovgivning støtter dette prinsippet. Det er likevel tungvint og kostbart for aksjonærer i USA å foreslåkandidater, da de for egen regning må legge frem en alternativ dagsorden på selskapenes årsmøter og distribuere dokumentasjon til andre investorer. NBIMs forslag vil forenkle prosessen ved å gi aksjonærene rett til å inkludere sine kandidater på selskapenes egne dagsordener, såkalt proxy access.

– Styremedlemmer må holdes til ansvar, sier Anne Kvam, leder for NBIMs eierskapsutøvelse. – Når de ikke lever opp til våre forventninger bør vi som aksjonær kunne nominere alternative kandidater uten å pådra oss avskrekkende høye kostnader.NBIM foreslår at hvert selskap oppretter prosedyrer som gjør det mulig for aksjonærene å nominere styrekandidater gjennom selskapets dagsorden, men med visse begrensninger. En aksjonær må eie minst 1 prosent av selskapets ordinære aksjer i minst ett år for å kunne foreslå kandidater. Samtidig kan en enkelt aksjonær ikke nominere mer enn 25 prosent av styrets medlemmer. Maksimalt 25 prosent av medlemmene i et valgt styre kan ha   vært nominert av aksjonærene. De seks nevnte selskapene avholder sine ordinære generalforsamlinger i andre kvartal 2012. Statens pensjonsfond utland skal investeres med 70 prosent i aksjer, 25–30 prosent i rentepapirer og inntil 5 prosent i eiendom. Ved utgangen av november var fondets investeringer i USA fordelt med om lag 560 milliarder kroner i aksjer og 360 milliarder kroner i rentepapirer.

Fler mindre selskaper

Stortinget å utvide sammensetningen av fondets strategiske referanseportefølje til også å omfatte mindre børsnoterte aksjeselskaper. Betegnelsen “mindre aksjeselskaper” henviser til selskapene med lavest markedsverdi i FTSE – indeksen. Den engelske betegnelsen ”small cap” benyttes ofte, sammenlignet med ”large cap” og ”mid cap” for henholdsvis store og mellomstore aksjeselskaper som fra tidligere har inngått i fondets refreanseportefølje. Endringen innebar en betydeling endring i sammensetningen av referanseindeksen. Små aksjeselskaper utgjør en betydelig andel av universet i FTSE – indeksen. Overgangen til full eksponering i dette segmentet ble implementert over en fem måneders periode med oppstart oktober 2007 og omfattet en forventet investering på 129 milliarder kroner i over 4 500 nye selskaper, se figur 7–1. Innfasingen til ny referanseportefølje ble avsluttet ved utgangen av første kvartal 2008. Den amerikanske ankedomstolen avslo i juli et forslag fra Securities and Exchange Commission om å innføre en generell regel i USA om å gi aksjonærene rett til å nominere styrekandidater gjennom selskapenes dagsordener for generalforsamlinger. I fravær av et slikt regelverk vil NBIM søke å endre vedtektene i amerikanske selskaper der det er spesielt viktig for aksjonærene å kunne nominere styremedlemmer, for eksempel i bedrifter som har vist dårlig eierstyring eller utilfredsstillende økonomiske resultater.

– Dette er første gang vi fremmer slike aksjonærforslag. Vi vil fortsette å identifisere selskaper med utilfredsstillende resultater, sier Kvam.Her er fondets største aksjeinvesteringer i henhold til Norges Banks egne beholdstall:

NBIM`S investerinerg MRD.NOK og prosent for beholdsårt 2016: NESTLÉ,SVEITS          51,0 2,65, APPLE, US A 46,5 0,8 ROYAL DUTCH SHELL , UK 46,0 2,33, ALPHABET,USA 37,0 0,79, MICROSOFT CORP ,USA 35,0 0,86, ROCHE HOLDING,SVEITS 33,0 1,93, NOVARTIS ,SVEITS 32,0 1,96

Oljefondets største eierandel finner vi i det irske selskapet Smurfit Kappa Group Plc Irland 9,6% , som Dagens Næringsliv feilaktig oppga var registert i Storbritannia i en samartikkel med oljefondet i samband med fremleggelse av beholdstall for 2016. Overståendetabell er langt mer utfyllende. Her finner du Oljefondets største eierandeler i førti selskaper og investeringen i de seks største selskapene, som er på totalt 280 milliarder kroner, skriver Nordens Nyheter.no i en analyse .

Direktør Anthony Smurfit leder Smurfit Kappa, som har størst norsk eierandel i oljefondets portefølje( Foto: Smurfit Kappa)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*